Odluka o II. izmjeni i o dopuni Plana nabave za 2015

REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA LIČKO-SENJSKA
OPĆINA DONJI LAPAC
OPĆINSKO VIJEĆE

 

Na temelju članka 20. Stavak 1. Zakona o javnoj nabavi („N.N.“br. 90/11, 83/13, i 143/13) i članka 30. Statuta Općine Donji Lapac („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 16/13 i 21/14 ), Općinsko vijeće Općine Donji Lapac, na svojoj 17.sjednici održanoj 21.05. 2015.godine, donijelo je

  

ODLUKU

o II. Izmjeni i dopuni Plana nabave općine Donji Lapac za 2015.godinu

 

 Članak 1.

 

 Plan nabave za 2015.godinu općine Donji Lapac („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije 30/14), mijenja se II.izmjenom i dopunom plana nabave za 2015.godinu, a sve kako stoji u prilogu .

 

 Članak 2.

 

 Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Županijskom glasniku“ Ličko-senjske županije.

 

 

 KLASA: 406-01/12-01/35

URBROJ: 2125/07-02-15-01

 Donji Lapac: 21.05.2015 g.

 

                                                                       OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DONJI LAPAC

                                                                                         PREDSJEDNIK VIJEĆA

                                                                                                   Dušan Đukić v.r.