NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA U VLASNIŠTVU OPĆINE DONJI LAPAC

REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO SENJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DONJI LAPAC
OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 372-03/22-01/1
URBROJ: 2125-7-01-22-03
Donji Lapac, 12.01.2022. godine

Temeljem članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora (NN br. 125/11, 64/15 i 112/18), članka 47. Statuta Općine Donji Lapac („Županijski glasnik” Ličko-senjske županije br. 7/21) i članka 6. Odluke o zakupu poslovnog prostora Općine Donji Lapac („Županijski glasnik” Ličko-senjskle županije br. 26/15) Načelnik Općine Donji Lapac, dana 12.01.2022. godine raspisuje

NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA U
VLASNIŠTVU OPĆINE DONJI LAPAC

Izlaže se natječaju za davanje u zakup poslovni prostor u vlasništvu Općine Donji Lapac na rok od 2 (dvije) godine prikupljanjem zatvorenih pisanih ponuda, kako slijedi:

R.br.1.
MjestoDonji Lapac
AdresaDonji Lapac BB (Hala- Rudine)
k.č.br. / k.o.1179/2, 1179/3 i 1179/5, k.o. Donji Lapac
Površina m²GBP 598m²
DjelatnostIndustrija
Početna
zakupnina/kn
5,00 kn/m²
Jamčevina/kn2.990,00 kn
NAPOMENAOdredba članka 25. Odluke o zakupu poslovnog prostora („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 26/15), a koja se odnosi na namjenu poslovnog prostora i početnu cijenu zakupa nalazi se nakon teksta natječaja.

Natječaj se provodi izborom najpovoljnijeg ponuđača na temelju pismenih ponuda predanih u roku od 10 dana od dana objave obavijesti o provođenju natječajnog postupka u dnevnom tisku i to u zatvorenoj koverti, putem pošte, preporučeno, ili osobno na adresu Općina Donji Lapac, Trg Nikole Tesle 6, 53250 Donji Lapac, s naznakom „ ZA NATJEČAJ- ADRESA POSLOVNOG PROSTORA“ i to zaključno do 25.01.2022. godine u 24,00 sati.

OTVARANJE PONUDA ODRŽAT ĆE SE 27.01.2022.godine u 12,00 sati u Općini Donji Lapac, Trg Nikole Tesle 6, Donji Lapac. Zakašnjele i nepotpune ponude, kao i ponude ponuđača koji po bilo kojoj osnovi na dan zaključenja natječaja imaju dospjelih, a nepodmirenih dugovanja prema Općini odnosno ponuđača koji se ne pridržavaju rokova odobrene odgode plaćanja obveza orema Općini, te koje činjenice dokazuje dostavom potvrde starom najviše 15 dana, neće se uzeti u razmatranje. Ponude ponuđača koji po bilo kojoj osnovi na dan zaključenja natječaja imaju dospjelih, a nepodmirenih javnih davanja odnosno ponuđača koji se ne pridržavaju rokova odobrene odgode plaćanja navedenih obveza, te koje činjenice dokazuje dostavom potvrde Porezne uprave starom najviše 15 dana, neće se uzeti u razmatranje.

PONUDA TREBA SADRŽAVATI:

