Natječaj za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Donji Lapac

REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO SENJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DONJI LAPAC
OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA:943-01/21-01/4
URBROJ: 2125-7-01-22-09
Donji Lapac, 16.04.2022. godine

Na temelju čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN – 33/01, 60/01, 129/05,109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13,137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), čl. 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN – 91/96, 68/98, 137/97, 22/00, 73/00, 114/01,79/06, 141/06, 146/08, i 38/09, 153/09, 143/12, 152/14 i 81/15), čl. 47 Statuta Općine Donji Lapac („Županijski glasnik“ Ličko- senjske županije br. 7/21) i Odluke Načelnika Općine Donji Lapac o prodaji nekretnine u vlasništvu Općine Donji Lapac (KLASA: 943-01/21-01/4; URBROJ: 2125-7-01-22-06 od 12. travnja 2022. godine), Općinski Načelnik Općine Donji Lapac, raspisuje sljedeći

NATJEČAJ
za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Donji Lapac

I.

Raspisuje se natječaj za prodaju nekretnine na području Općine Donji Lapac putem prikupljanja pisanih ponuda, kako slijedi: Prodaje se nekretnina k.č.br. 511/15 u k.o. Donji Lapac, u naravi G. Linije, Livada sa 161 m2. Početna cijena utvrđuje se u iznosu od 9.300,00. kuna. Nekretnina se izlaže prodaji prema načelu «viđeno – kupljeno», što isključuje sve naknadne prigovore kupca.

II.
UVJETI

Općina Donji Lapac ne odgovara za eventualnu neusklađenost podataka koji se odnose na površinu, kulturu ili namjenu nekretnina, a koji mogu proizaći iz katastarske, zemljišnoknjižne i druge dokumentacije i stvarnog stanja u prostoru . Nakon utvrđivanja stvarnog stanja površine u kupoprodajnom ugovoru napravit će se poravnanje.

III.
UVJETI NATJEČAJA

 1. U Natječaju mogu sudjelovati fizičke i pravne osobe.
 2. Svaki učesnik u Natječaju dužan je prilikom podnošenja ponude priložiti i dokaz o uplaćenoj jamčevini u iznosu od 5 (pet) % početne prodajne cijene nekretnine. Jamčevina se uplaćuje na žiro-račun Općine Donji Lapaca na IBAN: HR45 23400091808400004, poziv na broj: 68-7811- OIB:__, s naznakom «JAMČEVINA ZA NATJEČAJ – PRODAJA NEKRETNINA » u opisu uplatnice.
 3. Svaki učesnik u Natječaju dužan je prilikom podnošenja ponude priložiti Potvrdu ne stariju od 1 (mjesec) dana koju će pribaviti u računovodstvu Općine Donji Lapac po kojoj je vidljivo da su podmirene sve obveze prema Općini Donji Lapac s osnova svih potraživanja.
  Podnositelj zahtjeva uz ponudu obvezno treba priložiti isprave temeljem kojih ostvaruje prvenstveno pravo kupnje.
 4. Najpovoljnijom ponudom smatra se ona koja sadrži najvišu ponuđenu cijenu.
  Prvenstveno pravo kupnje mogu ostvarit osobe sljedećim redoslijedom:
  • nositelj prava vlasništva ili zakupoprimac čija nekretnina graniči sa nekretninom koja se prodaje;
  • dosadašnji posjednik zemljišta uz uvjet da isto koristi u mirnom i nesmetanom posjedu pažnjom dobrog gospodara;
 5. Natječaj traje 8 (osam) dana, od dana objave na web stranici www.donjilapac.hr, a zaključno do dana 25.04.2022. godine. Otvaranje ponuda bit će dana 28.04.2022. godine u 12 h u prostorijama Općine Donji Lapac.
 6. Jamčevina se uključuje u ukupnu cijenu nekretnine, a ponuditelju koji nije odabran u natječaju vraća se u roku 8 (osam) dana od dana stupanja na snagu Odluke o odabiru najpovoljnije ponude.
 7. Ugovor o kupoprodaji sklapa se u roku od osam dana od dana stupanja na snagu Odluke o odabiru najpovoljnije ponude. Iznos kupoprodajne cijene koja je postignuta za kupnju određene nekretnine iz ovog natječaja, kupac je dužan uplatiti u cjelokupnom iznosu u roku od 15 (petnaest) dana od dana sklapanja kupoprodajnog ugovora. Ukoliko kupac zakasni s plaćanjem kupoprodajne cijene u navedenom roku, prodavatelj će raskinuti zaključeni kupoprodajni ugovor, a uplaćenu jamčevinu zadržati.
 8. Uknjižba prava vlasništva u korist kupca i stupanje u posjed za nekretninu iz ovog natječaja, dozvoliti će se na temelju sklopljenog Ugovora o kupoprodaji i po isplati kupoprodajne cijene u cijelosti.
 9. Troškove ovjere potpisa i zemljišnoknjižne provedbe ugovora snosi kupac.

IV.
POSEBNI UVJETI

 1. Učesnik u natječaju prilikom podnošenja ponude mora naznačiti i priložiti:
  • ime i prezime odnosno naziv ponuditelja, s naznakom prebivališta odnosno sjedište,
  • ponuđeni iznos kupoprodajne cijene nekretnine,
  • dokaz o uplaćenoj jamčevini,
  • ovjereno ovlaštenje odnosno punomoć,
  • dokaz o pravu prvenstva kupnje,
  • Potvrda Jedinstvenog upravnog odjela Općine Donji Lapac da ponuditelj nema prema Općini Donji Lapac dospjelih, a neplaćenih financijskih dugovanja po bilo kojoj osnovi.
  • izjavu da je na terenu izvršio uvid u nekretninu za koju se natječe,
  • izjavu da je upoznat sa svim uvjetima ovog natječaja.
 2. Ponuda za natječaj predaje se putem pošte ili osobno u zatvorenoj omotnici s naznakom «NATJEČAJ ZA KUPNJU NEKRETNINE – NE OTVARATI» na adresu Općine Donji Lapac, Trg Nikole Tesle 6, 53250 Donji Lapac.
 3. Povjerenstvo za provedbu postupka Javnog natječaja provest će postupak evidentiranja i neprihvaćanja zakašnjelih ponuda, otvaranja ponuda, razmatranja ponuda i dokaza i utvrđivanja njihove pravne valjanosti, te sastavljanja zapisnika o otvaranju, utvrđivanju najpovoljnije ponude, te dati prijedlog Općinskom Načelniku za donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude i prijedloga za sklapanje ugovora o kupoprodaji sa najpovoljnijim ponuditeljem.
 4. Ponude na natječaju se moraju podnijeti u roku. Ponude koje su prispjele poslije navedenog roka ili koje nisu propisno naznačene neće se razmatrati i odbacit će se.
 5. Općina Donji Lapac zadržava pravo ne odabrati najpovoljnijeg ponuditelja za nekretninu iz ovog natječaja te poništiti ovaj natječaj u cijelosti ili djelomično, bez posebnog obrazloženja.
 6. O rezultatima natječaja učesnici – ponuditelji će biti izvješteni u roku od 8 (osam) dana od dana donošenja Odluke o odabiru najpovoljnije ponude.

OPĆINSKI NAČELNIK
v.r.Ilija Obradović, dipl.ing.