Javni poziv za iskaz interesa pripadnika ciljne skupine za sudjelovanje u projektu „zaželi – prevencija institucionalizacije“

Prijava na ovaj poziv za iskaz interesa služi isključivo u svrhu utvrđivanja potencijalnog broja i potreba korisnika/ca koji ispunjavaju uvjete za prijavu projekta na Poziv „Zaželi- prevencija institucionalizacije“ SF.3.4.11.01. te korisnik/ca nije automatski uključen u projekt.

Dana 21. kolovoza 2023. godine Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv „Zaželi – prevencija institucionalizacije“ čiji je cilj povećanje socijalne uključenosti i prevencija institucionalizacije ranjivih skupina osiguravanjem dugotrajne skrbi. Projektom je predviđeno pružanje usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama (65 i više godina) i osobama s invaliditetom (starijim od 18 godina) i to kroz organiziranje prehrane, obavljanje kućanskih poslova, održavanje osobne higijene i zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba, uz isporuku paketa kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština.

Obrasce je moguće preuzeti i predati u zgradi Općine ili sa web stranice Općine, te ga poslati na e-mail: opcina-donji-lapac@gs.htnet.hr

Rok za iskaz interesa: Mole se zainteresirani građani da se prijave što prije, kako bi Općina imala što bolji uvid u trenutnu situaciju. Poziv će biti trajno otvoren kako bi se i tijekom Prijava na ovaj poziv za iskaz interesa služi isključivo u svrhu utvrđivanja potencijalnog broja i potreba korisnika/ca koji ispunjavaju uvjete za prijavu projekta na Poziv „Zaželi- prevencija institucionalizacije“ SF.3.4.11.01. te korisnik/ca nije automatski uključen u projekt. provedbe građani mogli prijavljivati, te tako naknadno uključiti u projekt ako za to bude mogućnosti.

Pravo sudjelovanja u projektu imaju isključivo pripadnici ciljne skupine koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

 1. Osoba starija od 65 godina koja živi u samačkom kućanstvu i čiji mjesečni prihod za samačka kućanstva ne prelazi 120 % iznosa prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža prema zadnjoj objavi podataka HZMO-a, odnosno ne prelazi 972,16 € (prosjek za mjesec rujan), te koji istovremeno ne koriste sljedeće usluge – usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent.
 2. Osoba starija od 65 godina koja živi u dvočlanom kućanstvu, a ukupni prihod ne prelazi iznos od 200% starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža prema zadnjoj objavi podataka HZMO-a, odnosno ne prelazi 1.620,26 € (prosjek za mjesec rujan), te koji istovremeno ne koriste sljedeće usluge – usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent.
  *Na dvočlano kućanstvo se ne primjenjuje uvjet da obje osobe u kućanstvu moraju biti pripadnici ciljne skupine. U slučaju da nisu, pružanje usluge je prihvatljivo samo za onu osobu koja je pripadnik ciljne skupine.
 3. Osoba starija od 65 godina koja živi u višečlanom kućanstvu, a ukupni prihodi ne prelaze iznos od 300% prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža prema zadnjoj objavi podataka HZMO-a, odnosno ne prelazi 2.430,39 € (prosjek za mjesec rujan), te koji istovremeno ne koriste sljedeće usluge – usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent.
  *U višečlanom kućanstvu u kojem su svi članovi kućanstva pripadnici ciljnih skupina ovog Poziva, usluga se može pružati svakome od njih.
 4. Odrasle osobe s invaliditetom (osobe koje imaju 18 ili više godina) koje ispunjavaju navedene uvjete:
  • imaju utvrđen treći ili četvrti stupanj težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti prema propisima o vještačenju i metodologijama vještačenja.
  • čiji roditelj ili drugi član obitelji nema priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja za potrebu skrbi o njoj.
  • istovremeno ne koriste sljedeće usluge – usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent.
  • Odrasle osobe s invaliditetom mogu biti pripadnici ciljne skupine bez obzira da li žive u samačkom ili dvočlanom kućanstvu ili višečlanom kućanstvu.
  • U slučaju da u dvočlanom ili višečlanom kućanstvu oba ili više članova zadovoljavaju kriterije ciljne skupine, pružanje usluge je prihvatljivo za svakoga od njih.

