Odluka o I. izmjeni i o dopuni Plana nabave za 2015

REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA LIČKO-SENJSKA
OPĆINA DONJI LAPAC
OPĆINSKO VIJEĆE

 

Na temelju članka 20. Stavak 1. Zakona o javnoj nabavi („N.N.“br. 90/11, 83/13, i 143/13) i članka 30. Statuta Općine Donji Lapac („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 16/13 i 21/14), Općinsko vijeće Općine Donji Lapac, na svojoj 16.sjednici održanoj 31.03. 2015.godine, donijelo je

 

ODLUKU

o I. Izmjeni i dopuni Plana nabave općine Donji Lapac za 2015.godinu

 

Članak 1.

Plan nabave za 2015.godinu općine Donji Lapac („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije 30/14), mijenja se I.izmjenom i dopunom plana nabave za 2015.godinu, a sve kako stoji u prilogu.

 

 

 Članak 2.

 

U članku 2. tabele,  u stupcu „ Planirani početak postupka“ mijenja se u svim datumima 2014 g. u  2015g.

 

 

Članak 3.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Županijskom glasniku“ Ličko-senjske županije.

 

 

 

Klasa: 363-02/15-01/19

Ur. broj: 2125/07-02-15-01

Donji Lapac: 31.03.2015 g                                                                                                                     

 

 

 

                                                                       OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DONJI LAPAC

                                                                                         PREDSJEDNIK VIJEĆA

 

                                                                                                   Dušan Đukić v.r.