Informacije o Natječaju za prijem u službu višeg referenta na radno mjesto – viši referent za financije u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Donji Lapac

Općina Donji Lapac

Plaću radnog mjesta «Viši referent za financije» čini umnožak osnovice od 5.108,84 kuna i koeficijenta predmetnog radnog mjesta u iznosu 1.10, uvećanog za minuli rad.

Provjera znanja kandidata će se vršiti putem usmenog i pismenog testiranja kao i putem intervjua

Provjera znanja kandidata će se vršiti iz slijedećih pravnih izvora:

-Ustav Republike Hrvatske («Narodne novine» br. 56/90, 135/97, 8/98-proč. tekst, 113/00, 124/00-proč. tekst, 28/01, 41/01- proč. tekst, 55/01-ispr., 76/10 i 85/10-proč. tekst i 147/13 Odluka o provedenom državnom referendumu). 

-Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 106/03), 129/05,106/07,125/08,36/09,150/11,144/12 i 19/13-proč. tekst).

-Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» br. 86/08 i 61/11). 

-Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave («Narodne novine» br. 117/93, 92/94-v. čl. 50. Zakona o proračunu, 69/97-v. Zakon o porezu na promet nekretnina, 33/00, 73/00, 127/00-v. čl. 172. Općeg poreznog zakona, 59/01, 107/01, 117/01-ispr., 150/02, 147/03, 132/06, 26/07-Odluka USRH, 73/08 i 25/12). 

-Zakon o proračunu (Narodne novine» br. 87/08 i 136/12).

-Zakon o fiskalnoj odgovornosti (Narodne novine br139/10).

-Opći porezni zakon (Narodne novine br. 147/08, 18/11, 78/12, 136/12 i 73/13).

 

Vrijeme održavanja testiranja kandidata iz gore navedenog objaviti ćemo naknadno, najmanje pet dana prije održavanja, a testiranje će se održati u prostoriji Općine Donji Lapac.

                                                                                                             Općina Donji Lapac