JAVNI NATJEČAJ ZA PREDLAGANJE PROGRAMA/ PROJEKATA JAVNIH POTREBA OPĆINE DONJI LAPAC ZA 2017. godinu

Na temelju odredbi Zakona o udrugama („Narodne novine“ br. 74/14), članka 1. stavka 2. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge – nastavno: Uredba (“Narodne novine” broj 26/15) i članka 47. Statuta Općine Donji Lapac („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 16/13, 21/14), te članka 13. Odluke o izvršenju proračuna 2017. godine, Odluke o socijalnoj skrbi u Općini Donji Lapac i Programa javnih potreba u sportu za 2017. godinu, Programu javnih potreba u školstvu i predškolskom odgoju za 2017. godinu ( „Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 26/15 ) o dodjeli  financijskih potpora za programe/projekte udrugama  od interesa za  Općinu Donji Lapac  u 2017. Godini, Općinski načelnik Općine Donji Lapac dana 10.03.2017.godine raspisuje:

 

JAVNI  NATJEČAJ

ZA PREDLAGANJE   PROGRAMA/ PROJEKATA  JAVNIH   POTREBA

OPĆINE DONJI LAPAC ZA 2017. godinu

 

I.

 

Predmet javnog natječaja je prikupłjanje pisanih prijedłoga programa/projekata udruga za sufinancirarnje iz Proračuna Općine Donji Lapac u  2017.godini u područjima od interesa za Općinu Donji Lapac.

 

II.

 

Sukladno gore navedenim Odlukama i Programima Općina Donji Lapac će  financirati  sljedeće programske djelatnosti:

 

1. javne potrebe u kulturi,

2. javne potrebe u sportu,

3. javne potrebe u socijalnoj djelatnosti,

4. razvoj civilnog društva,

 

III.

 

Ukupan okvirni iznos planiranih sredstava za projekte koji će se raspodijeliti prijaviteljima koji udovolje kriterijima i uvjetima natječaja iznose  135.250,00 kn

 

Najmanji iznos finacijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu je 500,00 kn, a najveći  iznos je 40.000,00 kn.

 

 

Javni natječaj otvoren je od 10.  ožujka 2017. godine do 10. travnja 2017. godine.

 

Pravo na podnošenje prijave imaju sve udruge, neprofitne organizacije i ustanove koje su registrirane na području Općine Donji Lapac i obavljaju djelatnost iz područja za koje se raspisuje javni natječaj.

 

Podnositelj prijave mora zadovoIjavati  sljedeće  uvjete:

 

da je upisan u Registar udruga (prilaže se elektronski izvadak iz Registra udruga ili rješenje o upisu  u  Registar udruga uz  uvjet  da su tijela upravljanja u mandatu — za one koji nisu dobili novo rješenje vezano uz prijavu promjena oko uskladivanja statuta s odredbama novog Zakona o udrugama, prilaže se potvrda o predanom zahtjevu za upis promjena u Registru udruga)

 

Svaki prijavljeni program treba imati zasebnu prijavu, odnosno svaka udruga može prijaviti jedan ili više projekata ili programa na razdoblje do kraja kalendarske godine.

 

IV.

 

Natječajnu dokumentaciju poslati preporučeno poštom, putem dostavIjača ili osobno (predaja  u  pisarnici Jedinstvenog upravnog odjela općine Donji Lapac svakim  radnim  danom  od  7,30 do  13,30 sati)  na slijedeću adresu:

 

OPĆINA DONJI LAPAC

Trg Nikole Tesle 6

53250 Donji lapac

 

Uz  naznaku Natječaj za javne potrebe općine Donji Lapac za  2017. godinu — NE OTVARATI“

 

V.

 

Prijavu na Natječaj potrebno je dostaviti s  obveznom dokumentacijom kako slijedi:

 

1.  ispunjen OBRAZAC A —  “OPIS PROGRAMA/PROJEKTA“   

2.  ispunjen OBRAZAC B — „PRORAČUN PROGRAMA/PROJEKTA“

     (Obrasci A i B nalaze se  na www.donjilapac.hr)

 

 

3.  Preslika Statuta prijavitelja. Ukoliko udruga nije uskladila svoj Statut potrebno je dostaviti

     presłiku dokaza da je  Statut predan Uredu drżavne uprave radi  usklađivanja,

4.  Obrazac izjave o nepostojanju  dvostrukog  financiranja,

5.   Izjava o partnerstvu – u kołiko postoje partneri.

6.   Potpisanu izjavu da se protiv odgovorne osobe i voditelja projekta ne vodi kazneni postupak.

7. Potvrdu izdanu od strane Ministarstva financija – Porezne uprave da su podmireni svi doprinosi    

            te  plaćen porez;

VI.

 

Valjanost pristiglih prijava utvrdit će Komisija za provedbu postupka po raspisanom natječaju sastavłjena od tri člana koje je imenovao Općinski načelnik. Prijave koje ne sadržavaju dokumentaciju iz članka V. neće se razmatrati.

Programi se vrednuju temeljem obrasca za ocjenu kvalitete/vrijednosti programa ili projekta koji se nalazi na www.donjilapac.hr.

 

VII.

 

Sa podnositeljima zahtjeva za čije programe odnosno projekte se donese Odluka o odobravanju financijskih sredstava sklopiti će se Ugovor nakon prihvaćanja izvješća za 2016.  godinu.

 

                                                                        VIII.

 

Udruge koje su bile financirane od strane Općine Donji Lapac u 2016. godini, a nisu dostavile financijska izvješća o namjenskom utrošku sredstava, a javili su se na natječaj, njihove prijave neće biti uzete u razmatranje.

 

IX.

 

Prijavitelji čiji programi nisu zadovoljili uvjete formalne provjere, te prijavitelji čiji programi nisu odabrani za financiranje, mogu nakon primitka pisane obavijesti o tome podnijeti prigovor.

 

Prigovor se podnosi pisanim putem u roku od 8 dana od dana primitka obavijesti na adresu: Općina Donji Lapac, Trg Nikole Tesle 6 , 53250 Donji Lapac.

 

X.

 

Sve potrebne informacije mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Donji Lapac ili na tel: 053/765-309; 765-037.

 

                                                                                                              

                                                                                                          OPĆINSKI NAČELNIK

                                                                                                           Ilija Obradović, dipl.ing.,v.r.

 

 

Obrazac opisa programa/projekta/manifestacije/građanske inicijative

Obrazac proračuna

Obrazac za ocjenu kvalitete/vrijednosti programa ili projekta