 1. Visinu zakupnine po m² mjesečno
 2. Ime i prezime, odnosno naziv ponuditelja s naznakom prebivališta, odnosno sjedišta
 3. Dokaz o državljanstvu RH (za fizičku osobu)
 4. Izvod iz sudskog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra države sjedišta gospodarskog subjekta koji ne smije biti stariji od tri (3) mjeseca računajući od dana zaprimanja Poziva na dostavu ponuda (za pravnu osobu)
 5. Dokaz o statusu natjecatelja koji ima prvenstveno pravo na sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora- Zakon o zakupu poslovnog prostora, Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji
 6. Podatke o svom dosadašnjem radu uz prijedlog kvalitete i vrste usluga koje će se pružati u odnosu na zakup poslovnog prostora
 7. Dokaz o podmirenim svim obvezama prema Općini Donji Lapac dostavom potvrde nadležnog tijela Općine Donji Lapac, ne starije od 15 dana
 8. Potvrdu nadležne porezne uprave o plaćenim porezima i doprinosima koja ne smije biti starija od 15 dana
 9. Dokaz o uplati jamčevine za zakup poslovnog prostora u visini početnog iznosa mjesečne zakupnine u korist Proračuna Općine Donji Lapac broj- HR4523400091808400004, s naznakom „jamčevina za zakup poslovnog prostora“, poziv na broj: HR68- 7811- OIB za fizičke i pravne osobe
 10. Izjavu natjecatelja da prihvaća opće uvjete zakupa propisane Odlukom o zakupu poslovnog prostora
 11. Izjavu ponuđača da li će zakupninu plaćati unaprijed svakih 6 ili 12 mjeseci, po izboru ponuđača, ili mjesečno, u kom slučaju je u obvezi ponuditi sredstvo osiguranja plaćanja:
 • Izjavu natjecatelja da će, najkasnije na dan potpisa ugovora o zakupu, predati Općini Donji Lapac garanciju poslovne banke na iznos 12- mjesečne zakupnine, a izjava mora biti popraćena pismom namjere poslovne banke da će u slučaju da ponuđač bude izabran kao najpovoljniji ponuđač, istom izdati neopozivu garanciju u visini 12-o mjesečne zakupnine, kao instrument osiguranja svih plaćanja koji proizlaze iz zakupnog odnosa s pripadajućim zateznim kamatama i troškovima naplate istih. Garancija mora biti važeća za razdoblje od godine dana, a zakupnik će se prilikom potpisa ugovora o zakupu obvezati dostaviti izjavu o produženju garancije, prije njenog isteka, za svaku godinu dok ugovor o zakupu traje.

Iz ovog instrumenta osiguranja naplaćuju se sve obveze koje proizlaze iz zakupnog odnosa, a odnose se na neplaćene zakupnine i troškove redovnog održavanja, utroška električne energije, vode, komunalne naknade i ostalih usluga i naknada za korištenje uređaja i zajedničkih djelova zgrade, s pripadajućim kamatama, kao i troškova naplate istih. Prostor se daje u zakup u stanju u kojem je viđen, a obveza je budućeg zakupnika da ga uredi za potrebe djelatnosti o svom trošku. Ugovor se sastavlja kao ovršna isprava, a troškove provedbe i solemnizacije ugovora o zakupu snosi zakupnik. Informacije o poslovnom prostoru mogu se dobiti u uredskim prostorijama Općine Donji Lapac ili na tel: 053/765-037. Izbor natjecatelja izvršit će se u roku od 8 dana od proteka roka za podnošenje ponuda, a obavijest o izboru dostaviti svim sudionicima u roku od 8 dana od dana donošenja odluke. Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ponuda koja, uz ispunjenje uvjeta iz natječaja, sadrži i najviši iznos zakupnine, bez obzira na djelatnost. Osobe koje ostvaruju prvenstveno pravo na zaključenje ugovora o zakupu poslovnog prostora uputit će se na izjašnjenje o mogućnosti korištenja prava prvenstva u roku od 8 dana od dana dostave obavijesti o izboru. Jamčevina se utvrđuje u iznosu početne mjesečne zakupnine za određeni poslovni prostor. Jamčevina koju je uplatio natjecatelj, izabran i pozvan na zaključenje ugovora, uračunava se u iznos zakupnine, a ostalim učesnicima se, bez prava na kamatu, vraća najkasnije osam dana nakon donošenja odluke o izboru natjecatelja. Ukoliko natjecatelj odustane od zaključenja ugovora gubi pravo na povrat jamčevine. Uvođenje u posjed zakupljene nekretnine je odmah po potpisivanju ugovora. Zakupnik je dužan početi obavljati djelatnost u roku koji će se utvrditi u ugovoru o zakupu. Općinski načelnik Općine Donji Lapac zadržava pravo da ne prihvati niti jednu od podnesenih ponuda.

OPĆINA DONJI LAPAC
OPĆINSKI NAČELNIK
Ilija Obradović, dipl.ing.

IZVOD IZ ODLUKE O ZAKUPU POSLOVNOG PROSTORA

Članak 25.

Visina zakupnine određuje se po kvadratnom metru površine prema sljedećim djelatnostima i zonama:

DJELATNOSTZONA
III
1.) Trgovina, ugostiteljstvo i turizam20 kn/m²15 kn/m²
2.) Financijske, tehničke, pravne poslove i
ostale usluge
15 kn/m²10 kn/m²
3.) Zanatstvo, industrija i poljoprivreda10 kn/m²5 kn/m²