J A V N I N A T J E Č A J za prodaju građevinskog zemljišta prikupljanjem pisanih ponuda

REPUBLIKA  HRVATSKA

ŽUPANIJA LIČKO-SENJSKA

OPĆINA DONJI LAPAC

OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 944-08/14-01/20

URBROJ: 2125/07-01-14-02

Donji Lapac, 13.08.2014.

 Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima («Narodne novine» 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09 i 143/12),  članka 47. Statuta Općine Donji Lapac ( «Županijski glasnik» Ličko-senjske županije br. 16/13) i Odluke Općinskog Vijeća Općine Donji Lapac KLASA:944-08/14-01/43, UR. BROJ:2125/07-02-14-01, od 01.08.2014. godine, Općinski Načelnik Općine Donji Lapac raspisuje,

J A V N I     N A T J E Č A J

za prodaju građevinskog zemljišta

prikupljanjem pisanih ponuda

 

1.Općinski Načelnik Općine Donji Lapac, raspisuje javni natječaj za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta, namijenjenog za izgradnju vjerskog objekta , a koji se nalazi na katastarskoj čestici broj:

          557/5, katastarske općine Donji Lapac,

Sukladno parcelacijskom elaboratu br. 131/2014, izrađenom u skladu s lokacijskom dozvolom, KLASA: UP/I-350-05/13-01/34, URBROJ: 2125/1-08-1-14-09, od 08. travnja 2014. godine, čiji je sastavni dio Idejni arhitektonski projekt TD 47/13  Crkva u Donjem Lapcu, izrađen od strane MEPLING INŽINJERING d.o.o., Split.

 

2. Početni iznos kupoprodajne cijene je 13,00 kuna/m², što za površinu od 2237 m2 građevinskog zemljišta iznosi 29.091,00 kuna.

 

3. Natjecatelji mogu izvršiti uvid u dokumentaciju u roku za podnošenje ponuda u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Donji Lapac, Trg Nikole Tesle br. 6, 53250 Donji Lapac.

 

4. Pravo podnošenja pisane ponude imaju sve pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj i državama članicama Europske unije.

Ostale strane pravne osobe mogu sudjelovati na javnom natječaju ako ispunjavaju zakonom propisane uvjete za stjecanje prava vlasništva na području Republike Hrvatske.

 

5. Jamčevina u iznosu 2.000,00 kuna uplaćuje se na žiro-račun Općine Donji Lapac, otvoren u Privrednoj banci Zagreb d.d. ( žiro-račun: HR4523400091808400004, sa pozivom na broj: 7757-37630141655, model 68).

Ponuditeljima čija ponuda ne bude prihvaćena, uplaćena jamčevina vraća se u roku od 60 dana od dana konačnosti zaključka Općinskog Vijeća Općine Donji Lapac o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.

Odabranom ponuditelju uplaćena jamčevina uračunava se u kupoprodajnu cijenu.

Ako najpovoljniji ponuditelj odustane od ponude, odnosno od sklapanja ugovora o kupoprodaji, uplaćena jamčevina se ne vraća.

 

6. Natjecatelji u ponudi moraju navesti:

– ime i prezime odnosno naziv, OIB, te dokaz o prebivalištu odnosno sjedištu ponuditelja;

– oznaku građevinskog zemljišta koje je predmet javnog natječaja;

– ponuđeni iznos kupoprodajne cijene;

– broj žiro-računa radi eventualnog povrata jamčevine.

 

Uz ponudu treba priložiti:

– izvornik ili ovjerenu presliku rješenja o registraciji (za pravne osobe),

– dokaz o ispunjavanju zakonom propisanih uvjeta za stjecanje prava vlasništva (za strane osobe);

– izvornik ili ovjerenu presliku potvrde o stanju poreznog duga ponuditelja što ju je izdala nadležna Porezna uprava, ne stariju od 30 dana, te ovjerenu izjavu ponuditelja o nepostojanju duga;

– dokaz o izvršenoj uplati jamčevine (izvornik ili ovjerena preslika uplatnice ili virmana);

– izjavu ponuditelja kojom se obvezuje da će, u slučaju da njegova ponuda bude prihvaćena kao najpovoljnija, sklopiti ugovor o kupoprodaji na vlastiti trošak, te da u cijelosti prihvaća uvjete javnog natječaja.

