JAVNA RASPRAVA o prijedlogu stavljanja izvan snage Urbanističkog plana uređenja naselja Donji Lapac

REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO SENJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DONJI LAPAC
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

 

Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine”, br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i Zaključka Načelnika općine Donji Lapac KLASA: 350-03/20-01/2, URBROJ: 2125/07-01-20-05 od 14.08. 2020. godine, Jedinstveni upravni odjel općine Donji Lapac kao Nositelj izrade objavljuje

JAVNU RASPRAVU

o prijedlogu stavljanja izvan snage Urbanističkog plana uređenja naselja Donji Lapac

Objavljuje se Javna rasprava o prijedlogu stavljanja izvan snage Urbanističkog plana uređenja naselja Donji Lapac.

 

1. Javni uvid u prijedlog stavljanja izvan snage Urbanističkog plana uređenja naselja Donji Lapac trajat će od 23.08.2020. godine do 02.09.2020. godine.

2. Javni uvid u o prijedlogu stavljanja izvan snage Urbanističkog plana uređenja naselja Donji Lapac moguć je svakog radnog dana od 09.00 do 14.00 sati, u prostorijama Općine Donji Lapac, Trg Nikole Tesle 6.

3. Javno izlaganje održat će se 01.09.2020. godine u prostorijama Općine Donji Lapac, Trg Nikole Tesle 6, s početkom u 12,00 sati.

4. Prijedlog stavljanja izvan snage Urbanističkog plana uređenja naselja Donji Lapac bit će objavljen, na web stranici Općine Donji Lapac www.donjilapac.hr

5. Prijedlozi i primjedbe na Prijedlog stavljanja izvan snage Urbanističkog plana uređenja naselja Donji Lapac primaju se do 02.09.2020. godine.

6. Prijedlozi i primjedbe na Prijedlog stavljanja izvan snage Urbanističkog plana uređenja naselja Donji Lapac Plana mogu se podnositi:

– upisom u knjigu primjedbi koja se nalazi uz Prijedlog stavljanja izvan snage Urbanističkog plana uređenja naselja Donji Lapac tijekom javnog uvida,

– davanjem prijedloga i primjedbi u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja,

– dostavom pisanih prijedloga i primjedbi putem pošte na adresu: Općina Donji Lapac, Jedinstveni upravni odjel, Trg Nikole Tesle 6, 53250 Donji Lapac.

7. Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u utvrđenom roku ili nisu čitko napisani, neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

8. Na temelju članka 101. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine”, br. (153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) nadležna javnopravna tijela dostavljaju pisano očitovanje na Prijedlog prijedlogu stavljanja izvan snage Urbanističkog plana uređenja naselja Donji Lapac na adresu: Općina Donji Lapac, Jedinstveni upravni odjel, Trg Nikole Tesle 6, 53250 Donji Lapac zaključno do 02.09.2020. godine. Ako javnopravno tijelo ne dostavi pisano očitovanje u roku, smatrat će se da nemaju primjedbi.

9. Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Donji Lapac na gore navedenu adresu, na broj telefona 053/765-037 ili putem e-maila opcina-donji-lapac@gs.htnet.hr.

Privremeni pročelnik Ilija Dražić, dipl.iur.

Objava Javne rasprave