Statut Općine Donji Lapac

Na temelju  članka  35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» br. 19/13 – pročišćeni tekst), članka 30, članka 95. i članka 96. Statuta Općine Donji Lapac («Županijski glasnik» Ličko-senjske županije br. 25/09 i 29 A/12),Općinsko Vijeće Općine Donji Lapac na II. sjednici održanoj dana 30.07.2013.godine donosi,

 

 

STATUT

OPĆINE  DONJI  LAPAC

 

I.OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

 

Ovim Statutom uređuju se obilježja Općine, samoupravni djelokrug, javna priznanja, ustrojstvo, ovlasti i način rada tijela Općine Donji Lapac, način obavljanja poslova, oblici konzultiranja građana, provedba referenduma u pitanjima iz samoupravnog djelokruga, mjesna samouprava, ustrojstvo i rad javnih službi, imovina i financiranje općine, oblici suradnje s jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u zemlji i inozemstvu, te druga pitanja važna za ostvarivanje prava i obveza Općine Donji Lapac kao jedinice lokalne samouprave.

 

Članak 2.

 

Statut je temeljni i najviši opći akt Općine Donji Lapac.

Svi ostali opći akti i pojedinačne odluke tijela Općine moraju biti u skladu sa odredbama Zakona i ovog Statuta.

 

Članak 3.

 

Općina Donji Lapac je jedinica lokalne samouprave na području utvrđenom Zakonom o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj.

U sastavu Općine Donji Lapac su slijedeća naselja (18): Donji Lapac, Dnopolje, Birovača , Oraovac, Nebljusi, Donji Štrbci, Gornji Štrbci, Kestenovac, Bušević, Mišljenovac, Meljinovac, Kruge, Gajine, Gornji Lapac, Brezovac Dobroselski, Dobroselo i Doljani.

Granice Općine predstavljaju rubnih katastarskih općina koje se nalaze unutar područja i mogu se mijenjati na način i u postupku koji je propisan zakonom.

 

Članak 4.

 

Općina Donji Lapac je pravna osoba.

Naziv Općine je : Općina Donji Lapac.

Sjedište Općine je : Trg Nikole Tesle br. 6., 53250 Donji Lapac.

 

Članak 5.

 

Općina Donji Lapac može imati grb i zastavu.

Grb Općine Donji Lapac je povijesni grb Općine Donji Lapac.

 

 

Članak 6

 

Grb i zastava Općine koriste se tako da se poštuju tradicije i dostojanstvo Općine.

Općinsko Vijeće donosi posebnu odluku o korištenju grba i zastave.

 

Članak 7.

 

Tijela Općine imaju pečete u skladu s posebnim propisima.

Opis pečata, način njihove uporabe i čuvanja uređuju se posebnim odlukom Općinskog vijeća.

 

Članak 8.

 

U Općini Donji Lapac svečano se obilježava 30. 07. kao Dan Općine Donji Lapac.

 

Članak 9.

 

Građanima Općine Donji Lapac i drugim osobama, njihovim udrugama, drugim lokalnim zajednicama, ustanovama, trgovačkim društvima, vjerskim zajednicama i drugim pravnim osobama koje osobito pridonose razvoju Općine mogu se dodjeljivati javna priznanja za uspjehe u radu.

Javna priznanja mogu se dodjeljivati  i državljanima drugih zemalja, općinama, prijateljima, međunarodnim udrugama i organizacijama , te udrugama i organizacijama drugih država ili njihovim tijelima.

 

Članak 10.

 

Javna priznanja Općine Donji Lapac utvrđuju se posebnim zakonom.

Općinsko vijeće posebnom odlukom uvjete i način dodjele javnih priznanja Općine, kriterije, postupak njihove dodjele i tijela koja provode postupak.

 

Članak 11.

 

Općina uspostavlja i održava suradnju s drugim jedinicama lokalne samouprave u zemlji i inozemstvu, ostvarujući suradnjom zajedničke interese u unapređivanju gospodarskog, društvenog i kulturnog razvitka.

Općina može u pojedinim jedinicama lokalne samouprave sklopiti sporazum o suradnji i međusobnim odnosima ako procjeni da postoji dugoročan i trajan interes za uspostavljanje suradnje i mogućnosti za njezino razvijanje.

Općina može uspostavljati i ostvarivati suradnju s općinama i međunarodnim organizacijama, te pristupati udruženjima jedinica lokalne samouprave, pod uvjetom i na način utvrđen zakonom.

 

Članak 12.

 

Općina daje inicijative, mišljenja i prijedloge u postupku pripreme i donošenja zakona i u postupku priprema i donošenja odluka i drugih općih akata Ličko-senjske županije.

Inicijative, mišljenja i prijedloge nadležnim tijelima u ime Općine podnose Općinsko vijeće i Općinski načelnik.

 

II.SAMOUPRAVNI  DIJELOKRUG

 

Članak 13.

 

Općina je samostalna u odlučivanju u poslovima iz svog samoupravnog djelokruga u skladu sa ustavom Republike Hrvatske, zakonom i ovim Statutom.

Općina u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, a koji nisu ustavom i zakonom dodijeljeni državnim tijelima i to osobito poslove koji se odnose na :

-uređenja naselja i stanovanja,

-prostorno i urbanističko planiranje,

-komunalno gospodarstvo

-brigu o djeci,

-socijalnu skrb,

-primarnu zdravstvenu zaštitu,

-odgoj i osnovno obrazovanje,

-kulturu, tjelesnu kulturu i šport,

-zaštitu potrošača,

-zaštitu unapređenja prirodnog okoliša,

-protupožarnu i civilnu zaštitu,

-promet na svom području.

