Godišnji plan javnih natječaja za financiranje programa i projekata koje provode udruge u Općini Donji Lapac za 2024. godinu

I.

Ovim Godišnjim planom javnih natječaja za financiranje programa i projekata koje provode udruge u Općini Donji Lapac (u daljnjem tekstu: Godišnji plan) planira se raspisivanje javnih natječaja tijekom 2024. godine.
Godišnji plan sadrži podatke o davatelju financijskih sredstava, području, nazivu i planiranom vremenu objave javnog natječaja, ukupnom iznosu raspoloživih sredstava, rasponu sredstava namijenjenom za financiranje pojedinog programa, odnosno projekta, očekivanom broju programa i projekata koji će se ugovoriti za financiranje i ovisno o vrsti javnog natječaja, druge podatke.
Općina Donji Lapac zadržava pravo ažuriranja Godišnjeg plana javnih natječaja za financiranje programa i projekata koje provode udruge u Općini Donji Lapac za 2024. godinu tijekom tekuće kalendarske godine.
Godišnji plan raspisivanja javnih natječaja utvrđuje se u Tablici koja čini sastavni dio ovoga Plana.

II.

Ovaj Godišnji plan stupa na snagu danom donošenja, te će se objaviti na službenoj internetskoj stranici Općine Donji Lapac, www.donjilapac.hr.

KLASA: 402-08/24-01/1
URBROJ: 2125-7-01-21-01
Donji Lapac, 30.01.2024. godine

OPĆINSKI NAČELNIK
v.r. Ilija Obradović, dipl.ing.

Godišnji plan javnih natječaja za financiranje programa i projekata koje provode udruge u Općini Donji Lapac

Godina: 2024.
Na temelju odredbi Zakona o udrugama („Narodne novine“ br. 74/14, 70/17, 98/19 i 151/22) i članka 8. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ br. 26/15 i 37/21), Načelnik Općine Donji Lapac donosi:

Godišnji plan natječaja u 2024. godini
za financiranja projekata i programa koje provode udruge
na području općine Donji Lapac iz sredstava proračuna Općine Donji Lapac