Općinska uprava

TIJELA OPĆINSKE UPRAVE – OVLASTI I OBVEZE

Tijela Općine su:

1. Općinsko vijeće,

2. Općinski načelnik,

Ovlasti i obveze koje proizlaze iz samoupravnog djelokruga Općine Donji Lapac podijeljene su između Općinskog vijeća, Općinskog načelnika i upravnih tijela Općine Donji Lapac.

SAMOUPRAVNI DJELOKRUG OPĆINE

Općina Donji Lapac obavlja poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, a koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni državnim tijelima. Općina Donji Lapac u okviru svog samoupravnog djelokruga:

raspolaže , upravlja i koristi imovinu u vlasništvu Općine,

promiče društveni i gospodarski napredak radi vrednovanja lokalnih posebnosti i poštivanja prirodnih i prostornih mogućnosti,

vodi brigu o potrebama i interesima stanovnika u oblasti predškolskog uzrasta, odgoja i osnovnog obrazovanja, primarne zdravstvene zaštite, kulture, tjelesne kulture i sporta

osigurava uvjete uz utvrđivanje politike gospodarenja prostorom i unapredenje i zaštitu prirodnog okoliša,

obavlja poslove u vezi s poticanjem poduzetničkih aktivnosti i korištenja prostora u vlasništvu Općine

osigurava uvjete za održivi razvitak komunalnih djerlatnosti,

vodi brigu o uređenju naselja, kvaliteti stanovanja, komunalnim objektima,

organizira obavljanje komunalnih i drugih djelatnosti,

osniva pravne osobe radi ostvarivanja gospodarskih, društvenih, komunalnih ,socijalnih i drugih interesa i potreba stanovniištva,

obavlja razrez i naplatu prihoda koji pripadaju Općini Donji Lapac,

potiče primjenu djelotvornih mjera radi zaštite životnog standarda i zbrinjavanja socijalno ugroženih osoba i obavlja poslove socijalne skrbi,

potiče aktivnosti udruga građana , promiče očuvanje prirodne baštine povijesnog , kulturnog i graditeljskog nasljeđa,

osigurava uvjete za protupožarnu i civilnu zaštitu,

osigurava uvjete za zaštitu potrošača

donosi proračun općine Donji Lapac,

obavlja redarstvene poslove radi očuvanja komunalnog reda

obavlja i uređuje druge poslove koji nisu u neposrednoj vezi s interesima općinske zajednice za njezin gospodarski , društveni i socijalni napredak

Na području Općine Donji Lapac Statutom je predviđeno devet mjesnih odbora.

Područja mjesnih odbora utvrđuju se posebnom odlukom koju donosi Općinsko vijeće.

UPRAVNI ODJEL OPĆINE

Upravno tijelo Općine Donji Lapac neposredno izvršava i nadzire provođenje općih akata Općine Donji Lapac i odgovorno je za stanje u područjima za koja je osnovano.

Upravno tijelo Općine Donji Lapac dužno je svojim radom omogućiti ostvarivanja prava i potreba građana i pravnih osoba u skladu sa zakonom i Statutom općine Donji Lapac.

Upravnim tijelom upravlja pročelnik kojega, na temelju javnog natječaja, imenuje Poglavarstvo. Upravno tijelo Općine Donji Lapac samostalno je u okviru svoga djelokruga i za svoj rad odgovorno je Poglavarstvu i općinskom načelniku za zakonito i pravodobno obavljanje poslova.

PROČELNIK:

Pročelnik rukovodi jedinstvenim upravnim odjelom, organizira i nadzire rad službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu, sudjeluje u pripremi rada Vijeća, potpisuje akte Jedinstvenog upravnog odjela.