 

Posebnim zakonima kojima se uređuju pojedine djelatnosti iz stavka 1. ovog članka odrediti će se poslovi čije je obavljanje Općina dužna organizirati, te poslovi koje može obavljati.

 

Članak 14.

 

Općina u okviru poslova, prava i obveza koje ostvaruje i osigurava u samoupravnom djelokrugu:

1.poduzima aktivnosti usmjerene na jačanje i poticanje gospodarskog razvoja i poduzetničkih aktivnosti,

2.promiče društveni i gospodarski napredak, te poboljšava uvjete života i privređivanja,

3.raspolaže, upravlja i koristi se imovinom u svom vlasništvu,

4.osigurava sredstva za zadovoljavanje javnih potreba stanovnika i vodi brigu o potrebama i interesima stanovnika u oblasti predškolskog odgoja, kulture, tehničke kulture, tjelesne kulture i sporta i socijalne kulture,

5.osigurava uvjete za unapređenje i zaštitu prirodnog okoliša,

6.osigurava uvjete za zaštitu potrošača,

7.osigurava uvjete za protupožarnu i civilnu zaštitu,

8.osigurava uvjete za uređenje prostora i urbanističko planiranje,

9.vodi brigu o uređenju naselja, kvaliteti stanovanja, komunalnih objekata, obavljanju komunalnih i drugih uslužnih djelatnosti, te infrastrukture,

10.promiče očuvanje prirodne baštine, te povijesnog i kulturnog naslijeđa

11.osniva pravne osobe radi ostvarivanja gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih interesa i potreba stanovništva.

12. u okviru propisanih uvjeta sudjeluje u aktivnostima i podupire aktivnost udruga građana,

13. obavlja redarstvene poslove radi očuvanja komunalnog reda,

14. obavlja razrez i naplatu općinskih prihoda,

15. obavlja i sve druge poslove usmjerene na gospodarski, društveni, kulturni i socijalni  napredak Općine.

 

Članak 15.

 

Odlukom Općinskog vijeća u skladu sa Statutom Ličko-senjske županije i ovim Statutom, mogu se pojedini poslovi  iz samoupravnog djelokruga Općine  prenijeti na Ličko-senjsku županiju, odnosno mjesnu samoupravu.

Odluku o načinu, uvjetima, visini sredstava, nadzoru i kontroli izvršenja  povjerenih poslova donosi Općinsko vijeće većinom glasova svih vijećnika.

 

Članak 16.

 

Općinsko vijeće može zatražiti od Županijske skupštine,  Ličko-senjske županije da joj, uz suglasnost središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove lokalne i područne (regionalne) samouprave , povjeri obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga županije.

 

Članak 17.

 

Poslovi državne uprave koji se obavljaju u Općini određuju se zakonom.

Troškovi obavljanja poslova državne uprave koji se obavljaju u Općini podmiruju se iz državnog proračuna.

 

III. NEPOSREDNO SUDJELOVANJE GRAĐANA U ODLUČIVANJU

 

Članak 18

 

Građani mogu neposredno sudjelovati u odlučivanju u lokalnim poslovima na referendumu i mjesnim zborovima građana u skladu sa Zakonom i ovim Statutom.

 

Članak 19.

 

Jednom godišnje organizira se sastanak zborova građana po mjesnim odborima s Općinskim Vijećem. Zajednički sastanak saziva Općinski Načelnik.

 

Članak 20.

 

Referendum se može raspisati radi odlučivanja o prijedlogu za promjenu Statuta Općine, o prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja iz djelokruga Općinskog Vijeća, kao i drugim pitanjima određenim zakonom i ovim Statutom.

Referendum raspisuje Općinsko vijeće u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Prijedlog za raspisivanje referenduma može dati jedna trećina članova Općinskog Vijeća, polovina mjesnih odbora s područja Općine ili 20% birača upisanih u birački spisak Općine.

 

Članak 21.

 

Općinsko Vijeće dužno je raspraviti prijedlog za raspisivanje referenduma podnijeti u skladu sa Zakonom i ovim Statutom.

Općinsko Vijeće odlučuje o prijedlogu većinom glasova svih vijećnika.

Ako Općinsko Vijeće ne prihvati prijedlog o razlozima odbijanja obavijestiti će predlagatelja.

 

Članak 22.

 

Odluka o raspisivanju referenduma sadrži:

-naziv tijela koje raspisuje referendum,

-područje za koje se referendum raspisuje ,

-naziv akta ili naznaku pitanja o kojem, odnosno o kojima će birači odlučivati,

-obrazloženje akta ili pitanja o kojem, odnosno o kojima se raspisuje referendum,

-referendumsko pitanje ili pitanja odnosno jedan ili više prijedloga o kojima će birači odlučivati,

-dan održavanja referenduma.

Od dana objave odluke za raspisivanje referenduma do dana održavanja referenduma ne smije proći manje od 20 niti više od 40 dana.

 

Članak 23.

 

Pravo glasovanja na referendumu imaju građani s prebivalištem na području Općine upisani u popis birača.

 

Članak 24.

 

Odluka donesena na referendumu obvezujuća je za Općinsko Vijeće.

 

Članak 25.

 

Općinsko Vijeće može zatražiti mišljenje mjesnih zborova građana o prijedlogu općeg akta, drugom pitanju iz djelokruga Općine i drugim pitanjima određenim zakonom.

Prijedlog za prikupljanje mišljenja građana može dati jedna trećina vijećnika Općinskog Vijeća.

Općinsko Vijeće dužno je razmotriti prijedlog , a ako ga ne prihvati o razlozima odbijanja obavijestit će predlagatelja.

