JAVNI NATJEČAJ za osnivanje prava građenja

 

REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO SENJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DONJI LAPAC
OPĆINSKI NAČELNIK

 

Klasa: 372-03/20-01/2

Urbroj: 2125/07-01-20-04

Donji Lapac, 18.10.2020. godine

 

Općinski Načelnik Općine Donji Lapac, temeljem Odluke Općinskog vijeća Općine Donji Lapac, Klasa: 372-03/20-01/2, Urbroj: 2125/07-02-20-01 od 15.09.2020. godine, sukladno članku 35., 280. do 296. i 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 146/08, 38/09, 153/09, 90/10, 143/12, 152/14), članku 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 19/13 – pročišćeni tekst) i članku 47. Statuta Općine Donji Lapac (SN LSŽ br. 16/13, 24/14, 19/18 i 05/19), raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ za osnivanje prava građenja

 

 

1.) Raspisuje se javni natječaj za osnivanje prava građenja na sljedećim nekretninama:

– k.č. 2381, katastarska kultura pašnjak, površine 1931 m2,

– k.č. 2383, katastarska kultura pašnjak, površine 16714 m2,

– k.č. 2384/1, katastarska kultura pašnjak, površine 4935 m2,

– k.č. 2384/2, katastarska kultura livada, površine 4632 m2,

– k.č. 2384/3, katastarska kultura pašnjak, površine 4927 m2,

– k.č. 2382, katastarska kultura pašnjak, površine 2708 m2,

ukupne površine 35.847 m2, sve k.o. Donji Lapac

 

Planska namjena i oznaka: čestice unutra granica građevinskog područja; Vrijeme na koje se osniva pravo građenja: 50 godina; Početna mjesečna naknada za pravo građenja iznosi 6.276,67 kn.

 

2.) Pravo građenja osnovat će se na nekretninama, i to:

– k.č. 2381, katastarska kultura pašnjak, površine 1931 m2,

– k.č. 2383, katastarska kultura pašnjak, površine 16714 m2,

– k.č. 2384/1, katastarska kultura pašnjak, površine 4935 m2,

– k.č. 2384/2, katastarska kultura livada, površine 4632 m2,

– k.č. 2384/3, katastarska kultura pašnjak, površine 4927 m2,

– k.č. 2382, katastarska kultura pašnjak, površine 2708 m2,

ukupne površine 35.847 m2, sve k.o. Donji Lapac, u vlasništvu Općine Donji Lapac u cijelosti.

 

3.) Pravo građenja osniva se radi izgradnje proizvodnog pogona.

 

4.) Pravo građenja osniva se na razdoblje od 50 (pedeset) godina od dana sklapanja ugovora o pravu građenja, a po proteku tog roka izgrađeni objekt prelazi u vlasništvo Općine Donji Lapac te se nositelj prava građenja obvezuje predati Općini Donji Lapac ili njegovom pravnom sljedniku nekretninu neopterećenu bilo kakvim uknjiženim ili neuknjiženim teretima.

 

5.) Početna godišnja naknada za pravo građenja utvrđena je na temelju procjene ovlaštenog sudskog vještaka Zdravko Zorić magistar inž.građ. iz trgovačkog društva Plan B d.o.o. iz Zagreba, Bužanova 25 i iznosi 75.319,99 kn, odnosno 6.276,67 kn mjesečno.

U ponudi je potrebno navesti ponuđeni mjesečni iznos naknade za pravo građenja.

Naknada za pravo građenja uplaćivat će se u mjesečnim iznosima. Zbog vremena potrebnog za stavljanje predmetnih čestica u funkciju podobnu za osnivanje prava građenja, prvih 6 (šest) mjeseci od dana solemnizacije ugovora o osnivanju prava građenja, nositelj prava građenja je oslobođen plaćanja naknade za osnovano pravo građenja. Po isteku 6 ( šest ) mjeseci nositelj prava građenja će biti dužan plaćati naknadu za pravo građenja najkasnije do 10 dana u tekućem mjesecu.

