Oglas za prijem u službu na određeno vrijeme

REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO SENJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DONJI LAPAC
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

 

KLASA: 112-03/18-01/13
URBROJ: 2125/07-03-18-01
Donji Lapac, 30.11.2018. godine

 

Privremeni pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Donji Lapac, na temelju članka 29. vezano uz članak 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br 86/08, 61/11 i 04/18), raspisuje

 

OGLAS

za prijem u službu na određeno vrijeme

 

u Općinu Donji Lapac, Jedinstveni upravni odjel, na radno mjesto: viši referent za financije (1 izvršitelj/ca) na određeno vrijeme u trajanju od tri mjeseca zbog privremeno povećanog opsega poslova.

Kandidat mora ispunjavati opće uvjete za prijem u službu propisane u članku 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08,61/11 i 04/18) te slijedeće posebne uvjete:

 • Sveučilišni prvostupnik ekonomske struke ili stručni prvostupnik ekonomske struke
 • Najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • Položen državni stručni ispit

Za prijem u službu osobe koja je strani državljanin ili osobe bez državljanstva, pored ispunjavanja uvjeta propisanih posebnim zakonom, potrebno je prethodno odobrenje središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose.

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijem postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj regionalnoj samoupravi („Narodne novine br. 86/08, 61/11 i 04/18).

Prijavi je potrebno priložiti slijedeće dokumente:

 • Životopis
 • Dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, putovnice ili vojne iskaznice), a ukoliko podnositelj ne posjeduje niti jednu od tih isprava, može priložiti presliku domovnice
 • Presliku svjedodžbe kojom se potvrđuje ispunjavanje uvjeta stupnja obrazovanja i struke određenih ovim oglasom
 • Presliku uvjerenja da podnositelj nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, ne stariji od tri mjeseca.
 • Dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (preslika rješenja, ugovora, potvrde poslodavca i sl.) iz kojih mora biti vidljivo ostvareno radno iskustvo na poslovima tražene stručne spreme i struke.
 • Presliku potvrde ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.
 • Presliku svjedodžbe o položenom državnom stručnom ispitu, ukoliko kandidat ima položen državni stručni ispit.
 • Izvornik vlastoručno potpisane izjave da za prijem u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i članka 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11, 04/18).

 

Uredna prijava je ona prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.

 

Dopunu prijave moguće je podnijeti zaključno do dana isteka roka objavljenog oglasa

 

Kandidat koji ima pravo prednosti kod prijema u službu prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na oglas priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta sukladno posebnom zakonu na koji se poziva (npr.: presliku potvrde nadležnog ministarstva kojom se dokazuje status hrvatskog branitelja ili dobrovoljca iz Domovinskog rata, presliku dokaza o nezaposlenosti, presliku dokaza o invaliditetu i druga dokazna sredstva propisana posebnim zakonom).

Prilikom pozivanja na pravo prednosti kod prijema u službu prema posebnom zakonu kada pravo prednosti ovisi o načinu prestanka radnog odnosa kod posljednjeg poslodavca (npr.: da radni odnos nije prestao krivnjom radnika ili sporazumnim raskidom) potrebno je dostaviti presliku dokaza o načinu prestanka prethodnog radnog odnosa.

 

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas. Osobi se dostavlja pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na oglas. Osoba nema pravo podnošenja pravnog lijeka protiv te obavijesti.

 

Natječajni postupak obuhvaća obaveznu provjeru znanja i sposobnosti kandidata pisanim testiranjem i intervjuom. Na prethodnu provjeru mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete.

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje:

 • Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15)
 • Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 139/10, 19/14)
 • Odluka o izvršenju proračuna Općine Donji Lapac za 2018. godinu („Županijski glasnik Ličko-senjske županije br. 33/17)
 • Statut Općine Donji Lapac („Županijski glasnik Ličko-senjske županije br. 16/13, 21/14, 19/18)

Opis poslova radnog mjesta:

 • Priprema i izrađuje proračun Općine,
 • Prati propise iz područja knjigovodstva i proračuna,
 • Sastavlja financijska izvješća
 • Vodi poslove knjigovodstva,
 • Prati prihode i rashode proračunskih sredstava te o istima izvješćuje Općinskog načelnika i pročelnika,
 • Prati financijsko stanje Općine i predlaže mjere za poboljšanje financijske stabilnosti općinskog proračuna,
 • Obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika u skladu sa zakonom i općinskim aktima,
 • Obavlja poslove obračuna i isplatu plaća i naknada službenicima i namještenicima te izradu svih financijskih izvješća vezanih za predmetne isplate,
 • Dostavlja mjesečne izvještaje pročelniku o obavljenim poslovima. 

Koeficijent za obračun plaće navedenog radnog mjesta je 1,10

Na web stranici Općine Donji Lapac www.donjilapac.hr. biti će objavljeni podaci o prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata te ostale informacije o natječajnom postupku. Na navedenoj web stranici te na Oglasnoj ploči Općine Donji Lapac biti će objavljeno vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata.

Kandidati će o rezultatima biti obaviješteni u zakonskom roku.

Nakon izvršnosti rješenja o prijemu u službu, kandidatima koji ne budu primljeni, putem pošte biti će vraćena dokumentacija priložena prijavi.

                                                                                                                                                                                                                                                                                    Privremeni pročelnik: 

Ilija Dražić,dipl.iur.