Općinsko Vijeće o prijedlogu odlučuje većinom glasova svih vijećnika.

 

Članak 26.

 

Građani imaju pravo predlagati Općinskom Vijeću donošenje akta ili rješavanje pitanja iz djelokruga Općinskog Vijeća.

Općinsko Vijeće mora raspravljati o prijedlogu ako ga potpisom podrži 10% birača Općine. 

Općinsko Vijeće dužno je dati odgovor podnositeljima u roku 3 mjeseca od dana 

prijema prijedloga.

 

IV. USTROJSTVO, OVLASTI I NAČINI RADA TIJELA OPĆINE

 

Članak 27.

 

Tijela Općine su:

1.Općinsko Vijeće,

2.Općinski Načelnik,

3.Jedinstveni upravni odjel Općine Donji Lapac.

 

Članak 28.

 

Ako zakonom ili drugim propisom nije propisano koje je tijelo nadležno za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine, poslovi i zadaće koji se odnose na uređivanje odnosa iz samoupravnog djelokruga Općine (poslovi legislativne naravi) u nadležnosti su Općinskog Vijeća, a svi poslovi i zadaće izvršne naravi u nadležnosti su izvršnog tijela Općine.

Ako se po prirodi posla ne može utvrditi nadležnost prema stavku 1. ovog članka, nadležno je Općinsko Vijeća.

Ako se radi o izvršnim poslovima, a nije određeno koje je izvršno tijelo nadležno za njihovo obavljanje, nadležan je Općinski Načelnik ili tijelo koje ono ovlasti.

 

I.OPĆINSKO VIJEĆE

 

Članak 29.

 

Općinsko Vijeće, predstavničko je tijelo građana Općine koje donosi akte u okviru prava i dužnosti Općine, te obavlja poslove u skladu sa Ustavom, zakonom i ovim Statutom.

Općinsko Vijeće ima 11. vijećnika izabranih u skladu sa odredbama posebnog zakona.

U Općinskom Vijeću pripadnici hrvatskog naroda moraju biti zastupljeni sa 2. (dva) vijećnika.

 

Članak 30.

 

Općinsko Vijeće: 

1.donosi Statut Općine,

2.donosi odluke i druge opće akte,

3.donosi proračun, odluku o izvršenju proračuna i godišnji obračun proračuna,

4.odlučuje o općinskim porezima, prirezima, naknadama, pristojbama, i drugim prihodima,

5.donosi odluke o upravljanju i raspolaganju imovinom Općine,

6.odlučuje o povjerenju Općinskom Načelniku i zamjeniku – cima Općinskog Načelnika i u slučaju povrede Ustava i Zakona.

7.osniva radna tijela Općinskog Vijeća,

8.donosi programe javnih potreba,

9.odlučuje o zaduživanju i davanju jamstva,

10.donosi Poslovnik o radu,

11.odlučuje o pristupanju međunarodnim udruženjima lokalnih jedinica i suradnju i sa drugim jedinicama lokalne samouprave u skladu sa zakonom,

12.raspisuje lokalni referendum,

13.uređuje unutarnje ustrojstvo Jedinstvenog upravnog odjela Općine,

14.odlučuje o osnivanju, prestanku i statusnim promjenama javnih ustanova, te obavljanju gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti,

15.odlučuje o zajedničkom obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga drugim jedinicama lokalne samouprave,

16.odlučuje o stjecanju i prijenosu (kupnji i prodaji), dionica i udjela u trgovačkim društvima ako zakonom, ovim Statutom, odnosno odlukom Općinskog Vijeća nije drugačije određeno,

17.odlučuje o prijenosu i preuzimanju osnivačkih prava u skladu sa zakonom,

18.obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u djelokrug zakonom i ovim Statutom.

 

Članak 31.

 

Općinsko vijeće bira i razrješuje:

-predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća,

-predsjednika, potpredsjednika i članove radnih tijela Općinskog Vijeća,

-druge osobe u skladu sa Zakonom i ovim Statutom.

 

Članak 32.

 

Predstavničko tijelo donosi odluke većinom glasova ako je sjednici nazočna većina članova predstavničkog tijela.

Određene odluke predstavničko tijelo donosi većinom glasova prisutnih članova Općinskog Vijeća.

 

Članak 33.

 

Način rada Općinskog Vijeća uređuje se Poslovnikom  o radu Općinskog Vijeća Općine Donji Lapac u skladu sa Zakonom i ovim Statutom.

Poslovnikom Općinskog Vijeća propisuje se konstituiranje Općinskog Vijeća, prava i dužnosti vijećnika, sazivanje, vođenje i tijek sjednice, glasovanje i vođenje zapisnika, javnost rad i održavanje rada na sjednicama.

Poslovnik se donosi većinom glasova svih članova Općinskog Vijeća

 

Članak 34.

 

Općinsko Vijeće ima predsjednika i do dva potpredsjednika koje bira javnim glasovanjem iz reda vijećnika na vrijeme od četiri godine.

Ako je predloženo više kandidata za predsjednika i potpredsjednika Općinskog Vijeća, pristupa se tajnom glasovanju koje se provodi na način i po postupku  propisanom Poslovnikom. Za predsjednika i potpredsjednike izabrani su kandidati za koje je glasovala većina ukupnog broja vijećnika.

Prijedlog za izbor predsjednika i potpredsjednika mogu podnijeti odbor za izbor i imenovanja i jedna trećina vijećnika Općinskog Vijeća.

 

Članak 35.

