• Općina Donji Lapac - Važne informacije o koronavirusu

    Poštovani stanovnici Općine Donji Lapac, s obzirom na trenutnu situaciju u svijetu uzrokovanu novim koronavirusom COVID-19, još jednom naglašavamo da pratite najnovije informacije i preporuke te da postupate u skladu s njima. U slučaju da primijetite simptome bolesti kod sebe ili bliskih osoba, javite se ZZJZ Ličko-senjske županije na broj 091 504 49 17. Građanima je na raspolaganju i info telefon za pružanje psihološke pomoći na broj: 0800 11 88. Otvorena je i linija Pozivnog centra na temu koronavirusa 113 koja je građanima dostupna svaki dan od 7 do 22 sata. Na upite odgovaraju epidemiolozi i drugi stručnjaci. Javiti se možete i načelniku Stožera civilne zaštite Općine Donji Lapac na broj 098 9801 033 te djelatnicima Općinskog društva Crvenog križa Donji Lapac na broj 053/765-117. Read More
  • 1

Što sve možete vidjeti

Na internetskim stranicama Općine Donji Lapac možete dobiti sve informacije iz djelokruga nadležnosti općine. Možete pogledati i Prostorno planske dokumente, pratiti novosti, natječaje i Službeni glasnik Općine

Prostorni plan: Možete pogledati prostorno planske dokumente.

Natječaji: Možete pratiti natječaje i javne nabave koje provodi Općina

Odluke Općinskog vijeća. Možete pogledati i sve službene dokumente.

Novosti: Možete pratiti najnovije novosti i događanja iz Donjeg Lapca

Grid System: Responsive structure, up to 6 per row.

Support Classes: Visible & Hide classes for each response modes.

 

REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA LIČKO-SENJSKA
OPĆINA DONJI LAPAC
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL           
             
KLASA: 112-03/14-01/49
UR. BROJ: 2125/07-03-14-01
Donji Lapac, 23. listopada  2014.godine.     

 Na temelju članka  19. stavak 1., članka 29. i članka 116. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» br. 86/08 i 61/11 – dalje u tekstu Zakon), Privremeni Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Donji Lapac, raspisuje,

 O G L A S

Za prijem u radni odnos Domara u Jedinstveni upravni odjel Općine Donji Lapac – 1. izvršitelj/ica na određeno vrijeme u trajanju od 6. (šest) mjeseci, na pola radnog vremena 20. (dvadeset) sati tjedno.

 

Opis poslova radnog mjesta:

Naziv radnog mjesta

Kategorija

Potkategorija

Razina

Klasifikacijski rang

Broj Izvršitelja

Domar

IV.

Namještenici II. Potkategorije

1.

11.

1

Potrebno stručno znanje

Opis poslova radnog mjesta

-Srednja stručna sprema,

 

- Jedna godina radnog iskustva,

 

- Položen ispit za ložača centralnog grijanja

-          Obavlja poslove na održavanju i čuvanju pokretne i nepokretne imovine objekata u vlasništvu općine,

-          Zagrijavanje i održavanje centralnog grijanja i uređenje prostorija po potrebi,

-          Razni sitni popravci na vodovodnim i kanalizacijskim instalacijama, vratima i prozorima.

-          Obavlja i druge poslove koje odredi Pročelnik, a u skladu sa zakonom.

-          Dostavlja mjesečne izvještaje pročelniku o obavljenim poslovima.

 

 

Opći uvjeti za prijam u radni odnos:

-          punoljetnost

-          hrvatsko državljanstvo

-          zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta.

 Osim općih uvjeta za prijam u radni odnos, kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:

-          Srednja stručna sprema,

-          Jedna godina radnog iskustva,

-          Položen ispit za ložača centralnog grijanja

Na oglas se na temelju 13. stavka 2. Zakona o ravnopravnosti spolova ( Narodne novine broj 82/08 i 125/11 – vidi čl. 49. Zakona o pučkom pravobraniteljstvu ) mogu javiti osobe oba spola.

Kandidat se prima na određeno radno vrijeme od 6. (šest) mjeseci, na pola radnog vremena uz obvezan probni rad od 2 ( dva ) mjeseca.

U radni odnos, ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Osobe koje nisu podnijele nepravodobnu i nepotpunu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz raspisanog oglasa, ne smatraju se kandidatom prijavljenim na raspisani oglas.

Kandidat koji ima pravo prednosti kod prijma prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na oglas, pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na oglas dužni su priložiti rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo.

S kandidatima koji udovoljavaju formalnim uvjetima, po potrebi, bit će provedena prethodna provjera znanja pisanim testiranjem i intervjuom.

Uz prijavu na oglas kandidati su dužni priložiti:

-          životopis

-          presliku domovnice

-          dokaz o stručnoj spremi ( presliku diplome )

-          posebni pismeni dokaz o radnom stažu

-          dokaz o položenom ispitu za ložača centralnog grijanja

-          uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ili da nije pravomoćno osuđen za kaznena djela iz članka 15. Zakona ( ne starije od tri mjeseca ).

Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti će pribaviti samo kandidat koji bude izabran.

Na Oglasnoj ploči Općine Donji Lapac, bit će dostupan opis poslova, te podaci o plaći radnog mjesta, koje se popunjava, kao i podaci o prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata.

Na oglasnoj ploči Općine Donji Lapac bit će objavljeno vrijeme održavanje prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja, kao i pravni izvori provjere znanja i sposobnosti.

Prijave se podnose u roku od 8 dana od dana objave, oglasa na web stranici HZZ-a (Hrvatskog zavoda za zapošljavanje), Oglasnoj ploči HZZ-a (Hrvatskog zavoda za zapošljavanje), web. stranici Općine Donji Lapac, www.donjilapac.hr i Oglasnoj ploči Općine Donji Lapac, na adresu: Općina Donji Lapac, Trg Nikole Tesle 6, 53250 Donji Lapac, s naznakom: »Za oglas«.

O rezultatima kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Nakon izvršnosti rješenja o prijemu u službu, kandidatima koji ne budu primljeni, poštom preporučeno će biti vraćena dokumentacija priložena u prijavi.

                                                                                                         Općina Donji Lapac

                                                                                                        Privremeni Pročelnik

                                                                                                           Ilija Dražić dipl. iur.

Službeni dokumenti

Vremenska prognoza 7 dana