Obavijest kandidatima prijavljenim na javni natječaj za prijem na radno mjesto «Viši referent za financije»

        Obavijest kandidatima prijavljenim na javni natječaj za prijem na radno mjesto «Viši referent za financije» u Jedinstveni upravni odjel Općine Donji Lapac, objavljen u «Narodnim novinama» br. 52/14.

Plaća radnog mjesta vježbenika «Viši referent za financije» iznosi umnožak vrijednosti boda u iznosu od 5.108,84 kuna i koeficijenta predmetnog radnog mjesta u iznosu 1.10, umanjenog za 15%.

Provjera znanja kandidata će se vršiti putem usmenog i pismenog testiranja kao i putem intervjua.

Na testiranje prethodne provjere znanja i sposobnosti se poziva slijedeći kandidat koji ispunjava formalne uvjete iz natječaja i to:

-Milan Knežević, Birovača br. 17, 53250 Donji Lapac.

Ostali kandidati prijavljeni na natječaj objavljen u «Narodnim novinama» br. 52/14, koji ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, neće se pozivati na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti, te intervju.

Provjera znanja kandidata će se vršiti iz slijedećih pravnih izvora:  Ustav Republike Hrvatske («Narodne novine» br. 56/90, 135/97, 8/98-proč. tekst, 113/00, 124/00-proč. tekst, 28/01, 41/01- proč. tekst, 55/01-ispr., 76/10 i 85/10-proč. tekst.), Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi(«Narodne novine» br. 19/13), Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» br. 86/08 i 61/11), Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave («Narodne novine» br. 117/93, 92/94-v. čl. 50. Zakona o proračunu, 69/97-v Zakon o porezu na promet nekretnina, 33/00, 73/00, 127/00-v. čl. 172. Općeg poreznog zakona, 59/01, 107/01, 117/01-ispr., 150/02, 147/03, 132/06, 26/07-Odluka USRH, 73/089 i 25/12), i Zakon o proračunu (Narodne novine» br. 87/08 i 136/12).

Provjera znanja i sposobnosti, te intervju sa kandidatom će se održati dana 06. lipnja 2014. godine  u prostorijama Općine Donji Lapac, Trg Nikole Tesle br. 6, 53250 Donji Lapac, sa početkom u 10:00 sati.

                                                                               OPĆINA  DONJI  LAPAC