Odluka o poništenju Javnog natječaja za imenovanje pročelnika jedinstvenog upravnog odjela Općine Donji Lapac

REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO SENJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DONJI LAPAC
OPĆINSKI NAČELNIK

 

KLASA: 112-02/19-01/12

URBROJ: 2125/07-01-19-09

Donji Lapac, 18.veljače 2019. godine

 

Sukladno članku 24. Stavku 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11, 04/18) općinski načelnik Općine Donji Lapac dana 18. veljače 2019. godine donosi

 

O D L U K U

o poništenju Javnog natječaja za imenovanje pročelnika/ce Jedinstvenog upravnog odjela Općine Donji Lapac

  

I

Poništava se Javni natječaj za imenovanje pročelnika/ce Jedinstvenog upravnog odjela Općine Donji Lapac, koji je objavljen u „Narodnim novinama“ br. 120/18 od 31. prosinca 2018. godine i web stranici Općine s rokom dostave prijava 8 dana od dana objave u „Narodnim novinama“.

 

II

Povjerenstvo za provedbu natječaja je dana 08.02.2019. godine provelo pisani dio testiranja i utvrdilo da nijedan kandidat koji je pristupio testiranju nije zadovoljio uvjet od minimalno 50% ostvarenih bodova iz pisanog djela.

 

III

Protiv ove odluke nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.

 

IV

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja a biti će objavljena na web stranici Općine Donji Lapac te u Narodnim novinama i dostavit će se svim kandidatima prijavljenim na Javni natječaj.

 

OPĆINSKI NAČELNIK

Ilija Obradović