 

Predsjednik Općinskog Vijeća:

-predstavlja i zastupa Općinsko Vijeće,

-saziva i predsjedava sjednicama Općinskog Vijeća,

-predlaže dnevni red sjednice Općinskog Vijeća

-upućuje prijedloge ovlaštenih predlagatelja u daljnji postupak,

-vodi postupak donošenja odluka i općih akata,

-usklađuje rad radnih tijela,

-potpisuje odluke i akte koje donosi Općinsko Vijeće,

-brine o poštovanju prava vijećnika,

-obavlja i druge poslove određene Zakonom i Poslovnikom Općinskog Vijeća

 

Članak 36.

 

Predsjednik Općinskog Vijeća saziva sjednice Općinskog Vijeća prema potrebi, a najmanje jednom u tri mjeseca.

Predsjednik je dužan sazvati sjednicu na obrazloženi zahtjev trećine članova Općinskog Vijeća u roku 15 dana od primitka zahtjeva.

Ako predsjednik ne sazove sjednicu u roku iz stavka 2. ovog članka, sjednicu će sazvati Općinski Načelnik u roku 15 dana.

Ako Općinski Načelnik ne sazove sjednicu u roku iz stavka 3. ovog članka, trećina vijećnika Općinskog vijeća može predložiti čelniku središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove lokalne i područne (regionalne) samouprave da sazove sjednicu.

 

Članak 37.

 

Potpredsjednici Općinskog Vijeća pomažu predsjedniku, zamjenjuju ga u slučaju odsutnosti ili spriječenosti i obavljaju druge poslove koje im povjeri Općinsko Vijeće ili njegov predsjednik u skladu sa Zakonom i ovim Statutom.

 

Članak 38.

 

Općinsko Vijeće osniva stalna i povremena radna tijela za razmatranje, pripremu i predlaganje odluka iz svog djelokruga, odnosno za obavljanje drugih poslova.

Sastav, broj članova, djelokrug i načina rada radnih tijela utvrđuje se Poslovnikom i posebnom odlukom o osnivanju radnog tijela

 

Članak 39.

 

Stalna radna tijela Općinskog Vijeća su: 

1.Mandatno povjerenstvo,

2.Odbor za izbor i imenovanja

3.Odbor za statutarno-pravna pitanja,

4.Odbor za proračun i financije.

Općinsko vijeće može osnovati i druga stalna radna tijela posebnom odlukom u skladu sa poslovnikom.

 

Članak 40.

 

Mandat vijećnika Općinskog Vijeća izabranih na redovnim lokalnim izborima traje 4. godine.

Mandat vijećnika može prestati i prije isteka vremena na koje je izabran u skladu sa posebnim zakonom koji uređuje izbor članova predstavničkih tijela lokalnih jedinica.

 

Članak 41.

 

Vijećnik Općinskog Vijeća nema obvezujući mandat i ne može biti opozvan.

Vijećnik koji prihvati obnašanje nespojive dužnosti mandat miruje, a zamjenjuje ga zamjenik u skladu sa odredbama posebnog zakona.

Nastavak obnašanja dužnosti vijećnika na temelju prestanka mirovanja mandata može se tražiti jednom u tijeku mandata.

 

Članak 42.

 

Vijećnik ima prava i dužnosti:

-sudjelovati na sjednicama Općinskog Vijeća i njegovih radnih tijela,

-podnositi prijedloge i postavljati pitanja,

-biti izabran član radnih tijela.

-Vijećnik ima i druga prava i dužnosti u skladu sa zakonom, ovim statutom i poslovnikom.

 

Članak 43.

 

Vijećnik dužnost obavlja počasno i za to ne prima plaću, a ima pravo na naknadu troškova u skladu s odlukom Općinskog Vijeća. 

 

II.OPĆINSKI NAČELNIK

 

Članak 44.

 

Općinski Načelnik zastupa Općinu i nositelj je izvršene vlasti u Općini.

 

Članak 45.

 

Općinski Načelnik ima zamjenika koji se kandidira i bira na općim i izravnim izborima sukladno posebnom zakonu.

Pripadnici hrvatskog naroda imaju pravo na zamjenika Općinskog Načelnika.

Ako na izborima ne bude ostvareno pravo iz stavka 2. ovoga članka raspisat će se dopunski izbori za Zamjenika Općinskog Načelnika, osim ako je Općinski Načelnik ili zamjenik Općinskog Načelnika, iz reda pripadnika hrvatskog naroda.

Na dopunskom izboru, iz stavka 3. ovoga članka, za pravovaljanost kandidature potrebno je sakupiti u 50 potpisa pripadnika hrvatske nacionalnosti.

Na dopunskim izborima, iz stavka 3. ovoga članka, pravo glasa imaju samo pripadnici hrvatske nacionalnosti.

Ako budu provedeni dopunski izbori iz stavka 4. ovoga članka Općinski Načelnik, imat će dva zamjenika.

Zamjenik-ci Općinskog Načelnika odlučit će hoće li dužnost obavljati profesionalno i o tome u pisanom obliku izvijestiti Općinskog Načelnika.“

 

Članak 46.

 

Općinski Načelnik odgovoran je za obavljanje poslova državne uprave prenijetih u djelokrug Općine.

 

Članak 47.

 

«Općinski Načelnik»:

1.zastupa Općinu,

2.priprema prijedloge općih akata za Vijeće,

3.provodi odluke Vijeća i odgovara za njihovo provođenje,

4.izvršava ili osigurava izvršenje općih akata,

5.upravlja i raspolaže nekretninama i pokretninama u vlasništvu Općine kao i njenim prihodima i rashodima, vodi brigu o upravljanju imovinom Općine i naredbodavac je za izvršenje proračuna Općine u skladu sa odlukama vijeća,

6.usmjerava djelovanje Jedinstvenog upravnog odjela u izvršenju poslova iz samoupravnog djelokruga i nadzire njegov rad,

7.najmanje dva puta godišnje podnosi Vijeću izvješće o svome radu,

8.obavlja i druge poslove sukladno zakonu i općim aktima Općine. 

