Odluka o imenovanju Povjerenstva za provedbu natječaja za projekt Zaželi bolji Donji Lapac

         

REPUBLIKA  HRVATSKA
ŽUPANIJA LIČKO-SENJSKA
OPĆINA DONJI LAPAC
OPĆINSKI NAČELNIK         

 

KLASA: 100-01/19-01/33

URBROJ: 2125/07-01-19-01

Donji Lapac, 23.01.2019.godine.

 

Na temelju članka 47. Statuta Općine Donji Lapac («Županijski glasnik» Ličko-senjske županije broj: 16/13, 21/14 I 19/18),  Općinski Načelnik Općine Donji Lapac dana 23. siječnja 2019. godine, donosi,

 

O D L U K U

O

IMENOVANJU POVJERENSTVA (KOMISIJE) ZA PROVEDEBU JAVNOG NATJEČAJA PROGRAM «ZAŽELI BOLJI DONJI LAPAC»

 

 

 Članak 1.

 Ovom Odlukom imenuje se povjerenstvo (komisija), za prijem djelatnika u Program «Zaželi bolji Donji Lapac», koji se sprovodi na području Općine Donji Lapac.

 

Članak 2.

U povjerenstvo (komisiju) iz članka 1. ove Odluke imenuju se:

 –           Miro Tomić – za predsjednika

           Milan Knežević – za člana i

           Darko Tankosić – za člana

Članak 3. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a bit će objavljena na Oglasnoj ploči Općine Donji Lapac i web. stranici Općine Donji Lapac.

 

                                                                              OPĆINA DONJI LAPAC

                                                                                          OPĆINSKI NAČELNIK

                                                                                          Ilija Obradović dipl. ing.

Odluka o imenovanju Povjerenstva za provedbu natječaja za projekt Zaželi bolji Donji Lapac