Odluka o izmjenama i dopunama odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Donji Lapac

Na temelju članka 33. stavka 1. članka 44. stavak 2. i članka 48. stavka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine», br. 68/2018; 110/18 i 32/20), te čl. 30 Statuta Općine Donji Lapac (Županijski glasnik Ličko- senjske županije 7/21) Općinsko vijeće Općine Donji Lapac na svojoj 15. sjednici održanoj 10.02. 2023g. donijelo je:

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima na području općine Donji Lapac

Članak 1.

U odluci o komunalnim djelatnostima na području općine Donji Lapac („ Županijski glasnik ličko-senjske županije br. 19/21 i 10/22), u članku 6. stavak 1. mijenja se i glasi:

  1. održavanje nerazvrstanih cesta
  2. održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima
  3. održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda
  4. održavanje javnih zelenih površina
  5. održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene
  6. održavanje groblja
  7. održavanje čistoće javnih površina
  8. usluge ukopa pokojnika
  9. sanacija divljih odlagališta
  10. obavljanje dimnjačarskih poslova

Članak 2.

U članku 6. stavak 2. mijenja se i glasi:

Visočica komunalac d.o.o. iz Donjeg Lapca obavljati će komunalne djelatnosti iz prethodnog stavka, sukladno ovoj Odluci, posebnim propisima kojima se regulira obavljanje pojedine komunalne djelatnosti i odlukama općinskog vijeća donesenih sukladno tim propisima a na osnovi godišnjeg Programa održavanja komunalne infrastrukture općine Donji Lapac, kojim se utvrđuje opseg obavljanja komunalnih poslova.

Članak 3.

Ova Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima na području općine Donji Lapac stupa na snagu osmog dana od dana objave u „ Županijskom glasniku“ Ličko-senjske županije.

KLASA: 363-02/23-01/1
URBROJ: 2125-7-02-23-01
Donji Lapac: 10.02.2023 godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DONJI LAPAC

Predsjednik Vijeća:
Milojko Obradović, mag.oec. v.r.