9.donosi odluke, zaključke i druge pojedinačne akte sukladno zakonu, Odlukama i drugim općim aktima koje donosi Vijeće,

10.obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga Općine utvrđene ovim Statutom u skladu sa zakonom,

11.usmjerava djelovanje lokalne samouprave – mjesnih odbora i dr. – u obavljanju poslova iz njihovoga samoupravnoga djelovanja i nadzire njihov rad i predlaže Vijeću raspuštanje VMO (vijeća mjesnih odbora),

12.daje mišljenje i suglasnosti o programima i prijedlozima koje donose drugi ovlašteni predlagači a posebno onih čiji je osnivač Općina ili imaju status proračunskog korisnika,

13.utvrđuje prijedlog Općinskog proračuna, njegove izmjene i dopune te akte za njegovu provedbu

14.podnosi polugodišnji i godišnji obračun i završni račun Općinskog proračuna, 

15.obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, ovim Statutom i drugom općim aktima.“

 

Članak 48.

 

Općinski Načelnik u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine ima pravo obustaviti primjenu općeg akta Općinskog Vijeća ako ocijeni da je tim aktom povrijeđen zakon i drugi propis, te zatražiti od vijeća da u roku 15 dana ukloni uočene nedostatke.

Ako Općinsko Vijeće ne ukloni uočene nedostatke, općinski je načelnik dužan u roku 8 dana o tome obavijestiti predstojnika državne uprave u županiji i čelnika središnjeg tijela državne uprave ovlaštenog za nadzor zakonitosti rada jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave 

 

Članak 49.

 

Općinski Načelnik ima zamjenika-ke koji se biraju na isti način i po istom postupku kao i Općinski Načelnik.

 

Članak 50.

 

Općinskog Načelnika u slučaju duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti  u obavljanju svoje dužnosti, zamjenjuje jedan od zamjenika koje on odredi.

Načelnik može obavljanje određenih poslova iz svog djelokruga povjeriti zamjeniku općinskog načelnika. Pri obavljanju povjerenih poslova zamjenik načelnika dužan se je pridržavati uputa načelnika. Povjeravanjem poslova zamjeniku načelnika ne prestaje odgovornost načelnika za njihovo obavljanje.

 

Članak 51.

 

Općinsko Vijeće o profesionalnom obavljanju dužnosti Općinskog Načelnika i zamjenika donosi posebnu odluku.

 

III. JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

 

Članak 52.

 

Općina ima Jedinstveni upravni odjel za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine i prenijetih poslova državne uprave.

Općinsko Vijeće uređuje unutarnje ustrojstvo Jedinstvenog upravnog odjela i druga pitanja važna za njegov rad.

 

Članak 53.

 

Jedinstveni upravni odjel Općine, u okviru svog djelokruga i ovlasti:

1.neposredno izvršava i osigurava provedbu zakona, odluka, općih i pojedinačnih akata Općinskog Vijeća i Općinskog Načelnika,

2.neposredno izvršava poslove državne uprave prenijete u djelokrug Općine,

3.prati stanje u područjima iz svog djelokruga i o tome izvještava Općinskog Načelnika,

4.priprema nacrte odluka i drugih općih akata koje donosi Općinsko Vijeće, nacrte akata koje donosi Općinsko Vijeće i Općinski Načelnik, te izvješća, analize i druge materijale iz svog djelokruga za potrebe Općinskog Vijeća i Općinskog Načelnika,

5.pruža stručnu pomoć građanima u okviru prava i ovlasti Općine,

6.podnosi izvješće Općinskom Načelniku o svom radu,

7.obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

 

Članak 54.

 

Jedinstvenim upravnim odjelom upravlja pročelnik kojeg na temelju javnog natječaja imenuje Općinski Načelnik.

Pročelnik je za svoj rad odgovoran Općinskom Načelniku.

Općinsko načelnik može razriješiti pročelnika u skladu sa zakonom.

 

Članak 55.

 

Sredstva za rad Jedinstvenog upravnog odjela osiguravaju se u proračunu Općine, državnom proračunu Republike Hrvatske i iz drugih izvora utvrđenih zakonom. 

 

V.MJESNA  SAMOUPRAVA

 

Članak 56.

 

Na području Općine osnivaju se mjesni odbori kao oblik neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana.

U ostvarivanju prava na mjesnu samoupravu, mjesni odbori dužni su uvažavati interes Općine kao cjeline.

 

Članak 57.

 

Mjesni odbor osniva se za jedno naselje , više međusobno povezanih manjih naselja ili za dio većeg naselja koji čini zasebnu cjelinu.

 

Članak 58.

 

Na području Općine Donji Lapac mjesni odbori su: 

1.Mjesni odbor Donji Lapac

2.Mjesni odbor Oraovac

3.Mjesni odbor Dnopolje

4.Mjesni odbor Nebljusi

5.Mjesni odbor Kestenovac

6.Mjesni odbor Gornji Lapac

7.Mjesni odbora Doljani

8.Mjesni odbor Dobroselo

9.Mjesni odbor Birovača

Općinsko Vijeće utvrđuje broj i područja mjesnih odbora posebnom odlukom, u skladu sa ovim Statutom.

 

Članak 59.

 

Prijedlog za promjenu područja mjesnog odbora i prijedlog za osnivanje novog mjesnog odbora mogu dati 20% građana mjesnog odbora, organizacije i udruge građana, vijeća mjesnih odbora i Općinskog Vijeća.

