Natječaj za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Donji Lapac

I

Raspisuje se natječaj za prodaju nekretnine na području Općine Donji Lapac putem prikupljanja pisanih ponuda, kako slijedi:

Prodaje se nekretnina k.č.br. 1179/3, k.o. Donji Lapac (gospodarska zgrada sa površinom 550m2 i pripadajućim zemljištem od 704 m2), broj ZK uloška: 2611, upisana u posjedovni list 2611, sa ukupnom površinom zemljišta od 1254 m²

i

nekretnine k.č.br. 1179/1, 1179/5 i 1179/7, k.o. Donji Lapac, broj ZK uloška: 2310, upisana u posjedovni list 2310, sa ukupnom površinom zemljišta od 90974 m².

Početna cijena utvrđuje se u iznosu od 344.100,00 EUR-a (bez PDV-a).

Nekretnina se izlaže prodaji prema načelu „viđeno – kupljeno“, što isključuje sve naknadne prigovore kupca.

II
Uvjeti uređenja prostora

Općina Donji Lapac ne odgovara za eventualnu neusklađenost podataka koji se odnose na površinu, kulturu ili namjenu nekretnina, pravo služnosti prolaza, a koji mogu proizaći iz katastarske, zemljišnoknjižne i druge dokumentacije i stvarnog stanja u prostoru.

Nakon utvrđivanja stvarnog stanja površine u kupoprodajnom ugovoru napravit će se poravnanje.

III
Uvjeti natječaja

 1. U Natječaju mogu sudjelovati fizičke i pravne osobe.
 2. Svaki učesnik u Natječaju dužan je prilikom podnošenja ponude priložiti i dokaz o uplaćenoj jamčevini u iznosu od 5 % (pet posto) početne prodajne cijene nekretnine. Jamčevina se uplaćuje na žiro-račun Općine Donji Lapac na IBAN: HR35 2340009 1511234767, poziv na broj: HR 68 7811- OIB – uplatitelja, s naznakom „JAMČEVINA ZA NATJEČAJ – PRODAJA NEKRETNINE“ u opisu uplatnice.
 3. Svaki učesnik u Natječaju dužan je prilikom podnošenja ponude priložiti Potvrdu Općine Donji Lapac, ne stariju od 1. (mjesec) dana koju će pribaviti u Računovodstvu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Donji Lapac, po kojoj je vidljivo da su podmirene sve obveze prema Općini Donji Lapac s osnova svih potraživanja.
 4. Najpovoljnijom ponudom smatra se ona koja sadrži najvišu ponuđenu cijenu, uz ispunjavanje svih ostalih uvjeta natječaja.
 5. Natječaj traje 8. (osam) dana, od dana objave na web stranici www.donjilapac.hr, a zaključno do dana 20.02.2024. godine. Otvaranje ponuda bit će dana 23.02.2024. godine u 12. h u prostorijama Općine Donji Lapac.
 6. Jamčevina se uključuje u ukupnu cijenu nekretnine, a ponuditelju koji nije uspio u natječaju vraća se u roku 15. (petnaest) dana od dana stupanja na snagu Odluke o utvrđivanju najpovoljnijeg ponuditelja, bez prava na kamatu.
 7. U slučaju da najpovoljniji ponuditelj odustane od ponude, gubi pravo na povrat jamčevine.
 8. U slučaju odustajanja prvog najpovoljnijeg ponuditelja, najpovoljnijim ponuditeljem smatra se sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu uz uvjet da prihvati najvišu ponuđenu cijenu prvog najpovoljnijeg ponuditelja.
 9. Ugovor o kupoprodaji sklapa se u roku od 8. (osam) dana od dana stupanja na snagu Odluke o odabiru najpovoljnije ponude. Iznos kupoprodajne cijene koja je postignuta za kupnju određene nekretnine iz ovog natječaja, kupac je dužan uplatiti u cjelokupnom iznosu u roku od 15. (petnaest) dana od dana sklapanja kupoprodajnog ugovora. Ukoliko kupac zakasni s plaćanjem kupoprodajne cijene za kupljenu nekretninu više od 30 (trideset) dana, prodavatelj će raskinuti zaključeni kupoprodajni ugovor, a uplaćenu jamčevinu zadržati.
 10. Uknjižba prava vlasništva u korist kupca i stupanje u posjed za nekretnine iz ovog natječaja, dozvoliti će se na temelju sklopljenog Ugovora o prodaji, po isplati kupoprodajne cijene u cijelosti, te izdavanje Tabularne isprave od strane Općine Donji Lapac.
 11. Troškove ovjere potpisa i zemljišnoknjižne provedbe ugovora snosi kupac.

IV
Posebni uvjeti

 1. Učesnik u natječaju prilikom podnošenja ponude mora naznačiti i priložiti:
  • ime i prezime odnosno naziv ponuditelja, s naznakom prebivališta odnosno sjedište, (tel., e- mail)
  • ponuđeni iznos kupoprodajne cijene nekretnine,
  • dokaz o državljanstvu ili izvornik (ovjerena preslika) registracije pravne osobe u RH,
  • dokaz o uplaćenoj jamčevini,
  • ovjereno ovlaštenje odnosno punomoć,
  • Potvrda Jedinstvenog upravnog odjela Općine Donji Lapac da fizička/pravna osoba nema prema Općini Donji Lapac dospjelih, a neplaćenih financijskih dugovanja:
   1. kao fizička osoba,
   2. u pravnoj osobi ne smije biti fizička osoba koja ima dugovanja prema Općini Donji Lapac
  • izjavu da je na terenu izvršio uvid u nekretninu za koju se natječe i
  • izjavu da je upoznat sa svim uvjetima ovog natječaja.
 2. Ponuda za natječaj predaje se putem pošte ili osobno u zatvorenoj omotnici s naznakom „PONUDA ZA NATJEČAJ – PRODAJA NEKRETNINE -NE OTVARAJ“ na adresu Općine Donji Lapac, Trg Nikole Tesle 6, 53250 Donji Lapac. Danom predaje ponude pisarnici Općine, odnosno kad je ponuda upućena poštom preporučeno ili predana ovlaštenom pružatelju poštanskih usluga, dan predaje pošti, odnosno ovlaštenom pružatelju poštanskih usluga smatra se danom predaje ponude Općini.
 3. Komisija za provedbu postupka natječaja provest će postupak otvaranja ponuda, razmatranja ponuda i dokaza i utvrđivanja njihove pravne valjanosti, te sastavljanja zapisnika o otvaranju ponude i prijedloga za odabir.
 4. Ponude na natječaju se moraju podnijeti u roku. Ponude koje su prispjele poslije roka ili su nepotpune, odbacit će se.
 5. Općina Donji Lapac zadržava pravo ne odabrati najpovoljnijeg ponuditelja za nekretninu iz ovog natječaja, te poništiti ovaj natječaj u cijelosti ili djelomično, bez posebnog obrazloženja.
 6. O rezultatima natječaja učesnici će biti izvješteni u roku od 8 (osam) dana od dana donošenja Odluke o odabiru najpovoljnije ponude i sklapanju ugovora o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Donji Lapac.

OPĆINSKI NAČELNIK
v.r. Ilija Obradović, dipl. ing.