Prilagodba veličine teksta
Text Size

Mjesna samouprava

 

 

Mjesna samouprava ostvaruje se putem Mjesnih odbora. Tijela Mjesnih odbora su Vijeće mjesnog odbora i predsjednik Vijeća mjesnog odbora.

 

Članovi Vijeća mjesnog odbora izabrani su na izborima koje je raspisalo Općinsko vijeće neposredno tajnim glasovanjem.

 

Statutom Općine Donji Lapac osnovano je 9 Mjesnih odbora: Donji Lapac, Doljani, Dobroselo, Gornji Lapac, Oraovac, Dnopolje, Birovača, Kestenovac, Nebljusi.

 

 

Vijeće mjesnog odbora:

 

1. donosi program rada i izvješće o radu mjesnog odbora

2. donosi plan malih komunalnih akcija i utvrđuje prioritet u njenoj realizaciji 

3. donosi pravila mjesnog odbora

4. donosi poslovnik o radu sukladno Statutu općine,

5. donosi financijski plan i godišnji obračun

6. bira i razrješava predsjednika i podpredsjednika vijeća

7. saziva mjesne zborove građana i obavlja druge poslove predviđene Statutuom općine i pravilima mjesnog odbora

 

 

Sastav Vijeća mjesnih odbora

 

MO Birovača

Predsjednica: Vesna Mrđa

Članovi: Valentina Ljiljak, Milan Delić 

 

MO Dobroselo

Predsjednik: Milan Šarac

Članovi: Savka Vukša, Milan Štikovac

 

MO Dnopolje

Predsjednik: Milan Đukić

Članovi: Radmila Uzelac, Radovan Tišma

 

MO Oraovac

Predsjednik: Milan Savatović

Članovi: Ilija Dražić, Zoran Ilić, Vlado Savatović, Marijana Stajić

 

MO Donji Lapac

Predsjednik: Dragan Bajić

Članovi: Sava Popović, Gordana Kuga, Ivan Šitum, Pero Juko, Vukica Rašeta, Spomenka Volić

 

MO Gornji Lapac

Predsjednik: Milan Adamović

Članovi: Mile Miljković, Jure Miljković

 

MO Nebljusi

Predsjednik: Božo Bubalo

Članovi: Vlado Bešir, Brankica Bubalo, Dragoljub Bubalo, Nikola Vlatković

 

MO Kestenovac

Predsjednik: Zora Majstorović

Članovi: Rade Matijević, Milan Ljubojević

 

MO Doljani

Predsjednik: Jovo Obradović

Članovi: Marinko Došen, Mara Dukić

 

 

Izbori za Vijeća mjesnih odbora održani su 21.10. 2007 godine.      

 

Izbori za novo vijeće mjesnih odbora bit će raspisani u narednom periodu.