Statut Općine Donji Lapac

Na temelju  članka  35. stavak 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne Novine“ broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 30, članka 95. i članka 96. Statuta Općine Donji Lapac („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 7/21), Općinsko Vijeće Općine Donji Lapac na 17. sjednici održanoj dana 15.05.2023. godine donosi,

S T A T U T

OPĆINE  DONJI  LAPAC

I.OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Statutom uređuju se obilježja Općine, samoupravni djelokrug, javna priznanja, ustrojstvo, ovlasti i način rada tijela Općine Donji Lapac, način obavljanja poslova, oblici konzultiranja građana, provedba referenduma u pitanjima iz samoupravnog djelokruga, mjesna samouprava, ustrojstvo i rad javnih službi, imovina i financiranje općine, oblici suradnje s jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u zemlji i inozemstvu, te druga pitanja važna za ostvarivanje prava i obveza Općine Donji Lapac, kao jedinice lokalne samouprave.

Izrazi u ovome Statutu koji imaju rodno značenje odnose sa jednako na muški i ženski rod.

Članak 2.

Statut je temeljni i najviši opći akt Općine Donji Lapac.

Svi ostali opći akti i pojedinačne odluke tijela Općine Donji Lapac moraju biti u skladu sa odredbama Zakona i ovog Statuta.

Članak 3.

Općina Donji Lapac je jedinica lokalne samouprave koja se osniva za područje više naseljenih mjesta koje predstavljaju prirodnu, gospodarsku i društvenu cjelinu, te koja su povezana zajedničkim interesima stanovništva na području utvrđenom Zakonom o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj.

U sastavu Općine Donji Lapac su slijedeća naselja (18. naselja):

Birovača, Boričevac, Brezovac Dobroselski, Bušević, Dnopolje, Dobroselo, Doljani, Donji Lapac, Donji Štrbci, Gajine, Gornji Lapac, Gornji Štrbci, Kestenovac, Kruge, Melinovac, Mišljenovac, Nebljusi i Oraovac.

Granice Općine predstavljaju rub katastarskih općina koje se nalaze unutar područja i mogu se mijenjati na način i u postupku koji je propisan zakonom.

Članak 4.

Općina Donji Lapac je pravna osoba.

Naziv Općine je : Općina Donji Lapac.

Sjedište Općine je: Trg Nikole Tesle br. 6., 53250 Donji Lapac.

Članak 5.

Općina Donji Lapac može imati svoj grb i zastavu.

Grb Općine Donji Lapac je povijesni grb Općine Donji Lapac.

Grb i zastava ne smiju sadržavati simbole protivne Ustavu Republike Hrvatske i drugim propisima.

Članak 6.

Grb i zastava Općine Donji Lapac koriste se tako da se poštuju tradicije i dostojanstvo Općine.

Općinsko Vijeće donosi posebnu odluku o korištenju grba i zastave.

Članak 7.

Tijela Općine imaju pečete u skladu s posebnim propisima.

Opis pečata, način njihove uporabe i čuvanja uređuju se posebnim odlukom Općinskog Vijeća.

Članak 8.

U Općini Donji Lapac svečano se obilježava datum 30.07. kao Dan Općine Donji Lapac.

Članak 9.

Građanima Općine Donji Lapac i drugim osobama, njihovim udrugama, drugim lokalnim zajednicama, ustanovama, trgovačkim društvima, vjerskim zajednicama i drugim pravnim osobama koje osobito pridonose razvoju Općine mogu se dodjeljivati javna priznanja za uspjehe u radu.

Javna priznanja mogu se dodjeljivati  i državljanima drugih zemalja, općinama, prijateljima, međunarodnim udrugama i organizacijama te udrugama i organizacijama drugih država ili njihovim tijelima.

Članak 10.

Javna priznanja Općine Donji Lapac utvrđuju se posebnim zakonom.

Općinsko Vijeće posebnom odlukom uređuje uvjete i način dodjele javnih priznanja Općine, kriterije, postupak njihove dodjele i tijela koja provode postupak.

Članak 11.

Općina uspostavlja i održava suradnju s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u zemlji i inozemstvu, ostvarujući suradnjom zajedničke interese u unapređivanju gospodarskog, društvenog i kulturnog razvitka.

