Natječaji

Objave

REPUBLIKA HRVATSKALIČKO SENJSKA ŽUPANIJAOPĆINA DONJI LAPACOPĆINSKI NAČELNIK KLASA: 940-01/22-01/1URBROJ: 2125-7-01-23-15Donji Lapac, 07.08.2023. godine Na temelju čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN – 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20),...
REPUBLIKA HRVATSKAŽUPANIJA LIČKO-SENJSKAOPĆINA DONJI LAPACOPĆINSKI NAČELNIK KLASA: 402-08/23-01/1URBROJ: 2125-7-01-23-04Donji Lapac, 06.02.2023. godine Na temelju odredbi Zakona o udrugama („Narodne novine“ br. 74/14, 70/17, 98/19 i 151/22), članka 6., Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata...
REPUBLIKA HRVATSKALIČKO SENJSKA ŽUPANIJAOPĆINA DONJI LAPACJEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL KLASA: 112-03/22-01/1URBROJ: 2125-7-01-22-02Donji Lapac, 29.12.2022. godine Na temelju članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19), Pravilnika o unutarnjem...
OSTALE INFORMACIJE: Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskog sustava i socijalne politike. KLASE :983-01/22-01/13, URBROJ:524-07-02-01-01/3-22-33) od 23 .studenog 2022 ,godine,Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt koji se sufinancira iz Europskog socijalnogfonda, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020...

Datoteke