Obavijest o javnom natječaju za imenovanje pročelnika JUO-a

REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DONJI LAPAC
OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 112-02/18-01/8

UR.BROJ: 2125/07-01-19-05

Donji Lapac, 04. siječnja 2019. godine

 

OBAVIJEST O JAVNOM NATJEČAJU

Sukladno članku 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne Novine» broj 86/08, 61/11 i 04/18) Općinski načelnik Općine Donji Lapac raspisao je natječaj za imenovanje pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Donji Lapac, koji je objavljen u «Narodnim Novinama» broj 120/18. od 31. prosinca 2018. godine  s rokom dostave prijava  8 dana od dana objave u „Narodnim Novinama“. Sukladno navedenom daju se upute kandidatima kako slijedi

 

OBAVIJEST O JAVNOM NATJEČAJU