Obavijest kandidatu prijavljenom na javni oglas za prijem na radno mjesto «Domar»

Obavijest kandidatu prijavljenom na javni oglas za prijem na radno mjesto «Domar» u Jedinstveni upravni odjel Općine Donji Lapac, objavljen na web stranici HZZ-a (Hrvatskog zavoda za zapošljavanje), Oglasnoj ploči HZZ-a (Hrvatskog zavoda za zapošljavanje), web. stranici Općine Donji Lapac, www.donjilapac.hr i Oglasnoj ploči Općine Donji Lapac, dana 02. listopada 2015. godine.

Plaća radnog mjesta Domara u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Donji Lapac, iznosi umnožak vrijednosti boda u iznosu od 5.108,84 kuna i koeficijenta predmetnog radnog mjesta u iznosu 0,75, uz uvećanje za minuli rad u iznosu od 0.5 % za svaku godinu navršenog radnog staža. Domar se prima u radni odnos na određeno vrijeme u trajanju od 6. (šest) mjeseci, na pola radnog vremena u trajanju od 20. (dvadeset) sati tjedno. Provjera znanja kandidata će se vršiti putem pismenog testiranja, kao i putem intervjua.

Na testiranje prethodne provjere znanja i sposobnosti , te intervju, se poziva slijedeći kandidat, koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja i to: Duško Blanuša, Maršala Tita br. 72, 53250 Donji Lapac

Provjera znanja jedinoga kandidata će se vršiti iz slijedećih pravnih izvora: Ustava Republike Hrvatske («Narodne novine» br. 56/90, 135/97, 8/98-proč. tekst, 113/00, 124/00-proč. tekst, 28/01, 41/01- proč. tekst, 55/01-ispr., 76/10, 85/10-proč. tekst. i 5/14-Odluka), Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi(«Narodne novine» br. 19/13 – proč. tekst), Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» br. 86/08 i 61/11) , Zakona o zaštiti od požara («Narodne novine» broj: 92/10), Zakona o zaštiti na radu («Narodne novine» broj: 71/14 i 118/14) i Pravilnika o poslovima upravljanja i rukovanja energetskim postrojenjima i uređajima («Narodne novine» broj:88/14.).

Provjera znanja i sposobnosti, te intervju sa kandidatom će se održati dana 21. listopada 2015. godine (srijeda) u prostorijama Općine Donji Lapac, Trg Nikole Tesle br. 6, 53250 Donji Lapac, sa početkom u 10:00 sati.

OPĆINA DONJI LAPAC