Općina može u pojedinim jedinicama lokalne samouprave sklopiti sporazum o suradnji i međusobnim odnosima, ako procjeni da postoji dugoročan i trajan interes za uspostavljanje suradnje i mogućnosti za njezino razvijanje.

Općina može uspostavljati i ostvarivati suradnju s općinama i međunarodnim organizacijama te pristupati udruženjima jedinica lokalne samouprave, pod uvjetom i na način utvrđen zakonom.

Članak 12.

Općina daje inicijative, mišljenja i prijedloge u postupku pripreme i donošenja zakona i u postupku priprema i donošenja odluka i drugih općih akata Ličko-senjske županije.

Inicijative, mišljenja i prijedloge nadležnim tijelima u ime Općine Donji Lapac podnose Općinsko Vijeće i Općinski Načelnik.

II.SAMOUPRAVNI  DIJELOKRUG

Članak 13.

Općina je samostalna u odlučivanju u poslovima iz svog samoupravnog djelokruga u skladu sa Ustavom Republike Hrvatske, Zakonom i ovim Statutom.

Općina u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, a koji nisu ustavom i zakonom dodijeljeni državnim tijelima i to osobito poslove koji se odnose na :

-uređenja naselja i stanovanja,

-prostorno i urbanističko planiranje,

-komunalno gospodarstvo

-brigu o djeci,

-socijalnu skrb,

-primarnu zdravstvenu zaštitu,

-odgoj i osnovno obrazovanje,

-kulturu, tjelesnu kulturu i šport,

-zaštitu potrošača,

-zaštitu unapređenja prirodnog okoliša,

-protupožarnu i civilnu zaštitu i

-promet na svom području.

Posebnim zakonima kojima se uređuju pojedine djelatnosti iz stavka 1. ovog članka odredit će se poslovi čije je obavljanje Općina dužna organizirati, te poslovi koje može obavljati.

Članak 14.

Općina u okviru poslova, prava i obveza koje ostvaruje i osigurava u samoupravnom djelokrugu:

1. poduzima aktivnosti usmjerene na jačanje i poticanje gospodarskog razvoja i poduzetničkih aktivnosti,

2. promiče društveni i gospodarski napredak, te poboljšava uvjete života i privređivanja,

3. raspolaže, upravlja i koristi se imovinom u svom vlasništvu,

4. osigurava sredstva za zadovoljavanje javnih potreba stanovnika i vodi brigu o potrebama i interesima stanovnika u oblasti predškolskog odgoja, kulture, tehničke kulture, tjelesne kulture i sporta i socijalne kulture,

5. osigurava uvjete za unapređenje i zaštitu prirodnog okoliša,

6. osigurava uvjete za zaštitu potrošača,

7. osigurava uvjete za protupožarnu i civilnu zaštitu,

8. osigurava uvjete za uređenje prostora i urbanističko planiranje,

9. vodi brigu o uređenju naselja, kvaliteti stanovanja, komunalnih objekata, obavljanju komunalnih i drugih uslužnih djelatnosti, te infrastrukture,

10. promiče očuvanje prirodne baštine, te povijesnog i kulturnog naslijeđa,

11. osniva pravne osobe radi ostvarivanja gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih interesa i potreba stanovništva.

12. u okviru propisanih uvjeta sudjeluje u aktivnostima i podupire aktivnost udruga građana,

13. obavlja redarstvene poslove radi očuvanja komunalnog reda,

14. obavlja razrez i naplatu općinskih prihoda,

15. obavlja i sve druge poslove usmjerene na gospodarski, društveni, kulturni i socijalni  napredak Općine.

Članak 15.

Odlukom Općinskog vijeća u skladu sa Statutom Ličko-senjske županije i ovim Statutom, mogu se pojedini poslovi iz samoupravnog djelokruga Općine prenijeti na Ličko-senjsku županiju, odnosno mjesnu samoupravu.

Odluku o načinu, uvjetima, visini sredstava, nadzoru i kontroli izvršenja  povjerenih poslova, donosi Općinsko vijeće većinom glasova svih vijećnika.

