Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Donji Lapac

Na temelju članka 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br 86/08.), Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj samoupravi („Narodne Novine“ br.74/10), Odluke o ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela u Općini Donji Lapac(„Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 2/05) i čl. 47. Statuta Općine Donji Lapac („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 16/13) na prijedlog Pročelnika JUO, Načelnik Općine Donji Lapac donosi 

 

 

PRAVILNIK

o unutarnjem redu Jedinstvenog  upravnog  odjela Općine  Donji Lapac

 

I. UVODNA ODREDBA

 

Članak 1.

 

Ovim Pravilnikom uređuje se:

 • unutarnje ustrojstvo Jedinstvenog upravnog odjela,
 • nazivi radnih mjesta,
 • opis poslova pojedinih radnih mjesta,
 • stručni i drugi uvjeti potrebni za njihovo obavljanje,
 • potreban broj izvršitelja i
 • druga pitanja od značenja za rad i radne odnose u Jedinstvenom upravnom odjelu općine Donji Lapac(u daljnjem tekstu: Jedinstveni upravni odjel) .

                                                                                                   

 

II. UNUTARNJE USTROJSTVO, UPRAVLJANJE I NAČIN RADA

 

Članak 2.

 

Jedinstveni upravni odjel obavlja stručne, opće, administrativno-tehničke i druge poslove za potrebe Općinskog vijeća, Načelnika i njihovih radnih tijela.

 

Osim poslova iz stavka 1. ovog članka Jedinstveni upravni odjel obavlja i poslove iz upravnih područja

 • upravno pravni poslovi
 • društvenih djelatnosti,
 • gospodarstva,
 • financija,
 • komunalno stambenih djelatnosti,
 • zaštite okoliša te gospodarenja otpadom,
 • prometa i veza,
 • imovinsko pravnih odnosa,
 • upravljanja nekretninama na području Općine,
 • kao i druge poslove koji su zakonom, drugim propisima i općim aktima stavljeni u nadležnost  općine kao jedinice lokalne samouprave.

  

Članak 3.

 

Jedinstveni upravni odjel poslove iz samoupravnog djelokruga obavlja na način utvrđen zakonom, drugim propisima, Statutom i općim aktima Općine Donji Lapac.

Jedinstveni upravni odjel odgovoran je općinskom načelniku za zakonito i pravovremeno obavljanje poslova iz svog djelokruga.

Općinski načelnik usklađuje i nadzire obavljanje poslova Jedinstvenog upravnog odjela.

U obavljanju poslova iz svoje nadležnosti Jedinstveni upravni odjel samostalan je u granicama utvrđenim zakonom i općim aktima Općine.

U okviru Jedinstvenog upravnog odjela ustrojava se posebna ustrojstvena jedinica za obavljanje projekata i aktivnosti u interesu građana, pomoć starijim osobama.

                                                   

Članak 4.

 

Radom Jedinstvenog upravnog odjela rukovodi Pročelnik.

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela neposredno je odgovoran za zakonit, pravilan i pravodoban  rad te za izvršavanje zadataka i poslova iz nadležnosti Jedinstvenog upravnog odjela.

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela dužan je izvješćivati Načelnika Općine o stanju u odgovarajućim područjima iz nadležnosti Odjela.

Službenci Jedinstvenog upravnog odjela dužni su svoje poslove obavljati u skladu sa zakonom i drugim propisima, Statutom i općim aktima Općine, pravilima struke, ovim Pravilnikom te uputama pročelnika. Službenici su dužni čuvati poslovnu tajnu.

Odredbe stavka 4. ovog članka na odgovarajući način se primjenjuju i na namještenike Jedinstvenog upravnog odjela.

Pročelnik vrši nadzor nad radom zaposlenih u Jedinstvenom upravnom odjelu za koji mu odgovaraju te provodi sukladno zakonu propisane mjere u slučajevima povrede službene dužnosti službenika i namještenika.

Pročelnik potpisuje akte Jedinstvenog upravnog odjela, a mogu i drugi službenici kojima je to u opisu radnog mjesta.

 

Članak 5.

 

Sredstva za rad Jedinstvenog upravnog odjela osiguravaju se u proračunu Općine Donji Lapac.

