Natječaj za prijem u službu višeg referenta na radno mjesto – viši referent za financije u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Donji Lapac – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme.

Klasa: 112-02/14-01/5

Urbroj: 2125/07-03-14-01 od 10.01.2013.

Na temelju članka 19. stavak 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08 i 61/11 – dalje u tekstu Zakon), privremeni pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Donji Lapac, raspisuje

NATJEČAJ

za prijem u službu višeg referenta na radno mjesto

– viši referent za financije u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Donji Lapac – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme.

 

Opis poslova radnog mjesta:

– priprema i izrađuje proračun općine,

– prati propise iz područja knjigovodstva i proračuna,

– sastavlja financijska izvješća,

– vodi poslove knjigovodstva,

– prati prihode i rashode proračunskih sredstava, te o istima izvješćuje Općinskog načelnika i pročelnika,

– prati financijsko stanje Općine i predlaže mjere za poboljšanje financijske stabilnosti općinskog proračuna,

– obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika u skladu sa zakonom i općinskim aktima

– obavlja poslove obračuna i isplatu plaća i naknada službenicima i namještenicima, te izradu svih financijskih izvješća vezanih uz predmetne isplate,

– dostavlja mjesečne izvještaje pročelniku o obavljenim poslovima.

 

Opći uvjeti za prijam u službu:

– punoljetnost

– hrvatsko državljanstvo

– zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta.

 

Osim općih uvjeta za prijam u službu, kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:

– sveučilišni prvostupnik struke ili stručni prvostupnik struke (ekonomske struke).

– najmanje 1. (jedna) godina radnog iskustva u struci na odgovarajućim poslovima

– položen državni stručni ispit

 

Na natječaj se na temelju 13. stavka 2. Zakona o ravnopravnosti spolova (Narodne novine broj 82/08 i 125/11 – vidi čl. 49. Zakona o pučkom pravobraniteljstvu) mogu javiti osobe oba spola.

Natjecati se mogu i osobe koje nemaju položen državni stručni ispit pod uvjetom da ga polože u roku od jedne godine od dana prijma u službu.

Kandidat se prima na neodređeno radno vrijeme uz obvezan probni rad od 3 (tri) mjeseca.

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Nepotpune i nepravodobno podnesene prijave na natječaj neće se razmatrati. Osobe koje nisu podnijele pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatraju se kandidatom prijavljenim za javni natječaj.

Kandidat koji ima pravo prednosti kod prijma prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužni su priložiti rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo.

 

S kandidatima koji udovoljavaju formalnim uvjetima natječaja bit će provedena prethodna provjera znanja pisanim testiranjem i intervjuom.

 

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

– životopis

– presliku domovnice

– dokaz o stručnoj spremi (presliku diplome)

– posebni pismeni dokaz o radnom stažu u struci

– dokaz o položenom državnom stručnom ispitu, ako kandidat ima položen državni stručni ispit.

– uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ili da nije pravomoćno osuđen za kaznena djela iz članka 15. Zakona (ne starije od tri mjeseca).

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijemu u službu.

Na web-stranici Općine Donji Lapac (www.donjilapac.hr) i Oglasnoj ploči Općine Donji Lapac, bit će naveden opis poslova radnog mjesta, te podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava javnim natječajem, kao i podaci o načinu obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja, te pravni i drugi izvori za pripremanje  kandidata za provjeru, kao i mjesto i vrijeme održavanja prethodne provjere najmanje 5. (pet) dana prije održavanja provjere.

 

Prijave na natječaj se podnose u roku od: 

8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Općina Donji Lapac, Trg Nikole Tesle 6, 53250 Donji Lapac, s naznakom: »Za natječaj«,  putem pošte preporučeno ili neposredno putem pisarnice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Donji Lapac.

 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku od 8 (osam) dana od odabira kandidata. Nakon izvršnosti rješenja o prijemu u službu, kandidatima koji ne budu primljeni u službu, poštom će biti vraćena dokumentacija priložena u prijavi.

                                                                                                        Općina Donji Lapac

         Privremeni pročelnik:

           Ilija Dražić,dipl.iur.