Poziv za predlaganje javnih potreba u obrazovanju, kulturi, tehničkoj i prometnoj kulturi, sportu, informiranju, zdravstvu, socijalnoj skrbi i udrugama građana Općine Donji Lapac za 2015. godinu .

Poziv za predlaganje javnih potreba u obrazovanju, kulturi, tehničkoj i prometnoj kulturi, sportu, informiranju, zdravstvu, socijalnoj skrbi i udrugama građana Općine Donji Lapac za 2015. godinu.

Kategorije: Obrazovanje i znanost, Kultura i umjetnost, Ostalo, Poticaji, sufinanciranje 

Datum zatvaranja: 05.11.2014.godine.

Nadmetanje raspisala: Općina Donji Lapac.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

OPĆINA DONJI LAPAC

 

Klasa: 402-05/14-01/3

Urbroj: 2125/07-03-14-01

Donji Lapac, 20. listopada 2014. godine.

 

Općina Donji Lapac, na temelju članka 18. i članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»NN« br. 33/01,60/01 – vj. tumačenje, 129/05,109/07,125/08, 36/09,150/11,144/12 i 19/13 (pročišćeni tekst)), članka. 1. i 9.a Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (»NN« br. 47/90,27/93 i 38/09), članka. 143. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»NN« br. 87/08, 86/09, 92/10,105/10-ispravak, 90/11,16/12, 86/12,126/12 (pročišćeni tekst) i 94/ 13), članka. 76. Zakona o športu (»NN« br. 71/06,150/08,124/10,124/11, 86/12 i 94/13), članka. 20. Zakona o tehničkoj kulturi (»NN« br. 76/93,11/94 i 38/09), Zakona o socijalnoj skrbi (»NN« br. 157/13), Zakona o medijima (»NN« br. 59/04 84/11 i 81/13) i čl. 32. Zakona o udrugama (»NN« br. 74/04), objavljuje,

 

P O Z I V

  

za predlaganje javnih potreba u obrazovanju, kulturi, tehničkoj i prometnoj kulturi, sportu, informiranju, zdravstvu, socijalnoj skrbi i udrugama građana za 2015. godinu.

 I.

 U javne potrebe u kulturi, obrazovanju, sportu, informiranju, tehničkoj kulturi, zdravstvu, socijalnoj skrbi i udrugama građana sa područja Općine Donji Lapac, za 2015. godinu uvrstit će se u skladu sa Zakonom i ocjenom izvršenja za 2014. godinu djelomično ili u cijelosti:

 a)    obrazovanje

 –    osnovna škola – programi natjecanja, susreta i smotri.

 –    pomoćnici u nastavi

  

b)    kultura

 –    programi poticanja knjižničarske, arhivske, istraživačke, izdavačke, glazbene, scenske, muzejsko-galerijske i likovne djelatnosti;

 –    programi poticanja i promicanja kulturno-umjetničkog amaterizma, unapređivanja, njegovanja i proučavanja povijesnih i socio-kulturnih tradicija, narječja i folklora;

 –    programi afirmacije kulturnog identiteta Općine Donji Lapac;

–    međuopćinska, međužupanijska i međunarodna kulturna suradnja;

–    razvojni programi u kulturi (radionice i seminari);

–    programi koji promiču kulturu mladih i alternativnu kulturu;

–    programi sustavne zaštite, očuvanja, obnove, revitalizacije i programi razvitka i unapređivanja ukupne djelatnosti zaštite i očuvanja kulturnih dobara.

 

c)    tehnička i prometna kultura

–    djelovanje Zajednice tehničke kulture

 

d)    sport

 

1. Programi i projekti sportskih udruga i saveza;

–    poticanje i promicanje sporta;

–    djelovanje sportskih udruga;

–    provođenje dijela programa tjelesne i zdravstvene kulture djece i mladeži;

–    trening, organiziranje i provođenje sustava natjecanja;

–    tjelesna kultura i sportske aktivnosti invalida i memorijalni turniri;

–    sportsko-rekreacijske aktivnosti građana;

–    stručni rad u sportu kao i obrazovna i informacijska djelatnost;

–   programi i projekti za unapređenje sporta na području Općine Donji Lapac;

 

e)    informiranje

–    ustanove i listovi u informiranju od interesa za Općinu Donji Lapac.

 

f)    zdravstvo i socijalna skrb

–    provođenje epidemiološke, zdravstveno-statističke, socijalno-medicinske i zdravstveno-ekolo-ške djelatnosti, te promicanje zdravlja i prevenciju bolesti na području Općine Donji Lapac;

–    provođenje mjera zdravstvene ekologije;

–    organizacija i rad mrtvozorničke službe.

 

g)    udruge građana

–    sufinanciranje udruga proizašlih iz Domovinskog rata;

–    udruge koje skrbe o ljudima i djeci

–    udruge koje se bave zaštitom prirodne baštine i okoliša.

 

II.

Prijedlozi programa moraju biti obrazloženi na način da konkretno odražavaju aktivnosti i projekte koji predstavljaju interese za Općinu Donji Lapac.

III.

Predlagači su dužni dostaviti prijedlog programa koji mora biti u pisanoj formi, a treba obavezno sadržavati:

–    obrazac prijave

–    pisani sadržaj programa s obrazloženjem

–    financijski plan programa s podacima o troškovima, izvorima prihoda i očekivanim iznosom sufinanciranja.

Prijedlozi programa pripremljeni u skladu s Pozivom dostavljaju se na adresu: LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA, OPĆINA DONJI LAPAC, Trg Nikole Tesle br. 6., 53250 Donji Lapac, s naznakom »za Program javnih potreba«.

Poziv za predlaganje javnih potreba za 2015. godinu, može se naći na web stranici Općine Donji Lapac – www.donjilapac.hr, kao i na Oglasnoj ploči Općine Donji Lapac.

Prijave se dostavljaju do 05. studenog 2014. godine.

Prijedlozi koji ne budu pripremljeni s potpunim podacima, kao i prijedlozi koji se ne dostave u navedenom roku, neće se razmatrati niti uvrstiti u Program javnih potreba Općine Donji Lapac za 2015. godinu.

 

Općina Donji Lapac