Javni natječaj za imenovanje pročelnika/ice Jedinstvenoga upravnog odjela

Klasa: 112-02/18-01/24

Urbroj: 2125/07-01-18-01 od 21. XII. 2018.    (7758)

Na temelju članka 19. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11, 04/18) općinski načelnik Općine Donji Lapac, raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ

 

za imenovanje pročelnika/ice Jedinstvenoga upravnog odjela (1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od tri mjeseca).

 

Posebni uvjeti:

– magistar struke ili stručni specijalist pravne, društvene ili ekonomske struke

– najmanje 1 godinu radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

– organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine

– položen državni stručni ispit

– poznavanje rada na računalu

– vozačka dozvola B-kategorije.

 

Osim navedenih posebnih uvjeta, kandidati/kandidatkinje moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu utvrđene člankom 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11, 04/18) (punoljetnost, hrvatsko državljanstvo, zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima). U službu ne može biti primljena osoba za koju postoje postojati zapreke iz članaka 15. i 16. istog Zakona.

 

Služba se zasniva na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od tri mjeseca.

 

Natjecati se mogu i kandidati/kandidatkinje koji nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu da kandidat/kandidatkinja koji bude imenovan/a, ispit položi u zakonskom roku.

 

Na javni natječaj se mogu prijaviti osobe obaju spolova.

 

Izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rođ.

 

Osobama s akademskim ili stručnim nazivom odnosno s akademskim stupnjem stečenim prije stupanja na snagu Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju (Narodne novine broj 107/07 i 118/12), stečeni akademski ili stručni naziv odnosno akademski stupanj izjednačava se s odgovarajućim akademskim i stručnim nazivom ili akademskim stupnjem, u skladu s odredbama članka 14. toga Zakona.

 

Ako kandidat/kandidatkinja ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan/dužna je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, u kojem slučaju imaju prednost u odnosu na ostale kandidate/kandidatkinje samo pod jednakim uvjetima.

 

Kandidati/kandidatkinje koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, (Narodne novine broj 121/17) – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, broj: U-I-4585/2005,U-I-4799/2005, U-I-2446/2006, U-I-3502/2006 od 20. prosinca 2006., 107/07, 65/09, 137/09, 146/10 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, broj:U-I-4042/2005 i dr. od 15. prosinca 2010., 55/11, 140/12, 19/13, 33/13, 148/13 i 92/14), dokazuju to rješenjem ili potvrdom o priznatom statusu iz koje je vidljivo to pravo, potvrdom o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanom u vrijeme trajanja ovog natječaja, odnosno dokaz o oduzetoj roditeljskoj skrbi ako se na natječaj prijavljuje dijete smrtno stradaloga, zatočenoga i nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata bez roditeljske skrbi, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

 

Kandidati/kandidatkinje koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14 i 39/18) dokazuju to odgovarajućom javnom ispravom o invaliditetu na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

 

Kandidati/kandidatkinje koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 13/03 i 148/13), dokazuju to rješenjem ili potvrdom o priznatom statusu iz koje je vidljivo to pravo, potvrdom o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanom u vrijeme trajanja ovog natječaja, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

 

Za kandidate/kandidatkinje prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua.

 

Ako pozvani kandidat/kandidatkinja ne pristupi testiranju i/ili intervjuu, smatrat će se da je povukao/povukla prijavu na natječaj.

 

Na web-stranici Općine Donji Lapac. www.donjilapac.hr, naknadno će se objaviti opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način i vrijeme obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata/kandidatkinja, područja provjere te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata/kandidatkinja za tu provjeru.

 

Na istoj web-stranici te na oglasnoj ploči Općine Donji Lapac na adresi Trg Nikole Tesle 6, Donji Lapac, objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata/kandidatkinja, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

 

Prije donošenja rješenja o imenovanju, izabrani kandidat će se pozvati da u primjerenom roku dostavi uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti.

 

 

Kandidati/kandidatkinje su obvezni uz prijavu priložiti:

– životopis,

– dokaz o ispunjavanju uvjeta stupnja obrazovanja (stručne spreme) i struke određene ovim natječajem (preslik diplome),

– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik domovnice ili osobne iskaznice), odnosno za osobe sa stranim državljanstvom ili osobe bez državljanstva dokaz o ispunjavanju uvjeta propisanih posebnim zakonom i prethodno odobrenje središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose, preslik dokaza o državljanstvu (osobne iskaznice, putovnice ili domovnice),

– dokaz o radnom stažu (elektronički zapis o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),

– dokaz o traženom radnom iskustvu od najmanje 1 godinu na odgovarajućim poslovima (potvrda dosadašnjih poslodavaca o vrsti poslova i trajanju radnog odnosa, preslika ugovora o radu, rješenja i sl. iz kojih mora biti vidljivo ostvareno radno iskustvo na poslovima tražene stručne spreme i struke),

– uvjerenje da se protiv kandidata/kandidatkinje ne vodi kazneni postupak (ne starije od 3 mjeseca),

– ako kandidati/kandidatkinje imaju položen državni stručni ispit dužni su dostaviti dokaz o položenome državnom stručnom ispitu (preslik uvjerenja odnosno svjedodžbe),

– vlastoručno potpisanu izjavu da ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11, 04/18) te da poznaje rad na računalu (izjavu nije potrebno ovjeravati).

 

Pisane prijave na javni natječaj, koje je vlastoručno potpisao podnositelj prijave, s navedenom adresom za kontakt, telefonskim brojem i e-adresom te s dokazima o ispunjavanju uvjeta, podnose se u roku od 8 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama, preporučeno poštom ili osobno na adresu: Općina Donji Lapac na adresi Trg Nikole Tesle 6, Donji Lapac, s naznakom: »Javni natječaj za imenovanje pročelnika Jedinstvenoga upravnog odjela«.

 

Osoba koja ne podnese pravodobnu i/ili urednu prijavu ili za koju se utvrdi da ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, neće se smatrati kandidatom/kandidatkinjom prijavljenim na javni natječaj. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

 

O rezultatima natječaja kandidati/kandidatkinje bit će obaviješteni u zakonskom roku.

 

Općina Donji Lapac

Poveznica na Natječaj