OBAVIJEST O JAVNOM NATJEČAJU – za imenovanje pročelnika/ce Jedinstvenog upravnog odjela

REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DONJI LAPAC
OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 112-02/19-01/28

UR.BROJ: 2125/07-01-19-04

Donji Lapac, 18. travnja 2019. godine

 

OBAVIJEST O JAVNOM NATJEČAJU

Sukladno članku 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne Novine» broj 86/08, 61/11 i 04/18) Općinski načelnik Općine Donji Lapac raspisao je natječaj za imenovanje pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Donji Lapac, koji je objavljen u «Narodnim Novinama» broj 26/2019 od 15.03.2019. godine  s rokom dostave prijava  8 dana od dana objave u „Narodnim Novinama“. Sukladno navedenom daju se upute kandidatima kako slijedi:

 

UPUTE  I  OBAVIJESTI  KANDIDATIMA

 

Opis poslova radnog mjesta pročelnika:

 

 • Rukovodi radom Jedinstvenog upravnog odjela te organizira i koordinira rad u istom u skladu sa zakonom i drugim propisima te aktima općinskog vijeća i općinskog načelnika,

 

 • Sudjeluje u rješavanju najsloženijih pitanja iz djelokruga rada odjela,

 

 • Osigurava zakonit rad odjela,

 

 • Planira, organizira, koordinira i kontrolira rad unutar odjela,

 

 • Obavlja i druge poslove po nalogu Općinskog Načelnika u skladu sa zakonom, Statutom i drugim općinskim aktima,

 

 • Dostavlja mjesečne izvještaje Općinskom Načelniku o obavljenim poslovima,

 

 • Predlaže plan prijama u službu,

 

 • Izrađuje plan korištenja godišnjih odmora,

 

 • Brine se o stručnom osposobljavanju i usavršavanju službenika i namještenika,

 

 • Izrađuje program rada odjela, te podnosi izvješća,

 

 • Uvodi mjere za unapređenje rada jedinstvenog upravnog odjela

 

Podaci o plaći:

Sukladno odredbama Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 28/10.) plaću službenika u upravnim odjelima i službama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta i osnovice za obračun plaće uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža. Odlukom o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Donji Lapac za radno mjesto pročelnika utvrđen  je koeficijent 2,00 dok je osnovica utvrđena u visini 5.421,54 kn.

 

Potrebno stručno znanje:

– magistar struke ili stručni specijalist pravne, društvene ili ekonomske struke

– najmanje jednu godinu radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

– organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje upravnim tijelom

– položen državni stručni ispit

– Vozačka dozvola „B“ kategorija

 

NAČIN OBAVLJANJA PRETHODNE PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI

 

Prethodna provjera znanja i sposobnosti obavlja se putem pisanog testiranja i intervjua.

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja.

Kandidati koji ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja obavijestit će se o tome pisanim putem.

Za provjeru znanja i sposobnosti kandidatima se dodjeljuje određeni broj bodova od 1 do 10.

Smatra se da je kandidat položio pisano testiranje ako ostvari najmanje 50% ukupnog broja bodova. Kandidat koji je ostvario najmanje 50% ukupnog broja bodova na pisanom testiranju može pristupiti razgovoru s Povjerenstvom , odnosno na intervju.

Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:

-koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama

-koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva

-napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija

-razgovarati s ostalim kandidatima,

-niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata.

    

Kandidati koji će se ponašati neprimjereno ili će prekršiti jedno od gore navedenih pravila biti će udaljeni s testiranja, a njihov rezultat i rad Povjerenstvo neće bodovati.

 

Pisano testiranje

Po dolasku na provjeru znanja, od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet neće moći pristupiti testiranju. Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj

Po utvrđivanju identiteta kandidatima će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja. Pisano testiranje obavit će se na način da će kandidati istovremeno pisati pred Povjerenstvom  pisani test . Pisano testiranje traje maksimalno 30 minuta.

Svaki točan odgovor na svako pojedino pitanje donosi jednak broj bodova. Odgovor mora biti u cijelosti točan. Djelomični odnosno nepotpuni odgovor neće se smatrati točnim. Ukupan broj bodova na pismenom testiranju je 10.

O rezultatima pisanog testiranja svaki će kandidat biti posebno obaviješten.

 

Intervju

Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50%  bodova na pisanom testiranju (najmanje 5 bodova), isti dan, nakon ispravka pisane provjere.

Intervju se provodi osobnim razgovorom Povjerenstva za provedbu natječaja sa svakim pojedinim kandidatom ponaosob.

Povjerenstvo kroz razgovor s kandidatima  utvrđuje: komunikativnost, snalažljivost, upravljačke sposobnosti, kreativnost, profesionalne ciljeve i motivaciju za rad u Općini Donji Lapac. Rezultati intervjua boduju se od 1 do 10 bodova.

 

Rang lista

Nakon prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrđuje rang-listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova na pisanom testiranju i intervjuu. Rang lista se utvrđuje samo u slučaju da ima najmanje dva kandidata koji su prošli prethodnu provjeru znanja i sposobnosti.

Povjerenstvo dostavlja Općinskom načelniku Izvješće o provedenom postupku kojeg potpisuju svi članovi Povjerenstva.

Općinski načelnik za izabranog kandidata za pročelnika donosi rješenje o imenovanju pročelnika, koje će biti dostavljeno svim kandidatima prijavljenim na natječaj.

Kandidat koji bude izabran dužan je priložiti i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti, prije donošenja rješenje o imenovanju.

Protiv rješenja o imenovanju pročelnika žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor u roku od 30 dana od dana dostave rješenja o imenovanju.

 

Područja i pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje:

1.   Lokalna i područna (regionalna) samouprava

2.   Službenički odnosi

3.    Javna nabava

4.   Lokalni izbori

5.   Upravni postupak

6.   Uredsko poslovanje

7.   Komunalno gospodarstvo

 

Kao na primjer:

 

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/95, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17)

Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj: 86/08, 61/11 i 04/18 )

Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine br 127/17)

Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine broj: 120/16)

Zakon o lokalnim izborima (Narodne novine broj 144/12 i 121/16)

Zakon o općem upravnom postupku (Narodne novine broj 47/09)

Uredba o uredskom poslovanju (Narodne novine broj: 7/09)….

Zakon o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine broj: 68/18)

 

 

OPĆINA DONJI LAPAC