JAVNI NATJEČAJ ZA PREDLAGANJE PROGRAMA / PROJEKATA JAVNIH POTREBA OPĆINE DONJI LAPAC ZA 2020. godinu

REPUBLIKA  HRVATSKA
ŽUPANIJA LIČKO-SENJSKA
OPĆINA DONJI LAPAC
OPĆINSKI NAČELNIK            

 

KLASA: 402-08/20-01/9

URBROJ: 2125/07-01-20-01

Donji Lapac, 24.01.2020. godine

 

Na temelju odredbi Zakona o udrugama („Narodne novine“ br. 74/14, 70/17 i 98/19), članka 2., Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge – nastavno: Uredba (“Narodne novine” broj 26/15) i članka 47. Statuta Općine Donji Lapac („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 16/13, 21/14 i 05/19), Odluke o izvršenju proračuna 2020. godine, Odluke o socijalnoj skrbi u Općini Donji Lapac za 2020., Program javnih potreba u Općini Donji Lapac za 2020. godinu,  Programu javnih potreba u školstvu i predškolskom odgoju za 2020. godinu od 19. prosinca 2019. godine, o dodjeli  financijskih potpora za programe/projekte udrugama  od interesa za  Općinu Donji Lapac  u 2020. godini, Općinski Načelnik Općine Donji Lapac dana 24.01.2020. godine raspisuje:

 

JAVNI  NATJEČAJ

ZA PREDLAGANJE   PROGRAMA/ PROJEKATA  JAVNIH   POTREBA

OPĆINE DONJI LAPAC ZA 2020. godinu

 

 

Predmet javnog natječaja je prikupłjanje pisanih prijedłoga programa/projekata udruga za sufinancirarnje iz Proračuna Općine Donji Lapac u  2020. godini u područjima od interesa za Općinu Donji Lapac.

 

Javni natječaj za predlaganje Programa-Projekata

Obrazac za ocjenu kvalitete – vrijednosti programa ili projekta

Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja

Obrazac A

OBRAZAC B

Obrazac izjave o partnerstvu