Oglas

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskog sustava ,obitelji i socijalne politike

KLASE :983-04/23-01/01, URBROJ:344-191/13-24-2655 od 16 .travnja 2024 godine. Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za otvoreni trajni poziv iz Europskog socijalnog fonda, . „Zaželi – prevencija institucionalizacije“„ Broj poziva : SF.3.4.11.01., u sklopu ESF plus Programa „ Učinkoviti ljudski potencijali 2021-2027 .“, KODNI BROJ UGOVORA : SF.3.4.11.01.0459 od 23.04.2024 godine.

OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE DONJI LAPAC RASPISUJE:

Javni natječaj za prijem 14 ( četrnaest) osoba u radni odnos na određeno vrijeme u trajanju (od 30 do max 36 mjeseci )na projektu „ Zaželi bolji Donji Lapac „ – Program zapošljavanja učinkoviti ljudski potencijali 2021-2027, kodni broj Ugovora: SF.3.4.11.01.0459

RADNO MJESTO: Radnik-ca na poslovima pružanja potpore i podrške starijim osobama i /ili osobama u nepovoljnom položaju

Naziv poslodavca: Općina Donji Lapac ,trg Nikole Tesle 6, 53250 Donji Lapac.

Prijaviti se mogu nezaposlene osobe prijavljene u evidenciji nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za
zapošljavanje s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem.

Uz prijavu je potrebno priložiti:

 • Zamolbu
 • Životopis
 • Potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje da se osoba vodi u evidenciji nezaposlenih osoba s datumom objave natječaja,
 • Presliku osobne iskaznice
 • Presliku dokaza o završenoj školi,
 • Uvjerenje o položenom ispitu gerento-domaćice (neobvezno)
 • Odgovarajuću dokaznu dokumentaciju iz koje je vidljivo da se radi o pripadnici ranjive skupine( ako je primjenjivo), Za pripadnice ciljane skupine koje su ujedno i pripadnice neke od ranjivih skupina definiranih Pozivom potrebno je dostaviti slijedeće:

Ciljane skupine ; nezaposlene osobe s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem koje su prijavljene u evidenciji nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje:

Prednost pri zapošljavanju imaju teže zapošljive /ranjive skupine u lokalnoj zajednici, osobe koje imaju radno iskustvo rada sa starijim i nemoćnim osobama:

OSOBE S INVALIDITETOM

 • Nalaz i mišljenje relevantnog tijela vještačenja o vrsti, stupnju ili postotku oštećenja ili povrede u upisu Hrvatski registar osoba s invaliditetom,

ŽRTVE TRGOVINE LJUDIMA

 • Uvjerenje/potvrdu centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva trgovine ljudima ili drugi jednako vrijedan dokument,

ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA

 • Uvjerenje /potvrda centra za socijalnu skrb iz koje je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva obiteljskog nasilja ili drugi jednako vrijedan dokument,

AZILANTICE-AZILANTI

 • Odluka o odobrenju azila koju izdaje MUP,

OSOBE KOJE SU IZAŠLE IZ SUSTAVA SKRBI ( domova za djecu ) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl.

 • Rješenje/ uvjerenje centra za socijalnu skrb o prekidu prava na smještaj kao oblik skrbi izvan vlastite obitelji,

LIJEČENE OVISNICE -OVISNICI

 • Potvrda institucije/udruge/pravne osobe da se liječila od ovisnosti drogama,

POVRATNICA- POVRATNIK S ODSLUŽENJA ZATVORSKE KAZNE UNAZAD 6 MJESECI

 • Potvrda o otpuštanju

PRIPADNICE ROMSKE NACIONALNE MANJINE

 • Izjava osobe o pripadnosti nacionalnoj manjini,

BESKUĆNICE – BESKUĆNIK

 • Rješenje centra za socijalnu skrb o smještaju u prihvatilište / prenoćište odnosno o korištenju usluga poludnevnog boravka ili potvrdu pružatelja usluga u prihvatilištu/prenoćištu ili pružatelja usluge u poludnevnog boravka da je osoba korisnik usluge ili uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz koje je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine beskućnica,