U slučaju zakašnjenja, nositelj prava građenja dužan je platiti zakonsku zateznu kamatu, a zakašnjenje u plaćanju dvije dospjele naknade smatrat će se razlogom za raskid ugovora.

 

6.) Jamčevina se određuje u iznosu od  7.530,00 kuna, što je otprilike 10% od početne godišnje naknade za osnivanje prava građenja. Jamčevina se uplaćuje se na žiro račun Općine Donji Lapac IBAN HR4523400091808400004, poziv na broj 68-7811– OIB, sa svrhom doznake „JAMČEVINA ZA NATJEČAJ“. Jamčevina će odabranom ponuditelju biti uračunata u iznos naknade za osnivanje prava građenja (preračunato u EUR prema srednjem tečaju HNB na dan uplate jamčevine), a ponuditeljima koji ne uspiju u natječaju ista će biti vraćena na broj žiro računa koji su ponuditelji obvezni navesti u ponudi.

 

7.) Najpovoljniji ponuditelj obvezuje se s Općinom Donji Lapac zaključiti Predugovor kojim će se regulirati sva prava i obveze te odrediti rok i način zaključenja Glavnog ugovora. Predugovor je dužan sklopiti u roku od 8 (osam) dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja, u protivnom, smatrat će se da je odustao od ponude i gubi pravo na povrat jamčevine.

 

8.) Nositelj prava građenja ne može pravo građenja, za vrijeme njegova trajanja prenositi na treće osobe ili ga opteretiti bez izričite pisane suglasnosti Općine Donji Lapac. U slučaju prestanka nositelja prava građenja pravo građenja prestaje, a u slučaju statusnih promjena sklopit će se dodatak Ugovoru o osnivanju prava građenja.

 

9.) Uvjet za potpisivanje Predugovora je priložena četiri (4) zadužnice na iznos do 1.000.000,00 kn na sveukupni ponuđeni iznos, naplativa na prvi poziv i bez prava prigovora s rokom važenja jednakim roku na koji se osniva pravo građenja. U protivnom, natječaj se poništava, najpovoljniji ponuditelj gubi pravo na povrat jamčevine, a natječaj će se ponoviti.

 

10.) Po sklapanju Predugovora, nositelj prava građenja obvezuje se o vlastitom trošku i uz suglasnost Općine Donji Lapac, po potrebi, naručiti izradu geodetskog projekta kojim će se uskladiti stanje u zemljišnoj knjizi i katastru. Po provedbi elaborata sklopit će se Glavni ugovor koji će sadržavati oznaku nekretnine sa točnom površinom na kojoj se osniva pravo građenja. Ukoliko ne bude potreba za izradom geodetskog projekta Glavni ugovor će se sklopiti najkasnije u roku od 60 dana od dana sklapanja Predugovora. 11.) Nositelj prava građenja obvezuje se da financira, izradi i ishodi svu potrebnu dokumentaciju za izgradnju-rekonstrukciju građevine te da u roku od 2 godine od dana sklapanja Glavnog ugovora dovrši gradnju iste, sukladno važećim propisima o građenju i važećoj prostornoplanskoj dokumentaciji. Nepoštivanje ovih rokova razlog je za raskid ugovora.

Općina Donji Lapac ne odgovara za eventualnu izmjenu ili ograničenja u pogledu uvjeta gradnje koji se mogu pojaviti kao posljedica izmjene pozitivnih zakonskih ili podzakonskih propisa.

 

 

12.) U slučajevima kada je prema ugovoru o osnivanju prava građenja Općina Donji Lapac ovlaštena raskinuti ugovor, kao i u slučaju sporazumnog raskida, dotad naplaćena naknada na ime prava građenja neće se vratiti nositelju prava građenja. U slučajevima u kojima je Općina Donji Lapac ovlašten raskinuti ugovor, nositelj prava građenja nema pravo na povrat dotad uplaćene naknade na ime prava građenja, dužan je platiti sve dospjele naknade na ime prava građenja te se odriče bilo kakvih odštetnih zahtjeva prema Općini Donji Lapac.

 

13.) Ugovor o osnivanju prava građenja potvrdit će se (solemnizirati) kod javnog bilježnika.