 

III.VOĐENJE UPRAVNOG POSTUPKA I RJEŠAVANJE  UPRAVNIM STVARIMA

                                                                        

Članak 6.

 

U upravnom postupku rješava službenik kojem je u opisu radnog mjesta navedeno vođenje tog postupka ili rješavanje o upravnim stvarima.

Službenik ovlašten za vođenje upravnog postupka ovlašten je i za vođenje postupka koji prethodi rješavanju upravne stvari.

Kad je odsutan službenik kojem je u opisu poslova vođenje upravnog postupka  ili rješavanje o upravnim stvarima ili postoje pravne zapreke za njegovo postupanje, za vođenje postupka nadležan  je Pročelnik.

 

IV. RASPORED NA RADNA MJESTA

                                                                        

Članak 7.

 

Službenik i namještenik može biti raspoređen na slobodno radno mjesto ako ispunjava opće uvjete za prijem u službu propisane zakonom te posebne uvjete za raspored na radno mjesto propisane zakonom, Uredbom o klasifikaciji  radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)samoupravi («NN»br.74/10) i ovim Pravilnikom.

Poseban uvjet za raspored na sva radna mjesta službenika je položen državni stručni ispit. Osoba bez položenog državnog stručnog ispita može biti raspoređena pod uvjetima propisanim zakonom.

Obveza probnog rada utvrđuje se u skladu sa zakonom.

Postupak prijema i  raspoređivanja na radno mjesto provodi se u skladu sa zakonom.

Načelnik daje prethodno odobrenje za popunu radnog mjesta prijemom službenika u službu, odnosno prijemom namještenika u radni odnos, u skladu sa važećim planom prijema.

 

V. NAZIVI  RADNIH  MJESTA, OPISI  POSLOVA, STRUČNI I DRUGI  UVJETI

 

Članak 8.

 

U Jedinstvenom upravnom odjelu utvrđuju se slijedeća radna mjesta s opisom poslova, stručnim i drugim uvjetima te brojem izvršitelja kako slijedi:

  

Naziv radnog mjesta

Kategorija

Potkategorija

Razina

Klasifikacijski rang

Broj Izvršitelja

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela

I.

Glavni rukovoditelj

1.

1

Potrebno stručno znanje

Opis poslova radnog mjesta

– magistar struke ili stručni specijalist pravnog, društvenog ili ekonomskog smjera

– najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

– organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje upravnim tijelom

– položen državni stručni ispit

– Vozačka dozvola „B“ kategorija

 • Rukovodi radom Jedinstvenog upravnog odjela te organizira i koordinira rad u istom u skladu sa zakonom i drugim propisima te aktima općinskog vijeća i općinskog načelnika,

 

 • Sudjeluje u rješavanju najsloženijih pitanja iz djelokruga rada odjela,

 

 • Osigurava zakonit rad odjela,

 

 • Planira, organizira, koordinira i kontrolira rad unutar odjela,

 

 • Obavlja i druge poslove po nalogu Općinskog Načelnika u skladu sa zakonom, Statutom i drugim općinskim aktima,

 

 • Dostavlja mjesečne izvještaje Općinskom Načelniku o obavljenim poslovima,

 

 • Predlaže plan prijama u službu,

 

 • Izrađuje plan korištenja godišnjih odmora,

 

 • Brine se o stručnom osposobljavanju i usavršavanju službenika i namještenika,

 

 • Izrađuje program rada odjela, te podnosi izvješća,

 

 • Uvodi mjere za unapređenje rada jedinstvenog upravnog odjela

 

Naziv radnog mjesta

Kategorija

Potkategorija

Razina

Klasifikacijski rang

Broj Izvršitelja.

 

Samostalni upravni referent za pravne poslove

II.

Viši stručni suradnik

6.

