Obavijest kandidatima prijavljenim na javni natječaj za prijem na radno mjesto «Samostalni upravni referent za gospodarstvo, obrt, malo i srednje poduzetništvo»

Obavijest kandidatima prijavljenim na javni natječaj za prijem na radno mjesto «Samostalni upravni referent za gospodarstvo, obrt, malo i srednje poduzetništvo» u Jedinstveni upravni odjel Općine Donji Lapac, objavljen u «Narodnim novinama» br. 55/14.

       

Plaća radnog mjesta višeg stručnog suradnika na radnom mjestu Samostalnog upravnog referenta za gospodarstvo, obrt, malo i srednje poduzetništvo u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Donji Lapac,  iznosi umnožak vrijednosti boda u iznosu od 5.108,84 kuna i koeficijenta predmetnog radnog mjesta u iznosu 1.20, uz uvećanje za minuli rad u iznosu od 0.5 % za svaku godinu navršenog radnog staža.

Provjera znanja kandidata će se vršiti putem usmenog i pismenog testiranja kao i putem intervjua.

Na testiranje prethodne provjere znanja i sposobnosti se pozivaju slijedeći kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja i to:

-Biljana Trbović, Krakar br. 5, 47313 Drežnica

-Milan Đukić, Dnopolje br. 73, 53250 Donji Lapac

-Nikola Vukša, Dobroselo br. 52, 53250 Donji Lapac.

Ostali kandidati prijavljeni na natječaj, objavljen u «Narodnim novinama» br. 55/14, koji ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, neće se pozivati na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti, te intervju.

Provjera znanja kandidata će se vršiti iz slijedećih pravnih izvora:  Ustav Republike Hrvatske («Narodne novine» br. 56/90, 135/97, 8/98-proč. tekst, 113/00, 124/00-proč. tekst, 28/01, 41/01- proč. tekst, 55/01-ispr., 76/10 i 85/10-proč. tekst.), Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi(«Narodne novine» br. 19/13), Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» br. 86/08 i 61/11), Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske («Narodne novine» br. 153/09), Zakon o potpori u poljoprivredi i ruralnom razvoju («Narodne novine» br.  80/13 i 41/14 – pročišćeni tekst zakona), Zakon o područjima od posebne državne skrbi («Narodne novine» br. 86/08, 57/11, 51/13 i 148/13 – pročišćeni tekst zakona), Zakon o proračunu (Narodne novine» br. 87/08 i 136/12), Zakon o obrtu («Narodne novine» br. 143/13), Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva («Narodne novine» br. 29/02, 63/07, 53/12 i 56/13) i Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma («Narodne novine» br. 152/08).

Provjera znanja i sposobnosti, te intervju sa kandidatima će se održati dana 06. lipnja 2014. godine  u prostorijama Općine Donji Lapac, Trg Nikole Tesle br. 6, 53250 Donji Lapac, sa početkom u 10:00 sati.

                                                                               OPĆINA  DONJI  LAPAC