Prijedlozi iz stavka 1. ovog članka moraju sadržavati podatke o predlagatelju, rezultate izjašnjavanja građana o predloženim promjenama, mišljenja i stajališta mjesnih odbora na koje se promjena odnosi i obrazloženje opravdanosti predloženih promjena.

 

Članak 60.

 

Prijedlozi za promjene područja mjesnog odbora i osnivanje novog mjesnog odbora dostavljaju se Općinskom Načelniku na prethodno mišljenje i ocjenu opravdanosti.

Općinsko Vijeće statutarnom će odlukom promijeniti područja mjesnog odbora ili osnovati novi mjesni odbor ako je Općinski Načelnik pozitivno ocijenilo opravdanost promjene.

 

Članak 61.

 

Tijela mjesnog odbora su vijeća mjesnog odbora i predsjednik vijeća mjesnog odbora.

 

Članak 62.

 

Članove vijeća mjesnog odbora biraju građani  s prebivalištem na području mjesnog odbora upisani u popis birača.

Članovi vijeća biraju se neposredno, tajnim glasovanjem, a na postupak izbora shodno se primjenjuju odredbe zakona koji uređuje izbor članova predstavničkih tijela lokalnih jedinica.

Dužnost člana vijeća mjesnog odbora je počasna.

 

Članak 63.

 

Izbore za članove vijeća mjesnog odbora raspisuje Općinski Načelnik.

Izbore za članove vijeća novoosnovanog mjesnog odbora raspisuje Općinski Načelnik nakon isteka redovitog četverogodišnjeg mandata vijeća mjesnih odbora na svom području.

 

Članak 64.

 

Mandat članova vijeća mjesnog odbora traje 4 godine.

Vijeće mjesnog odbora koji ima do 200 stanovnika ima 3 člana, vijeće mjesnog odbora koje ima 200-500 stanovnika ima 5 članova i vijeće mjesnog odbora koje ima od 500 stanovnika ima 7. članova.

 

Članak 65.

 

Vijeće mjesnog odbora:

1.Donosi plan uređenja dijelova naselja i malih komunalnih akcija i utvrđuje prioritete u realizaciji,

2.donosi pravila mjesnog odbora

3.donosi poslovnik o radu u skladu s ovim Statutom,

4.donosi financijski plan i godišnji obračun,

5.donosi program rada i izvješće o radu mjesnog odbora

6.bira i razrješuje predsjednika i potpredsjednika vijeća mjesnog odbora,

7.osniva radna tijela vijeća i bira i razrješuje njihove članove,

8.saziva mjesne zborove građana,

9.surađuje s drugim vijećima mjesnih odbora na području Općine,

10.surađuje s udrugama na svom području o pitanjima važnim za građane mjesnog odbora,

11.obavlja druge poslove u skladu s propisima.

 

Članak 66.

 

Vijeće mjesnog odbora predlaže:

1.rješenja u postupku izrade i donošenja prostornih planova i drugih dokumenata prostornog planiranja važna za područje mjesnog odbora,

2.razvoj komunalne infrastrukture,

3.mjere za zaštitu unapređenja okoliša i poboljšanje uvjeta života.

4.mjere za učinkovitiji rad komunalnih službi,

5.imenovanje ulica, parkova, športskih terena i drugih objekata na svom području,

6.promjena područja mjesnog odbora.

 

Članak 67.

 

Općinsko Vijeće može posebnom odlukom povjeriti mjesnom odboru obavljanje pojedinih poslova iz samoupravnog djelokruga općine od neposrednog i svakodnevnog interesa za život i rad građana na području mjesnog odbora.

 

Članak 68.

 

Vijeće mjesnog odbora može održati sjednicu ako je prisutna većina članova vijeća, a odlučuje većinom glasova prisutnih članova.

Pravila mjesnog odbora, poslovnik o radu vijeća mjesnog odbora, plan malih komunalnih akcija, financijski plan, godišnji obračun i odluku o izboru predsjednika i potpredsjednika vijeća, vijeće mjesnog odbora donosi većinom glasova svih članova.

Vijeće mjesnog odbora poslovnikom može odrediti i druga pitanja o kojima odlučuje većinom glasova svih članova vijeća.

 

Članak 69.

 

Vijeće mjesnog odbora bira predsjednika i potpredsjednika vijeća iz reda svojih članova većinom glasova svih članova, tajnim glasovanjem na vrijeme od 4 godine, u skladu sa pravilima mjesnog odbora.

Vijeće mjesnog odbora može izglasati nepovjerenje predsjedniku i potpredsjedniku vijeća u skladu sa pravilima mjesnog odbora.

 

Članak 70.

 

Predsjednik vijeće mjesnog odbora:

1.predstavlja mjesni odbora i vijeće mjesnog odbora,

2.saziva sjednicu vijeća, predlaže dnevni red, predsjedava sjednicama vijeća i potpisuje akte vijeća,

3.provodi i osigurava provedbu odluke vijeća,

4.surađuje s općinskim načelnikom i predsjednikom Općinskog vijeća,

5.informira građane o pitanjima vezanim uz mjesni odbor i rad vijeća mjesnog odbora,

6.obavlja druge poslove koje mu povjeri vijeće.

Predsjednik odgovara vijeću mjesnog odbora za svoj rad, a općinskom načelniku za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine povjerenih vijeću mjesnog odbora.

 

Članak 71.

 

Članovi vijeće mjesnog odbora imaju prava i dužnosti.

1.prisustvovati sjednicama vijeće mjesnog odbora,

2.predlagati vijeću mjesnog odbora razmatranje pitanja iz njegova djelokruga,

3.raspravljati i izvještavati o svim pitanjima dnevnog reda vijeća.

