Javni natječaj za prijem u službu na radno mjesto samostalni upravni referent za gospodarstvo, obrt, malo i srednje poduzetništvo

KLASA: 112-02/15-01/9

URBROJ: 2125/07-03-15-02 

Donji Lapac, 12.08.2015. godine.

 

Na temelju članka 19. stavak 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08 i 61/11 – dalje u tekstu Zakon), privremeni pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Donji Lapac, raspisuje,

 

JAVNI  NATJEČAJ

za prijem u službu samostalnog upravnog referenta na radno mjesto samostalni upravni referent za gospodarstvo, obrt, malo i srednje poduzetništvo u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Donji Lapac – 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme.

Opis poslova radnog mjesta:

·         Obavlja poslove iz oblasti gospodarstva, turizma, poljoprivrede, industrije, obrtništva i sl.,

·         Priprema nacrte prijedloga općinskih akata iz djelokruga svojih poslova te ista obrazlaže pred općinskim tijelima.

·         Prati evidencije svih pravnih i fizičkih osoba iz općinskog gospodarstva,

·         Temeljem utvrđenog stanja predlaže poboljšanje uvjeta za poslovanje, čime bi se omogućio  daljnji gospodarstveni razvitak,

·         Promiče općinske gospodarske potencijale u Hrvatskoj, prati okolnosti, te utvrđuje i zastupa interese Općine u gospodarskim odnosima,

·         U ostvarivanju poslova iz svog djelokruga surađuje s državnim institucijama, turističkim zajednicama, bankama, trgovačkim društvima, obrtnicima i ostalim udrugama i institucijama  u domeni  gospodarstva i financija s područja Općine i  županije,

·         Koordinira lokalne i nacionalne programe gospodarskoga razvitka, poglavito malog i   srednjeg poduzetništva,

·         Posebno prati i analizira poslovanje trgovačkih društava i ustanova u vlasništvu Općine, 

·         Koordinira projekte iz područja europskih integracija,

·         Prati provedbu projekata i usvojenih sporazuma iz područja europskih integracija i suradnje Općine s institucijama i tijelima,

·         Predlaže modele unapređenja suradnje iz programa europskih integracija,

·         Radi na planiranju, pripremi i provođenju projekata,

·         Obavlja  i druge poslove po nalogu Pročelnika u skladu sa zakonom i općinskim aktima .

·         Dostavlja mjesečne izvještaje pročelniku o obavljenim poslovima.

 

Opći uvjeti za prijam u službu:

– punoljetnost

– hrvatsko državljanstvo

– zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta.

Osim općih uvjeta za prijam u službu, kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:

– VSS (visoka stručna sprema) magistar struke ili stručni specijalist ekonomske, pravne ili agronomske struke – najmanje 1. (jedna) godina radnog iskustva u struci na odgovarajućim poslovima

– položen državni stručni ispit

 

Na natječaj se na temelju 13. stavka 2. Zakona o ravnopravnosti spolova (Narodne novine broj 82/08 i 125/11 – vidi čl. 49. Zakona o pučkom pravobraniteljstvu) mogu javiti osobe oba spola.

Natjecati se mogu i osobe koje nemaju položen državni stručni ispit pod uvjetom da ga polože u roku od jedne godine od dana prijma u službu.

Kandidat se prima na neodređeno radno vrijeme uz obvezan probni rad od 3 (tri) mjeseca.

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Nepotpune i nepravodobno podnesene prijave na natječaj neće se razmatrati. Osobe koje nisu podnijele pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatraju se kandidatom prijavljenim za javni natječaj.

Kandidat koji ima pravo prednosti kod prijma prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužni su priložiti rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo.

 

S kandidatima koji udovoljavaju formalnim uvjetima natječaja bit će provedena prethodna provjera znanja pisanim testiranjem i intervjuom.

 

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

– životopis

– presliku domovnice

– dokaz o stručnoj spremi (presliku diplome)

– posebni pismeni dokaz o radnom stažu u struci

– dokaz o položenom državnom stručnom ispitu, ako kandidat ima položen državni stručni ispit.

– uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ili da nije pravomoćno osuđen za kaznena djela iz članka 15. Zakona (ne starije od tri mjeseca).

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijemu u službu.

Na web-stranici Općine Donji Lapac (www.donjilapac.hr) i Oglasnoj ploči Općine Donji Lapac, bit će naveden opis poslova radnog mjesta, te podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava javnim natječajem, kao i podaci o načinu obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja, te pravni i drugi izvori za pripremanje  kandidata za provjeru, kao i mjesto i vrijeme održavanja prethodne provjere najmanje 5. (pet) dana prije održavanja provjere.

Prijave na natječaj se podnose u roku od
8. dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Općina Donji Lapac, Trg Nikole Tesle 6, 53250 Donji Lapac, s naznakom: »Za natječaj«,  putem pošte preporučeno ili neposredno putem pisarnice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Donji Lapac.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku od 8 (osam) dana od odabira kandidata. Nakon izvršnosti rješenja o prijemu u službu, kandidatima koji ne budu primljeni u službu, poštom će biti vraćena dokumentacija priložena u prijavi.

                                                                                    

O P Ć I N A  D O N J I  L A P A C

                                                                                                    Privremeni Pročelnik

                                                                                                      Ilija Dražić dipl. iur.