Izgradnja reciklažnog dvorišta u Donjem Lapcu

Izgradnja reciklažnog dvorišta u Donjem Lapcu

 

Općina Donji Lapac, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost potpisali su Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt koji se financira iz Kohezijskog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020. – Izgradnja reciklažnog dvorišta u Donjem Lapcu.

 

Opis projekta

Svrha projekta je izgradnja reciklažnog dvorišta u Općini Donji Lapac kako bi se zatvorio krug cjelovitog sustava održivog gospodarenja otpadom, odnosno osiguralo sprječavanje nastanka otpada, priprema za ponovnu upotrebu, recikliranje, drugi postupci oporabe i zbrinjavanje otpada.

Ulaganje EU sredstava u ovaj projekt je opravdan iz razloga što je društvo Europske unije društvo temeljeno na kružnom gospodarstvu u kojem se na otpad gleda kao na vrijednu sirovinu. Sukladno politikama EU-a, u prvi plan stavlja se sprečavanje nastanka otpada odnosno ponovna upotreba i recikliranje, potom oporaba otpada, a na samom kraju je kao najnepoželjnija opcija zbrinjavanje na odlagalištima.

 

Reciklažno dvorište je nadzirani i ograđeni prostor namijenjen razvrstavanju i privremenom skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada, u kojem se otpad skladišti prema vrsti, svojstvu i agregatnom stanju, sve sukladno odredbama Zakona o održivom gospodarenju otpadom i Pravilnika o gospodarenju otpadom. Reciklažno dvorište ima značajnu ulogu u ukupnom sustavu održivog gospodarenja otpadom jer će služiti kao spona kojom Općina Donji Lapac osigurava poveznicu između građana, ovlaštenih skupljača i ovlaštenih obrađivača pojedinih vrsta otpada, a u svrhu smanjenja ukupne količine proizvedenog otpada, ekološkog osvješćivanja te unaprjeđenja sustava gospodarenja otpadom. Trenutno se komunalni otpad sakuplja i odvozi na deponije, a izgradnjom reciklažnog dvorišta stanovništvu Općine Donji Lapac smanjiti će se volumen otpada, a samim time i cijena odvoza komunalnog otpada.

 

Provedba projekta

Provedbom projekta Izgradnja reciklažnog dvorišta u Općini Donji Lapac zatvoriti će se krug cjelovitog sustava održivog gospodarenja otpadom, odnosno osigurati sprječavanje nastanka otpada, priprema za ponovnu upotrebu, recikliranje, drugi postupci oporabe i zbrinjavanje otpada. Općina Donji Lapac u Jedinstvenom upravnom odjelu ima pet osoba koje su uključene u provedbu projekata, kao i upravljanjem već realiziranih projekata. Pravna osoba koja će održavati/ upravljati realiziranim projektom je Visočica komunalac d.o.o., društvo sa ograničenom odgovornošću za komunalne djelatnosti.

 

Proračun projekta

Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.264.606,74 kuna (s porezom na dodanu vrijednost).

Iz sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj Općini Donji Lapac odobrena su bespovratna sredstva u iznosu od 1.062.269,70 kune (ili 84,0000030 % ukupno prihvatljivih troškova).

Općina Donji Lapac sufinancirat će iz vlastitih sredstava projekt iznosom od 202.337,04 kuna prihvatljivih troškova (15,9999970 % ukupno prihvatljivih troškova).

 

Razdoblje provedbe projekta

Razdoblje provedbe Projekta određeno je Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava kao razdoblje od dana donošenja Odluke o financiranju Projekta odnosno od 05. rujna 2017. godine do dana završetka svih projektnih aktivnosti, a najkasnije 24 (dvadesetčetiri) mjeseca od stupanja na snagu Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.

 

Kontakt osobe za više informacija

Milan Divjak, samostalni upravni referent za komunalne poslove i pripremu građevinskog zemljišta u Općini Donji Lapac

Ante Lovrić, direktor konzultantske tvrtke LEVEL PROJECT d.o.o.

 

Kontakt broj

Milan Divjak: +385 53 765 038

Ante Lovrić: +385 99 325 8800

 

e-mail adresa

opcinalapac.divjakm@gmail.com

level.project1@gmail.com

 

Poveznice

Stranica o strukturnim fondovima

www.strukturnifondovi.hr

Stranica Operativnog programa Konkurentnost i Kohezija

www.europski-fondovi.eu/tags/operativni-program-konkurentnost-i-kohezija