DODATNE RANJIVE SKUPINE DEFINIRANE OD STRANE KORISNIKA

SAMOHRANE MAJKE – OČEVI

 • Potvrda ili drugi pravni dokument nadležnih tijela iz kojeg je vidljivo da se radi o pripadnici ranjive skupine

PRIPADNICI OSTALIH NACIONALNIH MANJINA

 • izjavu osobe o pripadnosti nacionalnoj manjini, rodni list ili drugi jednako vrijedan dokument iz kojeg je vidljiva pripadnost,

OSOBE MLAĐE DOBI S TROJE I VIŠE MALODOBNE DJECE, S VIŠE ČLANOVA KUĆANSTVA ( uzdržavani članovi obitelji)

 • potvrdu /uvjerenje ili drugi pravni dokument iz kojeg je vidljivo da se radi o pripadnici ciljane skupine ( rodni list za malodobnu djecu, kućnu listu)

OPIS POSLOVA

 • obavljanje kućanskih poslova u domu korisnika, stambenom prostoru ,zajedničkim dijelovima korištenih prostorija ( čišćenje i uređenje stambenog prostora, pranje rublja, pomoć u pripravi obroka, doprema drva za ogrjev, čišćenje stubišta),
 • dostava higijenskih paketa
 • dostava namirnica ,lijekova i drugih potreba krajnjim korisnicima,
 • pružanje podrške korisnicima kroz psihosocijalnu komponentu (druženje, razgovor ,kulturni dijalog),
 • ostali poslovi uz dogovor sa koordinatorom provedbe programa „ Zaželi bolji Donji Lapac“

Urednom prijavom smatrat će se ona koja sadrži sve podatke i priloge u natječaju.

Prijave koje nisu kompletne ili su podnesene nakon isteka roka neće se uzimati u razmatranje.

Svaka zaposlena žena pružat će uslugu potpore i podrške najmanje šest ( 6 ) krajnjih korisnika.

Kandidati prijavom na natječaj pristaju da Korisnik i provoditelj projekta Općina Donji Lapac prikupljene podatke na temelju natječaja obrađuje samo u obimu i svrhu provedbe natječaja od strane ovlaštenih osoba.

DATUM OBJAVE NATJEČAJA : 14. 05. 2024 godine.
DATUM ZAVRŠETKA NATJEČAJA: 24. 05. 2024 godine

Prijave s dokazima o ispunjenju traženih uvjeta potrebno je dostaviti putem pošte ili osobno u roku od 11 dana od dana objave na natječaj, Oglasa na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, područni ured Donji Lapac zaključno s 24. 05. 2024 g. bez obzira na način dostave na adresu, u zatvorenoj koverti:

OPĆINA DONJI LAPAC ,TRG NIKOLE TESLE 6,53250 DONJI LAPAC S NAZNAKOM :
„ Oglas za prijem u radni odnos – PROGRAM „ Zaželi bolji Donji Lapac “
S naznakom „ NE OTVARATI“

ZA KANDIDATE PRIJAVLJENE NA OGLAS KOJI ISPUNJAVAJU FORMALNE UVJETE PROVEST ĆE SE INTERVJU.

Ako kandidat ne pristupi intervju ,smatra se da je povukao prijavu na oglas.

Intervju će se održati nakon pregleda zahtjeva od strane komisije za prijem, kandidati će na vrijeme biti upoznate s terminom intervjua.

Odluka o odabiru kandidata će biti objavljena na web stranici Općine Donji Lapac , informativnoj ploči Općine Donji Lapac ,Poštom.

Projekt je u skladu s europskim i nacionalnim preporukama o unapređenju položaja osoba na tržištu rada i zaštite prava osoba u nepovoljnom položaju ,kao i sa smjernicama politika zapošljavanja država članica EU s naglaskom na promicanje socijalne uključenosti i suzbijanja siromaštva, posebice radi činjenice da će se kao sudionici ovih aktivnosti uključuju osobe koje su u nepovoljnom položaju na tržištu rada, a koje će skrbiti o starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju.

Općina Donji Lapac ima pravo poništiti javni natječaj.

Načelnik Općine Donji Lapac
Ilija Obradović, v.r.