Članovi vijeća mjesnog odbora imaju i druga prava i dužnosti utvrđena poslovnikom o radu vijeća mjesnog odbora.

 

Članak 72.

 

Provedba izbora i druga pitanja u vezi sa izborima uređuju se odlukom Općinskog vijeća u izboru članova vijeća mjesnih odbora.

 

Članak 73.

 

Općinski Načelnik, predsjednik Općinskog Vijeća i predsjednici vijeća mjesnih odbora čine koordinaciju.

Općinski Načelnik predsjedava koordinacijom.

Koordinacija raspravlja o svim važnim za mjesne odbore, saziva najmanje 2 puta godišnje.

 

Članak 74.

 

Sredstva za rad vijeća mjesnih odbora osiguravaju se u općinskom proračunu.

Sredstva se iskazuju posebno za svaki mjesni odbor prema namjenama kao sredstva za rad vijeća mjesnog odbora i sredstva za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine povjerenih vijeću mjesnog odbora.

 

Članak 75.

 

Općinsko vijeće posebnom odlukom utvrđuje kriterije za utvrđivanje visine sredstava u općinskom prorVčunu za mjesne odbore i kriterij za podjelu sredstava.

Općinski Načelnik i Općinsko Vijeće brinu o osiguranju uvjeta za rad mjesnih odbora i obavljanju administrativnih i drugih poslova.

 

VI.IMOVINA  I  FINANCIRANJE  OPĆINE

 

Članak 76.

 

Imovinu Općine čine sve nepokretne i pokretne stvari, kao i imovinska prava koja pripadaju Općini.

 

Članak 77.

 

Općinski Načelnik upravlja imovinom prema načelima dobrog gospodarenja na temelju općeg akta Općinskog Vijeća o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu općine.  

Općinski Načelnik donosi pojedinačne akte o kupnji i prodaji nekretnina, pokretnina i imovinskih prava, davanju nekretnina ili pokretnina na korištenje uz naknadu ili bez naknade, te o zakupu i podzakupu nekretnina i pokretnina.

Gubici u poduzećima, društvima javnim ustanovama čiji je osnivač Općina nadoknađuju se iz proračuna Općine.  

Pojedinačni akti u slučaju potrebe pokrića gubitka donosi Općinski Načelnik.

 

Članak 78.

 

Općina ima svije prihode kojima slobodno raspolaže.

Prihodi Općine razmjerni su poslovima koje Općina obavlja u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Rashodi Općine razmjerni su prihodima Općine ostvarenim u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

 

Članak 79.

 

Prihodi Općine su:

-prihodi od nepokretne i pokretne imovine i imovinskih prava Općine,

-prihodi od dobiti trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u vlasništvu ili suvlasništvu Općine,

-prihodi od naknada za koncesiju,

-prihodi od prodaje nepokretne i pokretne imovine u vlasništvu Općine,

-prihodi od nasljedstva i darova

-općinski porezi i prirez poreza na dohodak, te naknade i pristojbe čije stope u skladu sa zakonom Općina utvrđuje samostalno,

-novčane kazne za prekršaje koje Općinsko Vijeće propisuje u skladu sa zakonom,

-pomoći, poticaji i dotacije državnog proračuna Republike Hrvatske u skladu sa posebnim zakonom,

-naknade iz državnog proračuna Republike Hrvatske za obavljanje poslova državne uprave  koji su preneseni na Općinu,

-drugi prihodi utvrđeni zakonom ili odlukom Općinskog Vijeća i Općinskog Načelnika u skladu sa zakonom.

 

Članak 80.

 

Općinsko Vijeće donosi godišnji proračun Općine za narednu proračunsku godinu na prijedlog Općinskog Načelnika prije početka godine za koju se proračun donosi.

Općinsko Vijeće donosi odluku o izvršenju proračuna, uvjetima načinu i postupku gospodarenja prihodima i rashodima Općine na prijedlog Općinskog Načelnika. 

Ako se godišnji proračun ne donese u roku iz stavka 1. ovog članka, uvodi se privremeno financiranje, najduže za razdoblje tri mjeseca.

Odluku o Privremenom financiranju donosi Općinsko Načelnik, u skladu sa zakonom.

Općina se može zaduživati i davati jamstva jedino za kapitalne izdatke prema uvjetima propisanim zakonom.

Odluku o zaduženju i davanju jamstva donosi Općinsko Načelnik uz suglasnost Općinskog Vijeća.

      

VII.AKTI OPĆINE

 

Članak 81.

 

Općinsko Vijeće donosi Statut, Poslovnik o radu, Proračun, godišnji obračun proračuna, odluke, preporuke, rješenja, zaključke, upute, naputke, i druge akte, te daje vjerodostojna tumačenja Statuta u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

 

Članak 82.

 

Općinsko Načelnik donosi odluke, pravilnike, preporuke, rješenja, zaključke, upute, naputke i druge akte u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

 

 

 

Članak 83.

 

Protiv pojedinačnih akta Općinskog Vijeća i Općinskog Načelnika kojima se rješava o pravima, obvezama, i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba ne može se izjaviti žalba već se može pokrenuti upravni spor ako posebnim zakonom nije drugačije propisano.

 

Članak 84.

 

Radna tijela Općinskog Vijeća donose zaključke, preporuke i rješenja na temelju posebnih propisa.

Članak 85.

 

Jedinstveni upravni odjel u izvršavanju općih akata donosi pojedinačne akte kojima rješava o pravima, obavezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba.

Na donošenje pojedinačnih akta shodno se primjenjuju odredbe zakona o općem upravnom postupku, ako posebnim zakonom nije drugačije propisano.

