Prilagodba veličine teksta
Text Size

Što sve možete vidjeti

Na internetskim stranicama Općine Donji Lapac možete dobiti sve informacije iz djelokruga nadležnosti općine. Možete pogledati i Prostorno planske dokumente, pratiti novosti, natječaje i Službeni glasnik Općine

Prostorni plan: Možete pogledati prostorno planske dokumente.

Natječaji: Možete pratiti natječaje i javne nabave koje provodi Općina

Odluke Općinskog vijeća. Možete pogledati i sve službene dokumente.

Novosti: Možete pratiti najnovije novosti i događanja iz Donjeg Lapca

Grid System: Responsive structure, up to 6 per row.

Support Classes: Visible & Hide classes for each response modes.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

ŽUPANIJA LIČKO-SENJSKA

OPĆINA DONJI LAPAC

OPĆINSKI NAČELNIK

 

KLASA: 023-05/13-01/13

UR.BROJ: 2125/07-01-13-01

U Donjem Lapcu 23.09.2013.godine

 

 

Na temelju članka 10. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („NN“, br. 86/08), na prijdlog privremenog pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela, Načelnik Općine Donji Lapac donio je dana 23.09.2013. godine, sljedeći 

PLAN

prijema u službu u upravna tijela 

Općine Donji Lapac za 2013. godinu

 

Članak 1.

 

Ovim Planom uređuje se stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta, potreban broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme i potreban broj vježbenika na određeno vrijeme. 

 

Članak 2.

 

Pravilnikom o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Donji Lapac („Županijski glasnik“ broj 17/13) u Jedinstvenom upravnom odjelu lokalne samouprave predviđeno je ukupno 11 radnih mjesta od kojih je 5 popunjeno.

 

Članak 3.

 

Na dan  23.09.2013. godine utvrđuje se da su nepopunjena sljedeća radna mjesta:

Jedinstveni upravni odjel: 

-Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela

-Samostalni upravni referent za društvene djelatnosti.

-Samostalni upravni referent za gospodarstvo, obrt, malo i srednje poduzetništvo.

-Viši referent za financije.

-Komunalni redar.

-Domar.

  

Članak 4.

 

Tijekom 2013.godine planira se prijam u službu na neodređeno vrijeme za sljedeća radna mjesta:

Jedinstveni upravni odjel:

-Viši referent za financije.

 

Članak 5.

 

U 2013.godini  planira se prijam 1 vježbenika.

 

Članak 6.

 

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Županijskom glasniku Ličko-senjske županije.

 

 

 

 

OPĆINSKI NAČELNIK

Ilija Obradović dipl.ing.

 

Kartografski prikaz

Filename Size
An image file PRILOG KKP-1 5.71 MB
An image file PRILOG KKP-2 6.59 MB
An image file PRILOG KKP-3 5.77 MB
An image file PRILOG KKP-4 6.98 MB

Pregledne karte

Službeni dokumenti