Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti za pročelnika JUO-a

REPUBLIKA HRVATSKA

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

OPĆINA DONJI LAPAC

OPĆINSKI NAČELNIK

Povjerenstvo za provedbu natječaja

KLASA: 112-02/18-01/9

UR.BROJ: 2125/07-01-19-06

Donji Lapac, 04. veljače 2019. godine

 

            Na temelju odredbe članka 20. u vezi s odredbom 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11 i 04/18), a u svezi Javnog natječaja za imenovanje pročelnika/pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Donji Lapac objavljenog dana 31. prosinca 2018. godine u Narodnom novinama (NN 120/18) Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja objavljuje

 POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

 

1. Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja za imenovanje pročelnika/pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Donji Lapac na neodređeno vrijeme, održalo je dana 29. siječnja 2018. godine sjednicu na kojoj je razmotrilo prijave koje su pristigle na Javni natječaj te je utvrdilo da pisanom testiranju mogu pristupiti slijedeći kandidati koji su  podnijeli pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjavaju formalne uvjete propisane natječajem:

1.      Duška Ćopić

2.      Ilija Dražić

2. Kandidati iz točke 1. pozivaju se na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti pismenim testiranjem koje će se provesti u zgradi Općine Donji Lapac, Trg Nikole Tesle 6 dana:

08. veljače 2019. godine (petak) u 12,00 sati

3. Ostale informacije vezane uz pisano testiranje kao i pravni izvori iz kojih se provodi testiranje navedeni su u Obavijesti i uputama o pravnim i drugim izvorima za pripremanje kandidata za provjeru znanja i sposobnosti koje su objavljene na internet stranici Općine Donji Lapac  (www.donjilapac.hr).

4. Intervju se provodi samo ukoliko kandidat ostvari najmanje 50% od ukupnog broja bodova na pisanom testiranju. Intervju će se provesti neposredno nakon provedbe pismenog dijela testiranja i ocjene pismenih testova.

5.  Nakon provedenog testiranja i intervjua, Povjerenstvo utvrđuje rang listu prema ukupnom rezultatu ostvarenom na testiranju i intervjuu.

 

Povjerenstvo za provedbu natječaja