JAVNI NATJEČAJ ZA PREDLAGANJE PROGRAMA / PROJEKATA JAVNIH POTREBA OPĆINE DONJI LAPAC ZA 2021. godinu

REPUBLIKA  HRVATSKA

ŽUPANIJA LIČKO-SENJSKA

OPĆINA DONJI LAPAC

OPĆINSKI NAČELNIK            

 

KLASA: 402-08/21-01/3

URBROJ: 2125/07-01-21-04

Donji Lapac, 26.01.2021. godine

 

 

Na temelju odredbi Zakona o udrugama („Narodne novine“ br. 74/14, 70/17 i 98/19), članka 2., Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge – nastavno: Uredba (“Narodne novine” broj 26/15) i članka 47. Statuta Općine Donji Lapac („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 16/13, 21/14, 19/18 i 05/19), Odluke o izvršenju proračuna 2021. godine, Odluke o socijalnoj skrbi u Općini Donji Lapac za 2021., Program javnih potreba u Općini Donji Lapac za 2021. godinu,  Programu javnih potreba u školstvu i predškolskom odgoju za 2021. godinu od 23. prosinca 2020. godine, o dodjeli  financijskih potpora za programe/projekte udrugama  od interesa za  Općinu Donji Lapac  u 2021. godini, Općinski Načelnik Općine Donji Lapac dana 26.01.2021. godine raspisuje:

 

JAVNI  NATJEČAJ

ZA PREDLAGANJE   PROGRAMA/ PROJEKATA  JAVNIH   POTREBA

OPĆINE DONJI LAPAC ZA 2021. godinu

 

I.

 

Predmet javnog natječaja je prikupłjanje pisanih prijedłoga programa/projekata udruga za sufinancirarnje iz Proračuna Općine Donji Lapac u  2021. godini u područjima od interesa za Općinu Donji Lapac.

 

II.

 

Sukladno gore navedenim Odlukama i Programima Općina Donji Lapac financirati  će sljedeće programske djelatnosti:

 

1. javne potrebe u kulturi,

2. javne potrebe u sportu,

3. javne potrebe u socijalnoj djelatnosti,

4. razvoj civilnog društva,

 

III.

 

Ukupan okvirni iznos planiranih sredstava za projekte koji će se raspodijeliti prijaviteljima koji udovolje kriterijima i uvjetima natječaja iznose  200.000,00 kn

 

Najmanji iznos finacijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu je 500,00 kn, a najveći  iznos je 40.000,00 kn.

 

 

Javni natječaj otvoren je od  26.  siječnja 2021. godine do 26. veljače 2021. godine.

 

Pravo na podnošenje prijave imaju sve udruge, neprofitne organizacije i ustanove koje su registrirane na području Općine Donji Lapac i obavljaju djelatnost iz područja za koje se raspisuje javni natječaj.

 

Udruge koje su bile financirane od strane Općine Donji Lapac u 2020. godini, a nisu dostavile financijska izvješća o namjenskom utrošku sredstava, a javili su se na natječaj, njihove prijave neće biti uzete u razmatranje.

Temeljem Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/2015), članak 5., stavak 2. „Korisnik financiranja mora uredno ispunjavati obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz javnih izvora, u suprotnom svaka prijava novog programa i/ili projekta na javni natječaj bilo kojeg davatelja financijskih sredstava bit će odbijena, sukladno uvjetima koje propisuje pojedini davatelj financijskih sredstava“.

 

 

Svaka udruga može prijaviti samo jedan projekat ili program na razdoblje do kraja kalendarske godine.

 

IV.

 

Natječajnu dokumentaciju poslati preporučeno poštom, putem dostavIjača ili osobno (predaja  u  pisarnici Jedinstvenog upravnog odjela Općine Donji Lapac svakim  radnim  danom  od  7,30 do  13,30 sati)  na slijedeću adresu:

 

OPĆINA DONJI LAPAC

Trg Nikole Tesle 6

53250 Donji Lapac

 

Uz  naznaku Natječaj za javne potrebe Općine Donji Lapac za  2021. godinu — NE OTVARATI“

 

V.

 

Prijavu na Natječaj potrebno je dostaviti s obveznom dokumentacijom kako slijedi:

 

1.  ispunjen OBRAZAC A   “OPIS PROGRAMA/PROJEKTA“   

2.  ispunjen OBRAZAC B „PRORAČUN PROGRAMA/PROJEKTA“

     (Obrasci A i B nalaze se  na www.donjilapac.hr)

 

3. da je upisan u Registar udruga (prilaže se elektronski izvadak iz Registra udruga ili rješenje o

     upisu  u  Registar udruga uz uvjet  da su tijela upravljanja u mandatu.

4.  Obrazac izjave o nepostojanju  dvostrukog  financiranja, (nalazi se na www.donjilapac.hr)

6.   Obrazac izjava o partnerstvu u kołiko postoje partneri. (nalazi se na www.donjilapac.hr)

7.  Potvrda Porezne uprave kojom se dokazuje da prijavitelj nema dugovanja. (ne straija od 30 dana računajući od dana raspisivanja Javnog natječaja)

 

 

VI.

 

Valjanost pristiglih prijava utvrdit će Komisija za provedbu postupka po raspisanom natječaju sastavłjena od tri člana koje je imenovao Općinski Načelnik.

 

Prijave koje ne sadržavaju dokumentaciju iz članka V. neće se razmatrati.

 

Programi se vrednuju temeljem obrasca za ocjenu kvalitete/vrijednosti programa ili projekta koji se nalazi na www.donjilapac.hr.

 

VII.

 

Sa podnositeljima zahtjeva za čije programe odnosno projekte se donese Odluka o odobravanju financijskih sredstava sklopiti će se Ugovor.                                                                    

 

VIII.

 

Prijavitelji čiji programi nisu zadovoljili uvjete formalne provjere, te prijavitelji čiji programi nisu odabrani za financiranje, mogu nakon primitka pisane obavijesti o tome podnijeti prigovor.

 

Prigovor se podnosi pisanim putem u roku od 8 dana od dana primitka obavijesti na adresu: Općina Donji Lapac, Trg Nikole Tesle 6 , 53250 Donji Lapac.

 

IX.

 

Sve potrebne informacije mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Donji Lapac ili na tel: 053/765-309; 765-037.

 

                                                                                                             

                                                                                                          OPĆINSKI NAČELNIK

                                                                                                          Ilija Obradović, dipl.ing., v.r.

 

Javni  natječaj za predlaganje   programa/ projekata  javnih   potreba Općine Donji Lapac za 2021. godinu

Godišnji plan javnih natječaja za financiranje programa i projekata koje provode udruge u Općini Donji Lapac za 2021. godinu

Obrazac A

Obrazac B

Obrazac za ocjenu kvalitete/vrijednosti programa ili projekta

Obrazac izjave o partnerstvu 2021

Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja 2021