1

Potrebno stručno znanje

Opis poslova radnog mjesta

– magistar struke ili stručni specijalist pravnog smjera

– najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

– položen državni stručni ili pravosudni ispit

– Vozačka dozvola „B“ kategorija

 

·         Priprema prijedloge odluka, rješenja i drugih akata za Općinsko vijeće, njegova radna tijela i općinskog načelnika, provodi i osigurava izvršenje akata općinskog vijeća i općinskog načelnika,

·         Obavlja poslove tajnika općinskg vijeća,

·         Vodi evidenciju radnog vremena i korištenja godišnjih odmora,

·         Razmatra predstavke i pritužbe na rad djelatnika Jedinstvenog upravnog odjela,

·         Vodi upravne postupke,

·         Izrađuje prijedloge ugovora iz nadležnosti Jedinstvenog upravnog odjela,

·         Pokreće postupke za rješavanje imovinsko – pravnih odnosa,

·         Pokreće inicijative i daje prijedloge za unapređenje rada Jedinstvenog upravnog odjela,

 • Obavlja i druge poslove po nalogu općinskog načelnika u skladu sa zakonom i općinskim aktima,

 

 • Dostavlja mjesečne izvještaje pročelniku o obavljenim poslovima.

Naziv radnog mjesta

Kategorija

Potkategorija

Razina

Klasifikacijski rang

Broj Izvršitelja.

Samostalni upravni referent za društvene djelatnosti:

II.

Viši stručni suradnik

6.

1

Potrebno stručno znanje

Opis poslova radnog mjesta

 – Magistar struke ili stručni specijalist društvenog smjera,

 

– Najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

 

– Položen državni stručni ispit,

 

– Vozačka dozvola „B“ kategorija

 

 

 

 

 

 

 

 • Izrađuje plan javnih potreba u socijalnoj skrbi u Općini Donji Lapac,

 

 • Izrađuje plan javnih potreba u kulturi, predškolskom odgoju, obrazovanju, športu i informiranju,

 

 • Sudjeluje u realizaciji svih poslova koji proizlaze iz zakonskih obveza vezanih za jedinicu lokalne samouprave po pitanjima društvenih djelatnosti,

 

 • Zaprima i obrađuje zahtjeve koji se odnose na probleme vezane za socijalnu skrb, kulturu, šport, predškolski odgoj i obrazovanje, a spadaju u nadležnost općine,

 

 • Iz navedenih oblasti vodi upravni postupak do donošenja rješenja,

 

 • Priprema i izrađuje razvojne projekte vezane za unapređenje društvenih djelatnosti na području Općine Donji Lapac,

 

 • Vrši korespondenciju sa svim proračunskim korisnicima u društvenoj oblasti,

 

 • Izrađuje pozive i prijavnice za predlaganje Programa javnih potreba u kulturi, te kriterije za vrednovanje prijedloga istih,

 

 • Obavlja druge poslove koje mu odredi Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela, a u skladu sa zakonom,

 

 • Dostavlja mjesečne izvještaje pročelniku o obavljenim poslovima.

 

Naziv radnog mjesta

Kategorija

Potkategorija

Razina

Klasifikacijski rang

Broj Izvršitelja.

Samostalni upravni referent za gospodarstvo, obrt, malo i srednje poduzetništvo:

II.

Viši stručni suradnik

6.

1

Potrebno stručno znanje

Opis poslova radnog mjesta

– magistar struke ili stručni specijalist ekonomskog,  pravnog ili agronomskog smjera.

 

– Najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

 

– Položen državni stručni ispit.

 

– Vozačka dozvola „B“ kategorija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

·         Obavlja poslove iz oblasti gospodarstva, turizma, poljoprivrede, industrije, obrtništva i sl.,

·         Priprema nacrte prijedloga općinskih akata iz djelokruga svojih poslova te ista obrazlaže pred općinskim tijelima.

·         Prati evidencije svih pravnih i fizičkih osoba iz općinskog gospodarstva,

·         Temeljem utvrđenog stanja predlaže poboljšanje uvjeta za poslovanje, čime bi se omogućio  daljnji gospodarstveni razvitak,

·         Promiče općinske gospodarske potencijale u Hrvatskoj, prati okolnosti, te utvrđuje i zastupa interese Općine u gospodarskim odnosima,

·         U ostvarivanju poslova iz svog djelokruga surađuje s državnim institucijama, turističkim zajednicama, bankama, trgovačkim društvima, obrtnicima i ostalim udrugama i institucijama  u domeni  gospodarstva i financija s područja Općine i  županije,

·         Koordinira lokalne i nacionalne programe gospodarskoga razvitka, poglavito malog i   srednjeg poduzetništva,

·         Posebno prati i analizira poslovanje trgovačkih društava i ustanova u vlasništvu Općine, 

·         Koordinira projekte iz područja europskih integracija,

·         Prati provedbu projekata i usvojenih sporazuma iz područja europskih integracija i suradnje Općine s institucijama i tijelima,

·         Predlaže modele unapređenja suradnje iz programa europskih integracija,

·         Radi na planiranju, pripremi i provođenju projekata,

·         Obavlja  i druge poslove po nalogu Pročelnika u skladu sa zakonom i općinskim aktima

·         Dostavlja mjesečne izvještaje pročelniku o obavljenim poslovima.

