ODLUKU O PONIŠTENJU POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE

REPUBLIKA HRVATSKA

LIČKO SENJSKA ŽUPANIJA

OPĆINA DONJI LAPAC

 

KLASA: 334-01/18-01/6

URBROJ: 2125/07-01-19-02

Donji Lapac, 11.01.2019. godine

 

Na temelju članka 47. Statuta Općine Donji Lapac („Županijski glasnik“ Ličko –senjske županije br. 16/13 i 21/14) i članka 27. Pravilnika o jednostavnoj nabavi Općine Donji Lapac („ Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 6/18), općinski načelnik Općine Donji Lapac dana 11.01.2019. donosi

 

ODLUKU O PONIŠTENJU POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE

 

Javni naručitelj: Općina Donji Lapac, Trg N. Tesle 6, 53250 Donji Lapac, OIB 37630141655.

Predmet jednostavna nabave za koju se donosi Odluka o poništenju je:

Izrada Strateškog plana razvoja turizma za Općinu Donji Lapac.

 

Obrazloženje razloga poništenja:

Poništava se postupak jednostavne nabave usluga izrade Strateškog plana razvoja turizma za Općinu Donji Lapac.

Postupak nabave se poništava temeljem čl. 298. st. 1. t. 2. Zakona o javnoj nabavi, jer  su postale poznate okolnosti zbog kojih bi došlo do sadržajno bitno drugačijeg Poziva za dostavu ponuda, da su bile poznate prije.

Navedene nove okolnosti odnose se na zahtjeve iz Poziva na dostavu ponuda koje je potrebno u bitnom izmijeniti jer u cjelosti ne odgovaraju potrebama Naručitelja, a sve kako bi Naručitelj ostvario ciljeve postupka nabave kojeg provodi.

 

OPĆINSKI NAČELNIK

Ilija Obradović, dipl.ing.,v.r.

 

Odgovorna osoba naručitelja