Odluka o imenovanju službenika za informiranje

REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO SENJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DONJI LAPAC
OPĆINSKI NAČELNIK

 

KLASA: 032-01/15-01/4

URBROJ: 2125/07-01-15-01

Donji Lapac, 03. veljače 2015. godine

 

Na temelju članka 13. Stavak 1. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ br. 25/13) i članka 47. Statuta Općine Donji Lapac („Županijski glasnik Ličko-senjske županije 16/13, 21/14), načelnik općine dana 03.02.2015. godine donosi

 

ODLUKU

o imenovanju službenika za informiranje

 

Dokument možete pogledati na sljedećoj poveznici:

Odluka o imenovanju službenika za informiranje