JAVNI NATJEČAJ ZA PREDLAGANJE PROGRAMA/ PROJEKATA JAVNIH POTREBA OPĆINE DONJI LAPAC ZA 2016. godinu

REPUBLIKA  HRVATSKA
ŽUPANIJA LIČKO-SENJSKA
OPĆINA DONJI LAPAC
OPĆINSKI NAČELNIK 

 

Na temelju odredbi Zakona o udrugama („Narodne novine“ br. 74/14), članka 1. stavka 2. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge – nastavno: Uredba (“Narodne novine” broj 26/15) i članka 47. Statuta Općine Donji Lapac („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 16/13, 21/14), te članka 13. Odluke o izvršenju proračuna 2016. godine, Odluke o socijalnoj skrbi u Općini Donji Lapac i Programa javnih potreba u sportu za 2016. godinu, Programu javnih potreba u školstvu i predškolskom odgoju za 2016. godinu ( „Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 26/15 ) o dodjeli financijskih potpora za programe/projekte udrugama od interesa za Općinu Donji Lapac u 2016. Godini, Općinski načelnik Općine Donji Lapac dana 25.02.2016.godine raspisuje:

 

 

JAVNI NATJEČAJ ZA PREDLAGANJE PROGRAMA/ PROJEKATA JAVNIH POTREBA OPĆINE DONJI LAPAC ZA 2016. godinu

 

 

Predmet javnog natječaja je prikupljanje pisanih prijedłoga programa/projekata udruga za sufinancirarnje iz Proračuna Općine Donji Lapac u 2016.godini u područjima od interesa za Općinu Donji Lapac. 

Tekst javnog natječaja i ostalu dokumentaciju možete pogledati na sljedećim linkovima.

JAVNI NATJEČAJ ZA PREDLAGANJE PROGRAMA/ PROJEKATA JAVNIH POTREBA OPĆINE DONJI LAPAC ZA 2016. godinu

Obrazac A

Obrazac B

Obrazac za ocjenu kvalitete