Godišnji plan javnih natječaja za financiranje programa i projekata koje provode udruge u Općini Donji Lapac za 2017. godinu

Na temelju odredbi Zakona o udrugama („Narodne novine“, br. 74/14), članka 8. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge – nastavno: Uredba (“Narodne novine” broj 26/15) i članka 47. Statuta Općine Donji Lapac („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 16/13 i 21/14), Općinski načelnik Općine Donji Lapac dana 07. ožujka  2017. godine donosi slijedeći

 

 

Godišnji plan javnih natječaja
za financiranje programa i projekata koje provode udruge
u Općini Donji  Lapac za 2017. godinu

 

 

I.

 

Ovim Godišnjim planom javnih natječaja za financiranje programa i projekata koje provode udruge u Općini Donji Lapac (u daljnjem tekstu: Godišnji plan) planira se raspisivanje  javnih natječaja tijekom 2017. godine.

Godišnji plan sadrži podatke o davatelju financijskih sredstava, području, nazivu i planiranom vremenu objave javnog natječaja, ukupnom iznosu raspoloživih sredstava, rasponu sredstava namijenjenom za financiranje pojedinog programa, odnosno projekta, očekivanom broju programa i projekata koji će se ugovoriti za financiranje i ovisno o vrsti javnog natječaja, druge podatke.

Općina Donji Lapac zadržava pravo ažuriranja Godišnjeg plana javnih natječaja za financiranje programa i projekata koje provode udruge u Općini Donji Lapac za 2017.g. tijekom tekuće kalendarske godine.

Godišnji plan raspisivanja javnih natječaja utvrđuje se u Tablici koja čini sastavni dio ovoga Plana.

 

II.

 

Ovaj Godišnji plan stupa na snagu danom donošenja, te će se objaviti na službenoj internetskoj stranici Općine  Donji Lapac, www.donjilapac.hr .

 

 

Klasa: 402-10/17-01/25

Urbroj: 2125/07-01-17-01                                                                

Donji Lapac, 07.03.2017.godine                           

OPĆINSKI NAČELNIK

Ilija Obradović,dipl.ing.v.r.


 

 

Godišnji plan javnih natječaja za financiranje programa i projekata koje provode udruge u Općini  Donji Lapac

 

Godina: 2017.

Na temelju odredbi Zakona o udrugama („Narodne novine“ br. 74/14) i Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ br. 26/15) , načelnik Općine Donji Lapac donosi:

 

Godišnji plan natječaja u 2017. godini

za financiranja projekata i programa koje provode udruge

na području općine Donji Lapac iz sredstava proračuna Općine Donji Lapac

 

R. br.

Naziv tijela

Naziv natječaja (oznaka aktivnosti u proračunu)

Okvirni datum raspisivanja i završetka natječaja

Ukupna vrijednost natječaja (kn)

Područje

Vrijednost po području

Okvirni broj planiranih ugovora

Financijska podrška se ostvaruje na rok od

1.

Jedinstveni upravni odjel Općine Donji Lapac

Javni natječaja za financiranje projekata i programa u kulturi, sportu i ostalim područjima od interesa za opće dobro na području Općine Donji Lapac za 2017.g.. 

10.03.2017.- 10.05.2017.

135.250,00

 

Kultura

50.000,00

 

4

do 31.12.2017.g.

Sport

20.000,00

 

3

 

Ostale djelatnosti

63.250,00

 

4

                       

 

Godišnji plan izrađen je sukladno Programu javnih potreba na području Općine Donji Lapac za 2017. godinu („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije broj: 26/2015), odnosno analizom dosadašnjih projekata i programa organizacija civilnog društva koje djeluju na području Općine Donji Lapac kao i stvarnih potreba u zajednici.