 

Naziv radnog mjesta

Kategorija

Potkategorija

Razina

Klasifikacijski rang

Broj Izvršitelja.

Samostalni upravni referent za komunalne poslove i pripremu građevinskog zemljišta:

II.

Viši

stručni suradnik

6.

1

Potrebno stručno znanje

Opis poslova radnog mjesta

– magistar struke ili stručni specijalist građevinskog,  arhitektonskog ili tehničkog smjera.

 

– Najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

 

– Položen državni stručni ispit.

 

– Vozačka dozvola „B“ kategorija

 

·         Obavlja poslove iz oblasti prostornog planiranja, zaštite okoliša i graditeljstva, te surađuje u izradi nacrta akata kojima se uređuje problematika prostornog uređenja,  zaštite okoliša i graditeljstva,

·         Vodi evidencije o pokretninama i nekretninama u vlasništvu Općine,

·         Vodi evidenciju obveznika komunalnog doprinosa, vodi upravne postupke i donosi rješenja o obvezi komunalnog doprinosa, te donosi rješenja o komunalnoj naknadi

·         Provodi postupke javne nabave,

·         U suradnji s mjesnim odborima predlaže Planove održavanja komunalne infrastrukture prema prioritetima, prima dojave o kvarovima i primjedbe na rad izvršitelja ili koncesionara od građana i komunalnog izvidnika te organizira otklanjanje istih,

·         Vodi i potpisuje postupke vezane za donošenje prostorno planske dokumentacije,

·         Priprema nacrte prijedloga općinskih akata iz djelokruga svojih poslova,

·         Prati stanje u prostoru, pripravlja i izrađuje potrebna izvješća i program mjera za unapređenje stanja u prostoru,

·         Pokreće postupak, usklađuje izradu i provodi postupak u donošenju izmjena i dopuna  postojećih i izradu novih dokumenata o prostornom uređenju  sukladno zakonu,

·         Prati stanje u prostoru Općine te usklađenost zahvata s važećom planskom i građevinskom dokumentacijom,  

·         Osigurava uvjete za provedbu programa održavanja i unapređenja posebno  zaštićenih dijelova prirode  na području Općine,

·         Čuva dokumentaciju o prostornom uređenju i zaštiti okoliša koja je vlasništvo  Općine,

·         Sudjeluje u stručnim povjerenstvima i radnim tijelima kojima je svrha  rješavanje pitanja iz područja prostornog uređenja i zaštite okoliša,

·         Surađuje s odgovornim tijelima Republike Hrvatske,  županije, susjednih gradova i općina u pitanjima prostornog uređenja i zaštite okoliša,

·         Rješava predmete iz područja gradnje i održavanja građevinskih objekata,

·         Proučava propise i prati stanje iz područja gradnje i zaštite okoliša

·         Obavlja i druge poslove koje odredi Pročelnik u skladu sa zakonom i općinskim aktima.

 

 • – obavlja i druge poslove iz područja  urbanizma,  prostornog uređenja i zaštite okoliša iz ovlasti Općine,
 • – rješava predmete iz područja gradnje i održavanja građevinskih objekata,
 • – proučava propise i prati stanje iz područja gradnje,
 • – priprema dokumentaciju za natječaj za projektiranje, gradnju i održavanje objekata,
 • – izrađuje program općinske infrastrukture,
 • – priprema dokumentaciju za ishođenje lokacijskih dozvola i potvrda glavnih projekata za općinske investicije,
 • -obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika u skladu sa zakonom i općinskim aktima

 

Dostavlja mjesečne izvještaje pročelniku o obavljenim poslovima.

 

Naziv radnog mjesta

Kategorija

Potkategorija

Razina

Klasifikacijski rang

Broj Izvršitelja.

Viši referent za financije

III.

