Općinsko Vijeće

Predsjednik Općinskog vjeća: mag. oec. Milojko Obradović

Potpresjednica Općinskog vjeća: Vera Majdančić

Općinsko vijeće ima predsjednika i do 2 potpredsjednika koji se biraju većinom glasova svih članova Općinskog vijeća.

Predsjednik Općinskog vijeća:

1. predstavlja i zastupa Vijeće,

2. saziva sjednice Vijeća, predlaže dnevni red, predsjedava sjednicama i potpisuje akte Vijeća,

3. brine o javnosti rada Vijeća,

4. obavlja druge poslove predviđene Poslovnikom.

Općinsko vijeće predstavničko je tijelo građana Općine Donji Lapac i tijelo lokalne samouprave koje u okviru svojih prava i dužnosti donosi opće i druge akte te obavlja druge poslove u skladu s Ustavom, zakonom i  Statutom Općine Donji Lapac. Izabrano je neposrednim i tajnim glasovanjem građana na način određen zakonom. Mandat vijećnika Općinskog vijeća traje 4 godine.

Uloga vijeća:

1. donosi statut jedinice lokalne samouprave,

2. donosi odluke i druge opće akte kojima uređuje pitanja iz samoupravnog djelokruga jedinice lokalne samouprave,

3. osniva radna tijela, bira i razrješuje članove tih tijela te bira, imenuje i razrješuje i druge osobe određene zakonom, drugim propisom ili statutom Općine Donji Lapac,

4. uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela jedinice lokalne samouprave,

5. osniva javne ustanove i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za jedinicu lokalne samouprave,

6. obavlja i druge poslove koji su zakonom ili drugim propisom stavljeni u djelokrug predstavničkog tijela

Članovi općinskog vijeća su: Dragan Jeličić, Mirjana Dotlić, Božo Bubalo, Dane Jazić, Jovo Vukša, Ilija Čučak, Martina Dražić.