Radovi na rekonstrukciji nerazvrstane ceste u Općini Donji Lapac – Potkraj

„Radovi na rekonstrukciji nerazvrstane ceste u Općini Donji Lapac – Potkraj

 

Naručitelj Općina Donji Lapac planira pokrenuti postupak javne nabave za:

 

Radovi na rekonstrukciji nerazvrstane ceste u Općini Donji Lapac – Potkraj

 

Sukladno članku 198. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 120/16.) u svrhu pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o planovima i zahtjevima u vezi sa predmetnom nabavom, Naručitelj Općina Donji Lapac stavlja na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima dokumentaciju o nabavi koja sadrži:

opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora

 

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima trajat će do 23. travnja 2018. g.

Tijekom trajanja prethodnog savjetovanja zainteresirani gospodarski subjekt može elektroničkim sredstvima komunikacije putem EOJN RH dostaviti naručitelju svoje primjedbe i prijedloge u vezi s informacijama i dokumentacijom koji su objavljeni.

 

Naručitelj je obvezan objaviti izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u strojno čitljivom obliku u EOJN RH najkasnije na dan objave poziva na nadmetanje.“