Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Visočice d.o.o.

 

Donji Lapac, 17.01.2021. godine

 

Na temelju članka 422. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19), članka 9. Izjave o osnivanju i Odluke o suglasnosti za prodaju nekretnine od Skupštine društva Visočica d.o.o. (KLASA: 943-01/20-01/2, URBROJ: 2125/07-04-20-01 od 02.12.2020. godine), Direktor društva Visočica d.o.o. raspisuje sljedeći:

  

JAVNI NATJEČAJ

za prodaju nekretnina u vlasništvu Visočice d.o.o.

 I.

Raspisuje se natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Visočice d.o.o. putem prikupljanja pisanih ponuda, kako slijedi:

 

a) Zemljišta katastarske oznake:

1. k.č.br.1167/1 pašnjak k.o. Gornji Lapac upisana pri Općinskom sudu u Gospiću Zemljišnoknjižni odjel Donji Lapac u Zp-1238/2016, površine 1942 m2.

2. k.č.br. 1171 pašnjak k.o. Gornji Lapac upisana pri Općinskom sudu u Gospiću Zemljišnoknjižni odjel Donji Lapac u Zp-1238/2016, površine 9337 m2.

3. k.č.br. d1164 livada k.o. Gornji Lapac upisana pri Općinskom sudu u Gospiću Zemljišnoknjižni odjel Donji Lapac u Zp-1238/2016, površine 67 m2

4. k.č.br. d1170 oranica k.o. Gornji Lapac upisana pri Općinskom sudu u Gospiću Zemljišnoknjižni odjel Donji Lapac u Zp-1238/2016, površine 1458 m2

5. k.č.br. d1172 pašnjak k.o. Gornji Lapac upisana pri Općinskom sudu u Gospiću Zemljišnoknjižni odjel Donji Lapac u Zp-1238/2016, površine 1111 m2

b) Postrojenje za separaciju šljunka.

Koje se sastoji od postrojenja za separaciju šljunka, pumpne stanice i cjevovoda od pumpne stanice do postrojenja za separaciju šljunka.

 

Početna cijena utvrđuje se u iznosu od 354.875,80 kuna.

Nekretnina se izlaže prodaji prema načelu «viđeno – kupljeno», što isključuje sve naknadne prigovore kupca.

U slučaju postojanja posjeda treće osobe na nekretninama, kupac je dužan o svom trošku osloboditi nekretninu od stvari i osoba.

Na zemljištu koje se izlaže prodaji ne obračunava se porez na dodanu vrijednost budući da ista nisu građevinska zemljišta u smislu članka 40. stavka 6. Zakona o porezu na dodanu vrijednost („Narodne novine“ broj 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14 i 115/16) odnosno da za istu nije izdan izvršni akt kojim se odobrava građenje.

 

II.

UVJETI UREĐENJA PROSTORA

Na građevinskom zemljištu izloženom u ovom natječaju predviđena izgradnja odnosno privođenje namjeni, dopustiti će se sukladno namjeni određenoj dokumentima prostornog uređenja i drugim uvjetima građenja.

Visočica d.o.o. ne odgovara za eventualnu izmjenu ili ograničenja u pogledu navedenih uvjeta gradnje koji se mogu pojaviti kao posljedica izmjene pozitivnih pravnih propisa ili podzakonskih propisa.

Kupci nekretnina su prilikom ishodovanja potrebnih dozvola za gradnju dužni na kupljenim nekretninama poštovati uvjete Općine Donji Lapac i drugih ovlaštenih pravnih osoba u vezi izgradnje planirane komunalne i druge infrastrukture.

Visočica d.o.o. ne odgovara za eventualnu neusklađenost podataka koji se odnose na površinu, kulturu ili namjenu nekretnina, a koji mogu proizaći iz katastarske, zemljišnoknjižne i druge dokumentacije i stvarnog stanja u prostoru .

Nakon utvrđivanja stvarnog stanja površine u kupoprodajnom ugovoru napravit će se poravnanje.

 

III.

UVJETI NATJEČAJA

1. U Natječaju mogu sudjelovati fizičke i pravne osobe.

2. Svaki sudionik u Natječaju dužan je prilikom podnošenja ponude priložiti i dokaz o uplaćenoj jamčevini u iznosu od 5 (pet) % početne cijene nekretnine. Jamčevina se uplaćuje na žiro-račun Visočice d.o.o. na IBAN: HR8023400091110105589, poziv na broj: 00, model OIB, s naznakom «JAMČEVINA ZA NATJEČAJ – PRODAJA NEKRETNINA» u opisu uplatnice.

3. Svaki sudionik u Natječaju dužan je prilikom podnošenja ponude priložiti Potvrdu koju će pribaviti u Računovodstvu Visočica d.o.o. po kojoj je vidljivo da su podmirene sve obveze prema Visočici d.o.o. s osnova svih potraživanja.

Podnositelj zahtjeva uz ponudu obvezno treba priložiti isprave temeljem kojih ostvaruje prvenstveno pravo kupnje.