 

7. Najpovoljniji ponuditelj je onaj koji je ponudio najvišu kupoprodajnu cijenu i ispunjava sve uvjete natječaja. Ako najpovoljniji ponuditelj odustane od svoje ponude, najboljim ponuditeljem smatra se sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu kupoprodajnu cijenu i ispunjava sve druge uvjete natječaja.

U slučaju da istu najvišu kupoprodajnu cijenu ponude dva ili više ponuditelja, odmah nakon otvaranja ponuda pristupit će se usmenom javnom nadmetanju.

 

8. Zaključak o izboru najpovoljnijeg ponuditelja donosi Općinski Načelnik Općine Donji Lapac. Zaključak o izboru najpovoljnijeg ponuditelja dostavlja se svim sudionicima natječaja.

Protiv zaključka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja može se uložiti prigovor Općinskom Vijeću Općine Donji Lapac, neposredno putem pisarnice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Donji Lapac u roku od 8 dana od dana dostave zaključka.

            U povodu preispitivanja zaključka Općinsko Vijeće Općine Donji Lapac, može zaključak izmijeniti, potvrditi ili uloženi prigovor odbiti kao neosnovan. Zaključak o prigovoru je konačan.

 

9. Ugovor o kupoprodaji sklapa se u roku 45 dana od dana konačnosti zaključka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.

-Ako najpovoljniji ponuditelj ne pristupi sklapanju kupoprodajnog ugovora u zakazano vrijeme, a svoj izostanak ne opravda, smatrat će se da je odustao od sklapanja ugovora.

-Ako najpovoljniji ponuditelj izostanak opravda, odredit će mu se novi rok koji ne može biti duži od 30 dana.

-Ako najpovoljniji ponuditelj ne pristupi sklapanju kupoprodajnog ugovora ni u navedenom naknadno određenom roku, smatrat će se da je odustao od sklapanja ugovora.

-Ako najpovoljniji ponuditelj ne pristupi sklapanju kupoprodajnog ugovora u rokovima navedenim u ovoj točki, zaključak o izboru najpovoljnijeg ponuditelja prestaje važiti.

Rok za plaćanje kupoprodajne cijene je 30 dana od dana sklapanja ugovora, a kupoprodajna cijena uplaćuje se na žiro-račun Općine Donji Lapac naveden u ugovoru.

Ako kupac u ugovorenom roku ne uplati u cijelosti kupoprodajnu cijenu, ugovor se raskida, a jamčevina se ne vraća.

 

10. Općina Donji Lapac može odustati od prodaje zemljišta u svako doba prije potpisivanja ugovora o kupoprodaji.

 

11. U kupoprodajnu cijenu zemljišta nisu uračunati troškovi sanacije zemljišta.

 

12. Porez na promet nekretnina, druge poreze i eventualne pristojbe podmiruje kupac.

 

13. Rok za podnošenje pisanih ponuda je 8 dana od dana objave javnog natječaja u «Narodnim Novinama», na oglasnoj ploči Općine Donji Lapac i web stranici Općine Donji Lapac.

 

Nepotpune i nepravovremeno poslane ponude neće se razmatrati.

Ponude za javni natječaj i dokumentacija predaju se neposredno u pisarnici Jedinstvenog upravnog odjela Općine Donji Lapac, odnosno, preporučenom pošiljkom, u zatvorenoj omotnici, na adresu: Općina Donji Lapac; Trg Nikole Tesle 6, uz napomenu “NE OTVARAJ – PONUDA NA JAVNI NATJEČAJ ZA KUPNJU GRAĐEVINSKG ZEMLJIŠTA”

 

14. Ponude će biti javno otvorene i pročitane dana 02.09.2014. godine, u zgradu općinske vijećnice Općine Donji Lapac, Trg Nikole Tesle br. 6, 53250 Donji Lapac, sa početkom u 10:00 sati.

Otvaranju ponuda mogu biti nazočni ponuditelji, odnosno njihovi ovlašteni predstavnici uz predočenje valjane punomoći, te druge zainteresirane osobe.

OPĆINA DONJI LAPAC