Program – Zaželi

Općina Donji Lapac potpisala je ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENA – ZAŽELI, u okviru Europskog socijalnog fonda – Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Partneri na projektu su:

  • CZSS Gospic
  • HZZ PU Gospić 
  • KUD Kraljica Katarina 

Ovim projektom osnažiti će se i unaprijediti radni potencijal 10 teže zapošljivih žena i žena s nižom razinom obrazovanja na području općine Donji Lapac,zapošljavanjem u lokalnoj zajednici koje će ublažiti posljedice njihove nezaposlenosti i rizika od siromaštva,te ujedno potaknuti socijalnu uključenost i povećati razinu kvalitete života krajnjih korisnika na području općine Donji Lapac.

Svrha projekta je omogućiti pristup zapošljavanju i tržištu rada ženama pripadnicama ranjivih skupina na području općine Donji Lapac.

Specifični cilj je osnažiti i unaprijediti radni potencijal teže zapošljivih žena i žena s nižom razinom obrazovanja na području općine Donji Lapac, zapošljavanjem u lokalnoj zajednici koje će ublažiti posljedice njihove nezaposlenosti i rizika od siromaštva, te ujedno potaknuti socijalnu uključenost i povećati razinu kvalitete života krajnjih korisnika na području općine Donji Lapac.

Svrha i specifični cilj projekta u skladu su sa Strategijom borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti u RH (2014.-2020.) Prioritetom 2 Strateškog cilja 1 Stvaranje mogućnosti za podizanje stope zaposlenosti radno sposobnih osoba te podizanje zapošljivost skupina u nepovoljnom položaju, te ostvarenju prioriteta i ciljeva Smjernica za razvoj i provedbu aktivne politike zapošljavanja u RH za razdoblje od 2015.-2017. god.

Ciljna skupina ovog projekta su nezaposlene žene s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih HZZ-a s naglaskom na starije od 50 godina. Ovim projektom 10 nezaposlenih žena pripadnica ciljne skupine omogućiti će se povećanje znanja i vještine potrebne na tržištu rada kroz obrazovanje i osposobljavanje nakon čega će steći javnu ispravu o istom te će postati konkuretnije na tržištu rada. Iste će biti zaposlene u periodu od 24 mjeseca u svrhu potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju na području općine Donji Lapac.Prema Mjesečnom statističkom biltenu HZZ PU Gospić za rujan 2017., ukupan broj nezaposlenih za područje Općine Donji Lapac je 239 a od toga je 118 žena, od čega njih 2 bez škole i nezavršene škole, 53 sa osnovnom školom, 21 sa SŠ za zanimanja do 3.god. i škola za KV i VKV radnike,32 SŠ za zanim. u trajanju od 4 i više godina. U Donjem Lapcu ima ukupno 73 osobe ženskog spola u dobi od 50-54. Krajnji korisnici projekta su starije osobe i osobe u nepovoljnom položaju kojima je potrebna podrška i potpora u kućanstvu a isto im nije osigurano iz drugih izvora.

Projekt bi se provodio na cjelokupnom teritoriju općine Donji Lapac. Naseljenost ovog prostora je izrazito slaba te je stalnim trendom smanjenja broja stanovnika koji će se u budućnosti još više povećati. Prema DZS, procjenjuje se da u 12 teritorijalno dislociranih naselja seoskog tipa danas živi oko 1500 stanovnika zabrinjavajuće dobne strukture, naime preko 75% stanovništva je u dobi iznad 50 godina života, što opravdava potrebu za provođenjem ovog projekta jer starenjem kod ljudi započinje proces veće ovisnosti o drugima, koji često završava nemogućnošću samostalnog zadovoljenja vlastitih bioloških i socijalnih potreba. Također, osobe starije životne dobi sve karakterizira izuzetno loše socijalno stanje, te raseljene obitelji (stjecajem okolnosti djeca i rodbina žive u drugim gradovima i državama). Nedostatak brige za starije osobe osjeća se već godinama, međutim Općina Donji Lapac usprkos velikoj potrebi nema financijsku snagu za rješavanje ove problematike. Kako danas starenje populacije postaje značajno pitanje za zajednicu potrebno je na bilo koji način krenuti u neodgodivu akciju.

Ovaj projekt pridonosi ostvarenju OP ULJP, PO SC 9.i.1: Borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti kroz promociju integracije na tržištu rada i socijalne integracije ranjivih skupina, i borba protiv svih oblika diskriminacije na način da će u isti biti uključene žene koje su pripadnice teže zapošljive skupine koje će steći vrijedno radno iskustvo, nakon dugog boravka u evidenciji zaposlenih steći osjećaj koristi te imati vlastita financijska primanja, istima će se omogućiti i dodatne edukacije za koje Općina bude pretpostavljala da će istima nakon završetka poboljšati se svoj status na tržištu rada.

Ovaj projekt pridonosi ostvarenju jednog od prioritetnih područja Strateškog djelovanja za ravnopravnost spolova 2016.-2019. a to je povećanje broja žena koje sudjeluju na tržištu rada i jednaka ekonomska neovisnost žena i muškaraca. Također bi se ovim projektom potaknula svijest lokalnog stanovništva o skrbi za starije i nemoćne s obzirom bi se na području Općine Donji Lapac pružila pomoć starijim i nemoćnim stanovnicima koji nisu u mogućnosti skrbiti se sami o sebi.

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava