Oglas o prijamu u službu na određeno vrijeme u projektu Zaželi bolji Donji Lapac

REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO SENJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DONJI LAPAC
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

KLASA: 112-03/22-01/1
URBROJ: 2125-7-01-22-02
Donji Lapac, 29.12.2022. godine

Na temelju članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19), Pravilnika o unutarnjem redu u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Donji Lapac („Županijski glasnik Ličko-senjske županije“ br. 2/19) i Odluke Općinskog načelnika o pokretanju postupka prijama u službu na određeno vrijeme putem oglasa (KLASA: 112-03/22-01/01, URBROJ: 2125-7-01-22-01) v.d. pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Donji Lapac, putem nadležne službe za zapošljavanje i web-stranice Općine Donji Lapac objavljuje

OGLAS
o prijamu u službu na određeno vrijeme
zbog obavljanja privremenih poslova  u projektu
Zaželi bolji Donji Lapac – faza III

1. u Jedinstveni upravni odjel Općine Donji Lapac
– Voditelj za provedbu projekata EU – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme zbog obavljanja
privremenih poslova za vrijeme trajanja projekta.
UVJETI:

 • najmanje srednja stručna sprema (SSS)- četverogodišnje obrazovanje
 • poznavanje rada na računalu
 • po mogućnosti poznavanje stranog jezika
 • komunikacijske vještine

Pored navedenih uvjeta osobe moraju imati i opće uvjete za prijam u službu iz članka 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11 i 04/18, 112/19 – u daljnjem tekstu: Zakon), a u službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i .16. Zakona. Sukladno čl.14. Zakona osoba koja ima iskustvo na odgovarajućim poslovima, a nema položen državni stručni ispit, može se primiti u službu i rasporediti na radno mjesto pod uvjetom da ispit položi u roku od godine dana od prijama u službu.

2. u Jedinstveni upravni odjel Općine Donji Lapac,
– Financijski administrator provedbe projekata EU- 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme
zbog obavljanja privremenih poslova za vrijeme trajanja projekta.
UVJETI:

 • najmanje srednja stručna sprema (SSS)- četverogodišnje obrazovanje, (ekonomskog, upravnog ili drugog smjera, poznavanje vođenja administrativnog-financijskog programa)
 • poznavanje rada na računalu
 • komunikacijske vještine

Pored navedenih uvjeta osobe moraju imati i opće uvjete za prijam u službu iz članka 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11, 04/18, 112/19 – u daljnjem tekstu: Zakon), a u službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i .16. Zakona. Sukladno čl.14. Zakona osoba koja ima iskustvo na odgovarajućim poslovima, a nema položen državni stručni ispit, može se primiti u službu i rasporediti na radno mjesto pod uvjetom da ispit položi u roku od godine dana od prijama u službu.

Utvrđuje se probni rad u trajanju od 2 mjeseca.

Na Oglas se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola. Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijama u državnu službu prema članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17, 98/19 i 84/21), članku 48. f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj: 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 13/03, 148/13 i 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj: 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“, broj: 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan/a se u prijavi na oglas pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Za kandidate prijavljene na Oglas koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje radi provjere znanja i sposobnosti putem pisanog testa i intervjua. Ako kandidat ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na Oglas.

Na web-stranici: www.donjilapac.hr bit će dostupan opis poslova te podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti, pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru znanja kao i ostale informacije o oglasnom postupku.
Vrijeme prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata objavit će se na web stranici Općine Donji Lapac najmanje 5 dana prije održavanja provjere.
U prijavi na oglas obvezno je navesti osobne podatke (ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona/mobitela, e-mail adresa) i naziv radnog mjesta za koje se osoba prijavljuje. Prijava mora obvezno biti vlastoručno potpisana.
Uz prijavu je potrebno priložiti:

 • životopis
 • dokaz o stručnoj spremi
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku domovnice)
 • presliku osobne iskaznice
 • dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO i preslika ugovora o radu/rješenja o rasporedu i sl.)
 • dokaz o položenom državnom stručnom ispitu (preslika svjedodžbe)
 • uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci, izvornik)
 • vlastoručno potpisana izjava o nepostojanju zapreka iz čl. 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19)
 • dokaz o poznavanju rada na računalu (potvrda, svjedodžba, izjava i sl.),
 • dokaz o radu i osposobljenosti za izradu i provedbu projekata financiranih iz fondova Europske unije.

Urednom prijavom smatrat će se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu. Kandidat/kinja koji bude izabran/a dužan/a je priložiti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti, prije donošenja rješenja o prijamu u službu.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepotpune i nepravovremene prijave ne smatraju se kandidatima prijavljenim na oglas.

Prijave se podnose u Jedinstveni upravni odjel Općine Donji Lapac u roku od 8 dana od objave oglasa kod nadležne službe zapošljavanja, na adresu: OPĆINA DONJI LAPAC, TRG NIKOLE TESLE 6, 53250 DONJI LAPAC, s naznakom „Prijava na oglas o prijamu u službu“ , a kandidati će biti obaviješteni o rezultatima u skladu sa Zakonom a najkasnije u roku od 60 dana od isteka roka za podnošenje prijave.

NAPOMENA: Na poleđini omotnice navesti ime i prezime podnositelja.

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
v.d. Pročelnik