Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (INTERVJU)

REPUBLIKA  HRVATSKA
ŽUPANIJA LIČKO-SENJSKA
OPĆINA DONJI LAPAC

KLASA:100-01/19-01/86

URBROJ:2125/07-01-19-01

Donji Lapac 06.08.2019 god.

 

Na temelju članka 22.Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi (NN 86/08,61/11,04/18). Te na temelju Odluke o financiranju projektnog prijedloga Zaželi bolji Donji Lapac( UP.02.1.1.05.0310)Ministarstva rada i mirovinskog sustava ( KLASE: 910-04/17-07/10, URBROJA:524-06-02-01/1-18-490) Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijem u službu na određeno vrijeme  za radno mjesto Radnica za pomoć i potporu starijim  osobama i /ili osobama u nepovoljnom položaju i/ili osobama s invaliditetom, teško bolesnim osobama (mlađe i starije dobi) „Zaželi bolji Donji Lapac“, dana 06.08.2019 godine objavljuje

  

POZIV

Na prethodnu provjeru znanja i sposobnost (INTERVJU)

 

Povjerenstvo utvrđuje da na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti na radno mjesto Radnica za pomoć i potporu starijim osobama i /ili osobama u nepovoljnom položaju i /ili osobama s invaliditetom ,teško bolesnim osobama(mlađe i starije dobi) PROJEKTA „Zaželi bolji Donji Lapac“  1 izvršitelj/ica , mogu pristupiti sljedeće kandidati / kinje koje ispunjavaju tražene uvjete javnog natječaja:

  1. Nevenka Burmudžija

 

Navedena kandidatkinja poziva se pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti koja će se održati dana:

14.08.2019 godine (SRIJEDA) u 10.00 sati , u prostorijama Općine Donji Lapac, Trg Nikole Tesle 6.

Po dolasku na provjeru znanja ,od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidat koji ne može dokazati identitet, kao osoba za koje se utvrdi da nisu podnijele prijavu na natječaj za radno mjesto za koje se obavlja  intervju, neće moći pristupiti intervju.

Za kandidata koji ne pristupi INTERVJUU smatrat će se da je povukao prijavu na javni natječaj.

Kandidati su dužni pridržavati se utvrđenog vremena i rasporeda intervjua.

Nakon provedenog  intervjua Povjerenstvo odlučuje o prijemu kandidata prema ukupnom dojmu  ostvarenih zapažanja u razgovoru.

Ovaj poziv objavljuje se na web stranici (www donjilapac.hr)Općine Donji Lapac i na Oglasnoj ploči Općine Donji Lapac.

 

 

Povjerenstvo za provedbu natječaja

 

Poziv 

 

 

          Centar za socijalnu skrb-Gospić   /   KUD“ Kraljica Katarina Donji Lapac