Viši referent

9.

1

Potrebno stručno znanje

Opis poslova radnog mjesta

– Sveučilišni prvostupnik stuke ili stručni prvostupnik struke ekonomskog smjera,

 

– Najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

 

– Položen državni stručni ispit,

 

 

·         Priprema i izrađuje proračun Općine,

·         Prati propise iz područja knjigovodstva i proračuna,

·         Sastavlja financijska izvješća,

·         Vodi poslove knjigovodstva,

·         Prati prihode i rashode proračunskih sredstava te o istima izvješćuje Općinskog načelnika i pročelnika,

·         Prati financijsko stanje Općine i predlaže mjere za poboljšanje financijske stabilnosti općinskog proračuna,

·         Obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika u skladu sa zakonom i općinskim aktima

 • Obavlja poslove obračuna i isplatu plaća i naknada službenicima i namještenicima te izradu svih financijskih izvješća vezanih za predmetne isplate,

 

 • Dostavlja mjesečne izvještaje pročelniku o obavljenim poslovima.

Naziv radnog mjesta

Kategorija

Potkategorija

Razina

Klasifikacijski rang

Broj Izvršitelja.

Računovodstveni referent

III.

Referent

11.

1

Potrebno stručno znanje

Opis poslova radnog mjesta

– Srednja stručna sprema ekonomskog, općeg (gimnazija) smjera

 

– Najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

 

– Položen državni stručni ispit.

 

 • Vodi pomoćnu knjigovodstvenu evidenciju (knjiga kapitalne imovine, knjiga nabave, knjiga javnog duga, knjiga blagajne, analitiku kapitalne imovine i knjiga sitnog inventara),
 • Vodi analitičko knjigovodstvo komunalne naknade i komunalnog doprinosa,
 • Vrši ažuriranje obveznika zaduženja u analitičkim knjigovodstvima,
 • Brine o ažurnosti naplate navedenih potraživanja,
 • Sastavlja specifikacije nenaplaćenih potraživanja kvartalno i po potrebi.
 • Izrađuje i izdaje potvrde o uplaćenom komunalnom doprinosu.
 • Sastavlja opomene, daje prijedloge za utuživanje i sastavlja isprave na temelju kojih se utužuje.
 • Vodi brigu o isplati dnevnica, vodi evidenciju o uredskom materijalu.
 • Obavlja druge poslove koje mu odredi Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela, a u skladu sa zakonom.
 • Dostavlja mjesečne izvještaje pročelniku o obavljenim poslovima.

Naziv radnog mjesta

Kategorija

Potkategorija

Razina

Klasifikacijski rang

Broj Izvršitelja.

Administrativni tajnik

III.

Referent

11.

1

Potrebno stručno znanje

Opis poslova radnog mjesta

– Srednja stručna sprema ekonomskog, pravnog, matematičko-informtičkog ili općeg (gimnazija) smjera,

 

– Najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

 

– Položen državni stručni ispit.

 

 • Obavlja uredsko poslovanje za Općinskog Načelnika i pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela,
 • Izrađuje putne naloge,
 • Vodi poslove pisarnice – urudžbenog zapisnika, interne dostavne knjige, registar urudžbenog zapisnika, prima, otvara i signira prispjelu poštu.
 • Brine o arhivskoj građi i vodi arhivsku knjigu.
 • Skrbi o kvalitetnom prijemu stranaka i gostiju, te obavlja druge poslove koje odredi Općinski Načelnik i Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela, a u skladu sa zakonom.
 • Dostavlja mjesečne izvještaje pročelniku o obavljenim poslovima.

Naziv radnog mjesta

Kategorija

Potkategorija

Razina

Klasifikacijski rang

Broj Izvršitelja

Komunalni redar

III.

Referent

11.

1

Potrebno stručno znanje

Opis poslova radnog mjesta

– Srednja stručna sprema upravnog, ekonomskog, općeg (gimnazija), građevinskog smjera,

– Njamanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

– Položen državni stručni ispit,

– Poznavanje rada na računalu,

– Vozačka dozvola «B» kategorije,

 

 • Obavlja nadzor nad provođenjem Odluka i drugih propisa Općinskog Vijeća i Općinskog Načelnika sa područja komunalnih djelatnosti,
 • Obavlja administrativne poslove i poslove vezane za komunalno gospodarstvo,
 • Vodi potrebne evidencije o stambenom i poslovnom prostoru
 • Vrši obračun i naplatu komunalne naknade
 • Vodi odgovarajuću evidenciju građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Donji Lapac.
 • Vodi brigu o čistoći javnih i zelenih površina, o urednosti mjesta
 • Prati propise od značaja za poslove radnog mjesta
 • Obavlja i druge poslove koje odredi Pročelnik, a u skladu sa zakonom.