Iskaz interesa mogu podnijeti svi pripadnici ciljne skupine koji zadovoljavaju navedene uvjete. Svi zainteresirani koji ispunjavanju navedene uvjete trebaju dostaviti popunjen i potpisan „Obrazac za iskaz interesa“, a ukoliko dođe do provedbe projekta morat će osigurati dokaznu dokumentaciju kojom potvrđuju navedenu pripadnost (Potvrde iz porezne, Rješenja o utvrđenom stupnju invaliditeta…)

Kako bi odabir ciljnih skupina bio transparentan Općina planira prema unaprijed definiranim kriterijima bodovati svakog potencijalnog pripadnika ciljne skupine. Na temelju bodova napravit će se prioritetna rang lista za uključivanje u projekt. Obzirom da će postojati bodovanje i određeni prioriteti, to nužno ne znači da svi prijavljeni neće biti uključeni u projekt (odnosi se na one koji ispunjavaju uvjete Poziva). Provest će se bodovanja i napraviti rang lista, ali rang lista će služiti samo u slučaju ako se prijavi puno veći broj potencijalnih pripadnika ciljne skupine kako bi se onima potrebitijima prvo pružila pomoć.

Vrednovat će se nekoliko kriterija: dob pripadnika ciljne skupine, visina mjesečnog prihoda i invaliditet. Osoba koja je ujedno starija od 65 godina i ima određeni stupanj invaliditeta imat će pravo prednosti ispred svih ostalih i kao takva se prva uključuje u projekt. U slučaju višečlanog kućanstva u kojem su svi članovi kućanstva pripadnici ciljne skupine, također članovi tog kućanstva imaju prednost nad ostalima. Oni koji žive u samostalnom, dvočlanom ili višečlanom kućanstvu, a zadovoljavaju uvjete Poziva, bodovat će se na temelju dvaju kriterija: dobi i razine mjesečnog prihoda.

Bodovanje mjesečnog prihoda (postotak mjesečnog prihoda u odnosu na prosječnu starosnu mirovinu za 40 i više godina mirovinskog staža): 0%-20% – 12 bodova, 21%-40%- 10 bodova, 41-60%- 7 bodova, 61%-80%- 6 bodova, 81%-100%- 5 bodova, 101%-120%- 4 boda.

U trenutku odabira/bodovanja pripadnika ciljne skupine koristiti će se mjesec koji prethodi mjesecu bodovanja pripadnika ciljne skupine ili mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec u kojemu se provodi bodovanje. Ukoliko se radi o dvočlanom kućanstvu mjesečni prihod podijelit će sa dva ili u slučaju višečlanog kućanstva sa brojem ukućana i koristiti prethodni princip bodovanja.

Bodovanje na temelju dobi: 18-65 godina – 5 bodova (odnosi se samo na osobe s invaliditetom), 66-70 godina – 6 bodova, 71-80 godina – 7 bodova, 81-90 godina – 8 bodova, 91 i više godina – 10 bodova.

Na temelju bodova (zbroj bodova mjesečnog prihoda i godina starosti) i prava prednosti, formirat će se konačna rang lista. Općina će nastojati uključiti što je moguće veći broj korisnika, a lista će se koristiti ukoliko bude potrebe s obzirom na broj prijavljenih.

Popunjavanjem obrasca koji se nalazi u prilogu ovoga Javnog poziva za iskaz interesa za sudjelovanjem u projektu, svaki zainteresirani pripadnik ciljne skupine jamči kako je upoznat da se njegovi osobni podaci prikupljaju i obrađuju u svrhu izrade i podnošenja projektnog prijedloga, provedbe postupka dodjele bespovratnih sredstava, sklapanja i izvršavanja ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, provedbe revizije postupka odabira, postupka dodjele bespovratnih sredstava i izvršenja ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava te u svrhu provođenja vrednovanja provedbe Programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2021. – 2027.“ te da se za druge potrebe neće koristiti, sukladno UREDBI (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka).

OPĆINSKI NAČELNIK
v.r. Ilija Obradović, dipl.ing.