Natječaj za prodaju nekretnine u vlasništvu općine Donji Lapac

REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO SENJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DONJI LAPAC
OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 943-01/21-01/3
URBROJ: 2125/07-01-21-06
Donji Lapac, 16.11.2021. godine

Na temelju čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN – 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), čl. 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN – 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14), čl. 47 Statuta Općine Donji Lapac („Županijski glasnik“ Ličko- senjske županije br. 7/21) i Odluke o prodaji nekretnine u vlasništvu Općine Donji Lapac (KLASA: 943-01/21-01/2 URBROJ: 2125/07-02-21-01 od 21. srpnja 2021. godine), Općinski Načelnik Općine Donji Lapac, raspisuje sljedeći

NATJEČAJ za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Donji Lapac

I.

Raspisuje se natječaj za prodaju nekretnine na području Općine Donji Lapac putem
prikupljanja pisanih ponuda, kako slijedi:
Prodaje se nekretnina k.č.br. 91/2, sa pripadajućim objektom u k.o. Donji Lapac, u naravi
objekt, bivši autobusni kolodvor, odnosno dio ugostiteljskog objekta „Trokadero“.
Početna cijena utvrđuje se u iznosu od 51.000,00 kuna.
Nekretnina se izlaže prodaji prema načelu «viđeno – kupljeno», što isključuje sve naknadne
prigovore kupca.

II.

UVJETI UREĐENJA PROSTORA

Općina Donji Lapac ne odgovara za eventualnu neusklađenost podataka koji se odnose na
površinu, kulturu ili namjenu nekretnina, a koji mogu proizaći iz katastarske,
zemljišnoknjižne i druge dokumentacije i stvarnog stanja u prostoru.
Nakon utvrđivanja stvarnog stanja površine u kupoprodajnom ugovoru napravit će se
poravnanje.

III.

UVJETI NATJEČAJA

 1. U Natječaju mogu sudjelovati fizičke i pravne osobe.
 2. Svaki učesnik u Natječaju dužan je prilikom podnošenja ponude priložiti i dokaz o
  uplaćenoj jamčevini u iznosu od 5 (pet) % početne prodajne cijene nekretnine. Jamčevina se
  uplaćuje na žiro-račun Općine Donji Lapaca na IBAN: HR45 23400091808400004, poziv na
  broj: 68-7811- OIB, s naznakom «JAMČEVINA ZA NATJEČAJ – PRODAJA
  NEKRETNINE » u opisu uplatnice.
 3. Svaki učesnik u Natječaju dužan je prilikom podnošenja ponude priložiti Potvrdu Općine
  Donji Lapac ne stariju od 1 (mjesec) dana koju će pribaviti u Računovodstvu Jedinstvenog
  upravnog odjela Općine Donji Lapac po kojoj je vidljivo da su podmirene sve obveze prema
  Općini Donji Lapac s osnova svih potraživanja.
 4. Najpovoljnijom ponudom smatra se ona koja sadrži najvišu ponuđenu cijenu.
 5. Natječaj traje 8 (osam) dana, od dana objave na web stranici www.donjilapac.hr, a
  zaključno do dana 29.11.2021. godine. Otvaranje ponuda bit će dana 01.12.2021. godine u 12
  h u prostorijama Općine Donji Lapac.
 6. Jamčevina se uključuje u ukupnu cijenu nekretnine, a ponuditelju koji nije uspio u natječaju
  vraća se u roku 8 (osam) dana od dana stupanja na snagu Odluke o utvrđivanju najpovoljnijeg
  ponuditelja.
 7. Mogućnost otplate na rate, najviše do 24 mjeseca, a kupac će u ponudi naglasiti rok i način
  otplate, odnosno da li će plaćati mjesečno ili godišnje.
 8. Ugovor o kupoprodaji sklapa se u roku od osam dana od dana stupanja na snagu Odluke o
  odabiru najpovoljnije ponude. Iznos kupoprodajne cijene koja je postignuta za kupnju
  određene nekretnine iz ovog natječaja kupac je dužan uplatiti u roku od 15 (petnaest) dana od
  dana sklapanja kupoprodajnog ugovora, ukoliko plaća cjelokupni iznos. Ukoliko kupac
  ponuđeni iznos plaća u ratama, 1/3 kupoprodajne cijene mora platiti u roku od 15 (petnaest)
  dana od dana sklapanja kupoprodajnog ugovora, a za preostali iznos napravit će mu se plan
  otplate na onoliko rata koliko navede u ponudi. Plan otplate je sastavni dio Ugorova.
 9. Uknjižba prava vlasništva u korist kupca i stupanje u posjed za nekretninu iz ovog
  natječaja, dozvolit će se nakon uplate cjelokupnog iznosa ili zadnje rate po planu otplate kada
  će mu se izdati tabularna isprava.
 10. Troškove ovjere potpisa i zemljišnoknjižne provedbe Ugovora snosi kupac.

IV.
POSEBNI UVJETI

 1. Učesnik u natječaju prilikom podnošenja ponude mora naznačiti i priložiti:
  • ime i prezime odnosno naziv ponuditelja, s naznakom prebivališta odnosno sjedište, (tel., e-mail)
  • ponuđeni iznos kupoprodajne cijene nekretnine
  • dokaz o državljanstvu ili izvornik (ovjerena preslika) registracije pravne osobe u RH
  • dokaz o uplaćenoj jamčevini,
  • ovjereno ovlaštenje odnosno punomoć,
  • Potvrda Jedinstvenog upravnog odjela Općine Donji Lapac da nema prema Općini Donji Lapac dospjelih, a neplaćenih financijskih dugovanja,
  • izjavu da je na terenu izvršio uvid u nekretninu za koju se natječe i
  • izjavu da je upoznat sa svim uvjetima ovog natječaja.
 2. Ponuda za natječaj predaje se putem pošte ili osobno u zatvorenoj omotnici s naznakom «NATJEČAJ ZA KUPNJU NEKRETNINE – NE OTVARATI» na adresu Općine Donji Lapac, Trg Nikole Tesle 6, 53250 Donji Lapac.
 3. Komisija za provedbu postupka natječaja provest će postupak otvaranja ponuda, razmatranja ponuda i dokaza i utvrđivanja njihove pravne valjanosti, te sastavljanja zapisnika o otvaranju ponude i prijedloga za odabir.
 4. Ponude na natječaju se moraju podnijeti u roku. Ponude koje su prispjele poslije roka ili su nepotpune, odbacit će se.
 5. Općina Donji Lapac zadržava pravo ne odabrati najpovoljnijeg ponuditelja za nekretninu iz ovog natječaja te poništiti ovaj natječaj u cijelosti ili djelomično, bez posebnog obrazloženja.
 6. O rezultatima natječaja učesnici će biti izvješteni u roku od 8 (osam) dana od dana donošenja Odluke o odabiru najpovoljnije ponude i sklapanju ugovora o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Donji Lapac.

OPĆINSKI NAČELNIK
v.r.Ilija Obradović, dipl.ing.