 

 

 

 

Naziv radnog mjesta

Kategorija

Potkategorija

Razina

Klasifikacijski rang

Broj Izvršitelja

Domar

IV.

Namještenici II. Potkategorije

1.

11.

1

Potrebno stručno znanje

Opis poslova radnog mjesta

-Srednja stručna sprema,

 

– Jedna godina radnog iskustva,

 

– Položen ispit za ložača centralnog grijanja

 • Obavlja poslove na održavanju i čuvanju pokretne i nepokretne imovine objekata u vlasništvu općine,
 • Zagrijavanje i održavanje centralnog grijanja i uređenje prostorija po potrebi,
 • Razni sitni popravci na vodovodnim i kanalizacijskim instalacijama, vratima i prozorima.
 • Obavlja i druge poslove koje odredi Pročelnik, a u skladu sa zakonom.
 • Dostavlja mjesečne izvještaje pročelniku o obavljenim poslovima.

 

Naziv radnog mjesta

Kategorija

Potkategorija

Razina

Klasifikacijski rang

Broj Izvršitelja

Čistačica

IV.

Namještenici II. Potkategorije

2.

13.

1

Potrebno stručno znanje

Opis poslova radnog mjesta

– Niža stručna sprema ili osnovna škola,

 

– 1. godina radnog iskustva

 

 • Čisti i provjetrava poslovne prostorije,
 • Održava čistoću inventara i sanitarnih prostorija,
 • Vodi brigu o reprezentativnim potrebama općine,
 • Po potrebi obavlja poslove dostave,
 • Održava čistoću objekata sa kojim raspolaže općina (npr. Dječiji vrtić, Društveni dom),
 • Obavlja i druge poslove koje odredi Pročelnik,a u skladu sa zakonom.
 • Dostavlja mjesečne izvještaje pročelniku o obavljenim poslovima

 

                             

 

 

Članak 9.

 

Pored poslova i zadataka koji su naveden u opisu radnog mjesta službenici i namještenici zaposleni u Jedinstvenom upravnom odjelu dužni su obavljati i druge poslove koji će biti povjereni od strane Pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela i Načelnika Općine.

 

 

VI ODGOVORNOST ZA POVREDE SLUŽBENE DUŽNOSTI

 

 

Članak 10.

 

Osim lakih povreda definiranih člankom 45. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, spadaju i povrede tipa:

 

 1. Ometanje drugih službenika u radu i narušavanje radne atmosfere
 2. Rad pod utjecajem alkohola i opojnih sredstava.

 

 

 

VII. OSTALE ODREDBE

 

Članak 11.

 

Plaće i naknade službenika  namještenika utvrdit će se posebnom odlukom Općinskog vijeća u skladu sa Zakonom o plaćama  službenika i namještenika.                                                          

 

 

VIIIZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak  12.

 

Službenici i namještenici  zatečeni u radnom odnosu u Jedinstvenom upravnom odjelu na dan stupanja na snagu ovog  Pravilnika rasporediti će se na radna mjesta   u skladu sa ovim Pravilnikom u rokovima i na način propisan Zakonom.

 

 

                                                            Članak 13 .

 

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Donji Lapac, klasa: 023-05/12-01/7, Urbroj:2125/07-01-12/01, od 31.10.2012. godine.

 

Članak 14.

 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u “Županijskom glasniku” Ličko-senjske županije.

 

                                                                                                       

Klasa: 023-05/13-01/11

Ur.broj: 2125/07-01-13-01

Donji Lapac, 10.09 2013. godine

 

OPĆINA DONJI LAPAC

                                                                                              

                                                                                              OPĆINA DONJI LAPAC

                                                                                               OPĆINSKI NAČELNIK

                                                                                              Ilija Obradović, dipl.ing.v.r.