Protiv pojedinačnih akta iz stavaka 1. ovog članaka može se izjaviti žalba nadležnom upravnom tijelu Ličko-senjske županije, ako posebnim zakonom nije drugačije propisano.

 

Članak 86.

 

Nadzor zakonitosti Općih akata Općinskog Vijeća obavlja ured državne uprave u Ličko-senjskoj županiji i Središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, u skladu sa zakonom.

 

VIII.JAVNOST  RADA

 

Članak 87.

 

Rad Općinskog Načelnika, Općinskog Vijeća, radnih tijela Općinskog Vijeća i Jedinstvenog upravnog odjela je javan.

Javnost rada osigurava se javnim održavanjem sjednica, odnosima s javnošću i objavljivanjem općih akta i drugih dokumenata na način propisan posebnim zakonom i ovim Statutom.

 

Članak 88.

 

Općinsko Vijeće posebnom odlukom određuje koji se podaci iz rada i nadležnosti Općinskog Vijeća, Općinskog Načelnika i Jedinstvenog upravnog odjela ne mogu objavljivati jer predstavljaju tajnu, te određuju način njihovog čuvanja.

 

    IX.OSTVARIVANJE  PRAVA  PRIPADNIKA  NACIONALNIH  MANJINA

 

Članak 89.

 

     Zastupljenost pripadnika srpske nacionalne manjine u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Donji Lapac utvrđuje se proporcionalnom zastupljenosti u ukupnom broju stanovnika Općine Donji Lapac.

 

Članak 90.

 

     U Općini Donji Lapac ravnopravna je službena upotreba jezika i pisma kojim se služe pripadnici srpske nacionalne manjine, a odnose se na:

-oznake mjesta i lokaliteta,

-oznake ulica i trgova, 

-natpisne ploče na općinskim i ostalim javnim objektima i ustanovama,

-svakodnevna upotreba u javnom životu pravnih osoba i pojedinaca, a u skladu sa posebnim Zakonom o upotrebi jezika i pisma nacionalnih manjina.

 

Članak 91.

 

     «Pripadnicima srpske nacionalne manjine omogućuje se očuvanje tradicijskih oznaka i naziva, te davanje naziva naselja, ulica i trgova po imenima osoba značajnih za povijest i kulturu srpske nacionalne manjina».

 

Članak 92.

 

     «Slobodna je upotreba znamenja i simbola te obilježavanje praznika srpske nacionalne manjine.

     Prilikom isticanja nacionalnih simbola i znamenja srpske nacionalne manjine ističu se i znamenja i simboli Republike Hrvatske, a što se odnosi i na upotrebu nacionalne himne.

     Znamenja, simbole, praznike i himnu određuje koordinacija Vijeća srpske nacionalne manjine».

 

Članak 93.

 

     «U cilju unapređenja, očuvanja i zaštite položaja srpske nacionalne manjine tijela općine Donji Lapac dužna su:

-razmatrati prijedloge Vijeća srpske nacionalne manjine općine Donji Lapac u svrhu očuvanja identiteta i tradicije,

-razmatrati prijedloge radi unapređenja položaja manjina,

-davati obavijesti o svakom pitanju koja se tiču položaja srpske nacionalne manjine,

-tražiti od Vijeća srpske nacionalne manjine mišljenje i prijedloge o odredbama općih akata kojima se uređuju prava i slobode srpske nacionalne manjine,

-financirati rad Vijeća srpske nacionalne manjine općine Donji Lapac, a mogu osigurati i sredstva za provođenje pojedinih programa».

 

X.PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 94.

 

Odluke i drugi opći akti što ih donosi Općinsko Vijeće, objavljuju se u «Županijskom glasniku» Ličko-senjske županije.

Opći akti stupaju na snagu najranije osmi dan od dana njihove objave u «Županijskom glasniku» Ličko-senjske županije. Iznimno, općim se aktom može iz osobito opravdanih razloga odrediti da stupa na snagu danom objave.

Usklađivanje Statuta sa zakonom smatra se posebno opravdanim razlogom radi kojega opći akt može stupiti na snagu danom objave.

 

Članak 95.

 

Prijedlog za promjenu Statuta mogu podnijeti trećina vijećnika Općinskog Vijeća.

Obrazloženi prijedlog se podnosi predsjedniku Općinskog Vijeća.

 

 

 

Članak 96.

 

Općinsko vijeće odlučuje da li će pristupiti raspravi o promjeni Statuta.

Ako se ni nakon ponovljene rasprava ne donese odluka o pristupanju raspravi o promjeni Statuta, isti se prijedlog ne može ponovno staviti na dnevni red sjednice Općinskog Vijeća prije isteka roka od šest mjeseci od dana zaključivanja rasprave o prijedlogu.

Odredbe stavka 1. i 2. ovog članka neće se primijeniti u slučaju potrebe usklađivanja odredba Statuta sa zakonom.

 

Članak 97.

 

Danom početka primjene ovog Statuta prestaje važiti Statut Općine Donji Lapac («Županijski glasnik» Ličko-senjske županije br. 25/09 i 29A/12).

 

Članak 98.

 

Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Županijskom glasniku» Ličko-senjske županije.

 

KLASA:  023-05/13-01/27

UR.BROJ: 2125/07-02-13/ 01

DONJI LAPAC, 30.07.2013.godine.

 

          OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DONJI LAPAC

                                PREDSJEDNIK VIJEĆA

                Dušan  Đukić v.r.

 

 

      ____________________________________________________________________

          53250  Donji Lapac ,Trg  Nikole Tesle  6 , Tel:053/765-037,Fax:053/765-036