 

14.) Sve troškove u vezi javnobilježničke potvrde (solemnizacije) ugovora, troškove upisa prava građenja u zemljišnu knjigu, kao i eventualne druge troškove, poreze i pristojbe, porez na promet nekretnina kod isporuke građevine u cijelosti snosi nositelj prava građenja.

 

15.) Pravo podnošenja ponuda imaju sve fizičke osobe i pravne osobe koje imaju sjedište u Republici Hrvatskoj. Pravo podnošenja ponuda imaju i strane fizičke i pravne osobe sukladno odredbama članka 354. do 358. a Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (N.N. br. 94/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14).

 

16.) Natječaj se provodi putem prikupljanja zatvorenih pisanih ponuda. Ponuda mora sadržavati:

– ZA FIZIČKU OSOBU: ime i prezime, OIB, adresu prebivališta, dokaz o državljanstvu (preslika domovnice, osobne iskaznice ili putovnice), izvornik ili ovjerenu presliku Izvatka iz obrtnog registra ne starijeg od 15 (petnaest) dana iz kojeg mora biti vidljivo da je osoba registrirana za obavljanje djelatnosti koja će se obavljati u objektu koji će se graditi;

– ZA PRAVNU OSOBU: tvrtku, OIB, adresu sjedišta, podatak o osobi ovlaštenoj za zastupanje, izvornik ili ovjerenu presliku Izvatka iz sudskog registra ne starijeg od 15 (petnaest) dana iz kojeg mora biti vidljivo da je pravna osoba registrirana za obavljanje djelatnosti koja će se obavljati u objektu koji će se graditi;

– oznaku nekretnine za koje se podnosi pisana ponuda;

– ponuđeni iznos naknade za pravo građenja izražen u jediničnoj cijeni po m2 mjesečno i ukupan godišnji iznos naknade za pravo građenja;

– BON1 i BON2

– poduzetnički program – opis planirane investicije

– dokaz o uplati jamčevine;

– broj žiro računa za slučaj povrata jamčevine;

– potpisanu izjavu ponuditelja o prihvaćanju svih uvjeta navedenih u ovom tekstu natječaja;

– potvrdu porezne uprave o podmirenim poreznim obvezama i doprinosima za mirovinsko i zdravstveno osiguranje

– Potvrdu Općine Donji Lapac o nepostojanju nepodmirenih dugovanja prema Općini Donji Lapac na dan podnošenja prijave na Natječaj, na ime ponuditelja fizičke osobe ili tvrtku i ime članova uprave pravne osoba natjecatelja.

– ovjerene zadužnice

 

17.) Pisane ponude sa svim prilozima šalju se poštom preporučenom pošiljkom ili se predaju osobno u zatvorenoj omotnici na adresu Općina Donji Lapac, Trg Nikole Tesle 6, 53250 Donji Lapac, s naznakom ” NATJEČAJ ZA OSNIVANJE PRAVA GRAĐENJA -NE OTVARATI”, u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja obavijesti o ovom natječaju u Večernjem listu. Javno otvaranje ponuda održati će se 28.10.2020. u prostorijama Općine Donji Lapac s početkom u 12,00 sati.

 

18.) Ponude u kojima je ponuđena godišnja naknada za pravo građenja manja od početne godišnje naknade za pravo građenja, kao i nepravovremene i / ili nepotpune ponude, neće se razmatrati. Najpovoljnijom ponudom smatrat će pravovremena i potpuna ponuda s najvišom ponuđenom naknadom za osnivanje prava građenja i najbolje ocijenjenim poduzetničkim programom.

 

19.) Općina Donji Lapac zadržava pravo poništiti natječajni postupak i odbiti sve ponude, bez obrazloženja, u kojem slučaju ne snosi nikakvu odgovornost niti troškove u odnosu na sudjelovanje ponuditelja u ovom natječaju. Odluku o izboru najpovoljnije ponude donosi Općinski Načelnik.

 

OPĆINSKI NAČELNIK v.r. Ilija Obradović, dipl.ing.