4. Najpovoljnijom ponudom smatra se ona koja sadrži najvišu ponuđenu cijenu.

Prvenstveno pravo kupnje mogu ostvariti osobe sljedećim redoslijedom:

  • trgovačka društva u vlasništvu Općine Donji Lapac.
  • suvlasnik;
  • dosadašnji zakupnik uz uvjet da je redovito ispunjavao svoje obveze;
  • nositelj prava vlasništva ili zakupoprimac čija nekretnina graniči sa nekretninom koje se prodaje;
  • vlasnik većeg dijela građevinske čestice, oblikovane radi gradnje sukladno prostorno – planskoj dokumentaciji
  • dosadašnji posjednik zemljišta uz uvjet da isto koristi u mirnom i nesmetanom posjedu pažnjom dobrog gospodara;

 

5. Natječaj traje 8 (osam) dana. Dan objave na web stranici www.donjilapac.hr smatra se danom raspisivanja natječaja.

6. Jamčevina se uključuje u ukupnu cijenu nekretnine, a ponuditelju koji nije uspio u natječaju vraća se u roku 8 (osam) dana od dana stupanja na snagu Odluke o utvrđivanju najpovoljnijeg ponuditelja.

7. Ugovor o kupoprodaji sklapa se u roku od osam dana od dana stupanja na snagu Odluke o odabiru najpovoljnije ponude i sklapanju ugovora o prodaji nekretnina u vlasništvu Visočice d.o.o.. Iznos kupoprodajne cijene koja je postignuta za kupnju određene nekretnine iz ovog natječaja, kupac je dužan uplatiti u cjelokupnom iznosu u roku od 15 (petnaest) dana od dana sklapanja kupoprodajnog ugovora. Ukoliko kupac zakasni s plaćanjem kupoprodajne cijene, obvezuje se na plaćanje zakonskih zateznih kamata koje teku od dana dospijeća plaćanja do dana isplate.

Ukoliko kupac zakasni s plaćanjem kupoprodajne cijene za kupljenu nekretninu više od 30 (trideset) dana, prodavatelj ima pravo jednostrano raskinuti zaključeni kupoprodajni ugovor, a uplaćenu jamčevinu zadržati.

8. Uknjižba prava vlasništva u korist kupca i stupanje u posjed za nekretnine iz ovog natječaja, dozvoliti će se na temelju sklopljenog Ugovora o prodaji, po isplati kupoprodajne cijene u cijelosti.

9. Troškove ovjere potpisa i zemljišnoknjižne provedbe ugovora snosi kupac.

 

IV.

POSEBNI UVJETI

1. Sudionik u natječaju prilikom podnošenja ponude mora naznačiti i priložiti:

– u svim stavkama popunjen Ponudbeni list (Obrazac 1. – u prilogu ovog javnog natječaja) ovjeren od strane ovlaštene osobe ponuditelja,

– izvornik ili ovjerenu presliku registracije pravne osobe u Republici Hrvatskoj, odnosno za ponuditelja fizičku osobu dokaz o državljanstvu (domovnica ili ovjerena preslika osobne iskaznice),

– dokaz o uplaćenoj jamčevini,

– ovjereno ovlaštenje odnosno punomoć (za ovlaštene predstavnike, odnosno opunomoćenike)

– dokaz o pravu prvenstva kupnje,

– Potvrda Visočice d.o.o. da nema dospjelih, a neplaćenih financijskih dugovanja prema Visočici d.o.o.

– izjavu da je na terenu izvršio uvid u nekretninu za koju se natječe (Obrazac 2. – u prilogu ovog javnog natječaja),

– izjavu da je upoznat sa svim uvjetima ovog natječaja (Obrazac 3. – u prilogu ovog javnog natječaja).

2. Ponuda za natječaj predaje se putem pošte ili osobno u zatvorenoj omotnici s naznakom «NATJEČAJ ZA KUPNJU NEKRETNINE – NE OTVARATI» na adresu Visočica d.o.o., Udbinska cesta 2, 53250 Donji Lapac.

3. Komisija za provedbu postupka raspolaganja nekretninama u vlasništvu Visočice d.o.o. provesti će postupak otvaranja ponuda, razmatranja ponuda i dokaza i utvrđivanja njihove pravne valjanosti, te sastavljanja prijedloga odluke o odabiru najpovoljnije ponude i sklapanju ugovora o prodaji nekretnina u vlasništvu Visočice d.o.o..

4. Ponude na natječaju se moraju podnijeti u roku. Ponude koje su prispjele poslije roka ili su nepotpune, odbacit će se.

5. Komisija za provedbu postupka natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Visočice d.o.o. naknadno će objaviti datum i mjesto otvaranja pristiglih zahtjeva za kupnju na oglasnoj ploči u sjedištu tvrtke.

6. Visočica d.o.o. pridržava pravo ne odabrati najpovoljnijeg ponuditelja za nekretninu iz ovog natječaja te poništiti ovaj natječaj u cijelosti ili djelomično, bez posebnog obrazloženja.

7. O rezultatima natječaja sudionici će biti izviješteni u roku od 8 (osam) dana od dana donošenja Odluke o odabiru najpovoljnije ponude i sklapanju ugovora o prodaji nekretnina u vlasništvu Visočice d.o.o.

 

                                                                                                                                             DIREKTOR:

                                                                                                                                             Darko Tankosić, ing.arh.

 

JAVNI NATJEČAJ

OBRAZAC 1 – PONUDBENI LIST

OBRAZAC 2 – IZJAVA O UVIDU U NEKRETNINE 

OBRAZAC 3 – IZJAVA O UVJETIMA NATJEČAJA