Obavijest kandidatima prijavljenim na javni natječaj za prijem na radno mjesto «Samostalni upravni referent za gospodarstvo, obrt, malo i srednje poduzetništvo»

            Obavijest kandidatima prijavljenim na javni natječaj za prijem na radno mjesto «Samostalni upravni referent za gospodarstvo, obrt, malo i srednje poduzetništvo» u Jedinstveni upravni odjel Općine Donji Lapac, objavljen u «Narodnim novinama» br. 89/15, od dana 14. kolovoza 2015. godine.

        Plaća radnog mjesta višeg stručnog suradnika na radnom mjestu Samostalnog upravnog referenta za gospodarstvo, obrt, malo i srednje poduzetništvo u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Donji Lapac,  iznosi umnožak vrijednosti boda u iznosu od 5.108,84 kuna i koeficijenta predmetnog radnog mjesta u iznosu 1.20, uz uvećanje za minuli rad u iznosu od 0.5 % za svaku godinu navršenog radnog staža.

Provjera znanja kandidata će se vršiti putem pismenog testiranja, kao i putem intervjua.

            Na testiranje prethodne provjere znanja i sposobnosti , te intervju, se pozivaju slijedeći kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja i to:

          Ante Biondić, Jablanička br. 10, 53270 Senj

          Milan Đukić, Dnopolje br. 73, 53250 Donji Lapac

          Nikola Vukša, Dobroselo br. 52, 53250 Donji Lapac.

Ostali kandidati prijavljeni na natječaj, objavljen u «Narodnim novinama» br. 89/15, od 14. kolovoza 2015. godine, koji ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, neće se pozivati na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti, te intervju, te će im biti dostavljene pisane obavijesti i vraćena priložena natječajna dokumentacija.

Provjera znanja kandidata će se vršiti iz slijedećih pravnih izvora:  Ustav Republike Hrvatske («Narodne novine» br. 56/90, 135/97, 8/98-proč. tekst, 113/00, 124/00-proč. tekst, 28/01, 41/01- proč. tekst, 55/01-ispr., 76/10, 85/10-proč. tekst. i 5/14-Odluka), Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi(«Narodne novine» br. 19/13 – proč. tekst), Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» br. 86/08 i 61/11), Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske («Narodne novine» br. 147/14), Zakon o potpori u poljoprivredi i ruralnom razvoju («Narodne novine» br.  80/13, 41/14 – pročišćeni tekst , 107/14 i 30/15), Zakon o područjima od posebne državne skrbi («Narodne novine» br. 86/08, 57/11, 51/13, 148/13 – pročišćeni tekst zakona, 76/14, 147/14 i 18/15, Zakon o proračunu (Narodne novine» br. 87/08, 136/12 i 15/15), Zakon o poljoprivredi („Narodne Novine“ br. 30/15), Zakon o obrtu («Narodne novine» br. 143/13), Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva («Narodne novine» br. 29/02, 63/07, 53/12 i 56/13) i Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma («Narodne novine» br. 152/08).

Provjera znanja i sposobnosti, te intervju sa kandidatima će se održati dana 07. rujna 2015. godine (ponedjeljak)  u prostorijama Općine Donji Lapac, Trg Nikole Tesle br. 6, 53250 Donji Lapac, sa početkom u 11:00 sati.

                                                                               OPĆINA  DONJI  LAPAC