Javni natječaj za predlaganje programa javnih potreba

REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA LIČKO-SENJSKA
OPĆINA DONJI LAPAC
OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 402-08/23-01/1
URBROJ: 2125-7-01-23-04
Donji Lapac, 06.02.2023. godine

Na temelju odredbi Zakona o udrugama („Narodne novine“ br. 74/14, 70/17, 98/19 i 151/22), članka 6., Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge – nastavno: Uredba (“Narodne novine” broj 26/15 i 37/21), članka 47. Statuta Općine Donji Lapac („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 7/21) i Odluke o raspisivanju natječaja za financiranje programa i projekata koje provode udruge na području Općine Donji Lapac u 2023. godini, Općinski Načelnik Općine Donji Lapac dana 06.02.2023. godine raspisuje:

JAVNI NATJEČAJ ZA PREDLAGANJE PROGRAMA/ PROJEKATA JAVNIH POTREBA OPĆINE DONJI LAPAC ZA 2023. godinu

I

Predmet javnog natječaja je prikupljanje pisanih prijedloga programa/projekata udruga za sufinancirarnje iz Proračuna Općine Donji Lapac u 2023. godini u područjima od interesa za Općinu Donji Lapac.

II

Sukladno gore navedenom Općina Donji Lapac financirat će sljedeće programske djelatnosti:

  1. javne potrebe u kulturi,
  2. javne potrebe u sportu,
  3. javne potrebe u socijalnoj djelatnosti,
  4. razvoj civilnog društva,

III

Ukupan okvirni iznos planiranih sredstava za projekte koji će se raspodijeliti prijaviteljima koji udovolje kriterijima i uvjetima natječaja iznose 30.000,00 eura.

Najmanji iznos finacijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu je 66,36 eura, a najveći iznos je 5.308,91 eura.

Javni natječaj otvoren je od 06.02.2023. godine do 06.03.2023. godine.

Pravo na podnošenje prijave imaju sve udruge, neprofitne organizacije i ustanove koje su registrirane na području Općine Donji Lapac i obavljaju djelatnost iz područja za koje se raspisuje javni natječaj.

Udruge koje su bile financirane od strane Općine Donji Lapac u 2022. godini, a nisu dostavile financijska izvješća o namjenskom utrošku sredstava, a javili su se na natječaj, njihove prijave neće biti uzete u razmatranje.

Temeljem Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15 i 37/21), članak 5., stavak 2. „Korisnik financiranja mora uredno ispunjavati obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz javnih izvora, u suprotnom svaka prijava novog programa i/ili projekta na javni natječaj bilo kojeg davatelja financijskih sredstava bit će odbijena, sukladno uvjetima koje propisuje pojedini davatelj financijskih sredstava“.

Svaka udruga može prijaviti samo jedan projekt ili program na razdoblje do kraja kalendarske godine.

IV

Natječajnu dokumentaciju poslati preporučeno poštom, putem dostavIjača ili osobno (predaja u pisarnici Jedinstvenog upravnog odjela Općine Donji Lapac svakim radnim danom od 7,00 do 15,00 sati) na slijedeću adresu:

OPĆINA DONJI LAPAC
Trg Nikole Tesle 6
53250 Donji Lapac


Uz naznaku “Natječaj za javne potrebe Općine Donji Lapac za 2023. godinu — NE OTVARATI“

V

Prijavu na Natječaj potrebno je dostaviti s obveznom dokumentacijom kako slijedi:

  1. ispunjen OBRAZAC A — “OPIS PROGRAMA/PROJEKTA“
  2. ispunjen OBRAZAC B — „PRORAČUN PROGRAMA/PROJEKTA“ (Obrasci A i B nalaze se na www.donjilapac.hr )
  3. da je upisan u Registar udruga (prilaže se elektronski izvadak iz Registra udruga ili rješenje o upisu u Registar udruga uz uvjet da su tijela upravljanja u mandatu.
  4. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja, (nalazi se na www.donjilapac.hr )
  5. Obrazac izjava o partnerstvu – u koliko postoje partneri. (nalazi se na www.donjilapac.hr )
  6. Potvrda Porezne uprave kojom se dokazuje da prijavitelj nema dugovanja. (ne straija od 30 dana računajući od dana raspisivanja Javnog natječaja)

VI

Valjanost pristiglih prijava utvrdit će Povjerenstvo za provedbu postupka po raspisanom natječaju sastavłjena od tri člana koje je imenovao Općinski Načelnik.

Prijave koje ne sadržavaju dokumentaciju iz članka V. neće se razmatrati.

Programi se vrednuju temeljem obrasca za ocjenu kvalitete/vrijednosti programa ili projekta koji se nalazi na www.donjilapac.hr .

VII

Sa podnositeljima zahtjeva za čije programe odnosno projekte se donese Odluka o odobravanju financijskih sredstava sklopiti će se Ugovor.

VIII

Prijavitelji čiji programi nisu zadovoljili uvjete formalne provjere, te prijavitelji čiji programi nisu odabrani za financiranje, mogu nakon primitka pisane obavijesti o tome podnijeti prigovor.

Prigovor se podnosi pisanim putem u roku od 8 dana od dana primitka obavijesti na adresu: Općina Donji Lapac, Trg Nikole Tesle 6 , 53250 Donji Lapac.

IX

Sve potrebne informacije mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Donji Lapac ili na tel: 053/765-309; 765-037.

OPĆINSKI NAČELNIK
v.r.Ilija Obradović, dipl.ing.