Općina može obavljanje pojedinih poslova iz članka 13. Ovog Statuta organizirati zajednički, sa drugom jedinicom lokalne samouprave ili više jedinica lokalne samouprave, osnivanjem zajedničkog tijela, zajedničkog upravnog odjela ili službe, zajedničkog trgovačkog društva ili zajednički organizirati obavljanje pojedinih poslova u skladu sa posebnim zakonom. Odluku o obavljanju poslova na način propisan prethodnim stavkom ovoga članka donosi Općinsko Vijeće.

Članak 16.

Općinsko vijeće može zatražiti od Županijske skupštine,  Ličko-senjske županije, da joj uz suglasnost središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove lokalne i područne (regionalne) samouprave povjeri obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga županije.

Članak 17.

Poslovi državne uprave koji se obavljaju u Općini određuju se zakonom.

Troškovi obavljanja poslova državne uprave koji se obavljaju u Općini podmiruju se iz državnog proračuna.

III. NEPOSREDNO SUDJELOVANJE GRAĐANA U ODLUČIVANJU

Članak 18.

Građani mogu neposredno sudjelovati u odlučivanju u lokalnim poslovima na referendumu i mjesnim zborovima građana u skladu sa Zakonom i ovim Statutom. Referendum raspisan radi prethodnog pribavljanja mišljenja stanovnika o promjeni područja Općine nije obvezujući.

Članak 19.

Jednom godišnje organizira se sastanak zborova građana po mjesnim odborima s Općinskim Vijećem.

Zajednički sastanak saziva Općinski Načelnik.

Članak 20.

Referendum se može raspisati radi odlučivanja o prijedlogu za promjenu Statuta Općine, o prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja iz djelokruga Općinskog Vijeća, kao i drugim pitanjima određenim zakonom i ovim Statutom.

Referendum raspisuje Općinsko vijeće u skladu sa Zakonom i ovim Statutom.

Prijedlog za raspisivanje referenduma može dati jedna trećina članova Općinskog Vijeća, većina mjesnih odbora s područja Općine ili 20% ukupnog broja birača upisanih u birački spisak općine.

Referendum se može raspisati i za opoziv Općinskog Načelnika u skladu sa Zakonom i člankom 23. Ovog Statuta.

Prijedlog za raspisivanje referenduma o pitanju opoziva Općinskog Načelnika može dati 20. %, ukupnog broja birača upisanih u popis birača na području Općine Donji Lapac i 2/3 članova Općinskog Vijeća Općine Donji Lapac.

Prijedlog mora biti podnesen u pisanom obliku i mora sadržavati osobne podatke: ime i prezime, adresu prebivališta, OIB (osobni identifikacijski broj) i vlastoručni potpis birača.

Ako je raspisivanje referenduma za opoziv predložilo 20 % ukupnog broja birača, Općinsko Vijeće raspisat će referendum za opoziv Općinskog Načelnika u skladu sa člankom 24. stavkom 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi u dijelu koji se odnosi na utvrđivanje je li prijedlog podnesen od broja potrebnih birača u jedinici lokalne samouprave.

Ako je raspisivanje referenduma za opoziv predložilo 2/3 članova Općinskog Vijeća Općine Donji Lapac, odluku o raspisivanju referenduma za opoziv Općinskog Načelnika, Općinsko Vijeće donosi dvotrećinskom većinom svih članova Općinskog Vijeća.

Referendum za opoziv Općinskog Načelnika ne smije se raspisati prije proteka od 6. (šest) mjeseci od održanih izbora, niti ranije održanog referenduma za opoziv, kao ni u godini u kojoj su održani redovni izbori za Općinskog Načelnika.

Odluka o opozivu Općinskog Načelnika donesena je ako se na referendumu za opoziv izjasnila većina birača koji su glasovali, uz uvjet da ta većina iznosi najmanje 1/3 ukupnog broja birača upisanih u popis birača općine.

Članak 21.

Ako je raspisivanje referenduma predložilo 20 % od ukupnog broja birača upisanih u birački popis Općine, predsjednik Općinskog Vijeća dužan je dostaviti zaprimljeni prijedlog središnjem tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu u roku od 30. (trideset) dana od zaprimanja prijedloga.

Tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu će u roku od 60. (šezdeset) dana, od dana dostave utvrditi ispravnost podnesenog prijedloga, odnosno utvrditi je li podnesen od potrebnog broja birača u Općini i je li referendumsko pitanje sukladno odredbama Zakona, te odluku o utvrđenom dostaviti Općinskom Vijeću.

Ako tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu utvrdi da je prijedlog ispravan, Općinsko Vijeće raspisat će referendum u roku od 30. (trideset) dana, od dana zaprimanja odluke.

Protiv odluke tijela državne uprave kojom je utvrđeno da prijedlog nije ispravan nije dozvoljena žalba, već se može pokrenuti upravni spor pred Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske.

Ako je raspisivanje referenduma predložila najmanje jedna trećina članova Općinskog Vijeća, općinski načelnik ili većina vijeća mjesnih odbora na području općine, Općinsko vijeće dužno je izjasniti se o podnesenom prijedlogu, te ako prijedlog prihvati, donosi odluku o raspisivanju referenduma u roku od 30. (trideset) dana od dana zaprimanja prijedloga.

Odluka o raspisivanju referenduma donosi se većinom glasova svih članova Općinskog Vijeća.

Ako Općinsko Vijeće ne raspiše referendum iz stavka 1. i 3. ovoga članka Statuta na prijedlog tijela državne uprave nadležnog za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, Vlada Republike Hrvatske raspustit će Općinsko Vijeće.

Članak 22.

Odluka o raspisivanju referenduma sadrži:

-naziv tijela koje raspisuje referendum,

-područje za koje se referendum raspisuje,

-naziv akta ili naznaku pitanja o kojem, odnosno o kojima će birači odlučivati,

-obrazloženje akta ili pitanja o kojem, odnosno o kojima se raspisuje referendum,

-referendumsko pitanje ili pitanja odnosno jedan ili više prijedloga o kojima će birači odlučivati,

-dan održavanja referenduma.

Ako tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu utvrdi da je prijedlog ispravan, predstavničko tijelo raspisat će referendum u roku od 30 (trideset) dana od dana zaprimanja odluke.

Članak 23.

Pravo glasovanja na referendumu imaju građani s prebivalištem na području Općine upisani u popis birača.

Članak 24.

Odluka donesena na referendumu obvezujuća je za Općinsko Vijeće.

Članak 25.

Općinsko Vijeće može zatražiti mišljenje mjesnih odbora građana o prijedlogu općeg akta, drugom pitanju iz djelokruga Općine i drugim pitanjima određenim zakonom.

Prijedlog za prikupljanje mišljenja građana može dati jedna trećina vijećnika Općinskog Vijeća.

Općinsko Vijeće dužno je razmotriti prijedlog, a ako ga ne prihvati o razlozima odbijanja obavijestit će predlagatelja.

Općinsko Vijeće o prijedlogu odlučuje većinom glasova svih vijećnika.

Članak 26.

Građani imaju pravo predlagati Općinskom Vijeću donošenje općih akata ili rješavanje pitanja iz djelokruga Općinskog Vijeća, te podnositi peticije o pitanjima iz samoupravnog djelokruga općine.

Općinsko Vijeće mora raspravljati o prijedlogu ako ga potpisom podrži 10% birača Općine. 

Općinsko Vijeće dužno je dati odgovor podnositeljima u roku 3. (tri) mjeseca od dana 

zaprimanja prijedloga.

IV. USTROJSTVO, OVLASTI I NAČINI RADA TIJELA OPĆINE

Članak 27.

Tijela Općine Donji Lapac su:

1.Općinsko Vijeće, (predstavničko tijelo),

2.Općinski Načelnik, (nositelj izvršne vlasti),

3.Jedinstveni upravni odjel Općine Donji Lapac.

Članak 28.

Ako zakonom ili drugim propisom nije propisano koje je tijelo nadležno za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine, poslovi i zadaće koji se odnose na uređivanje odnosa iz samoupravnog djelokruga Općine (poslovi legislativne naravi) u nadležnosti su Općinskog Vijeća, a svi poslovi i zadaće izvršne naravi u nadležnosti su izvršnog tijela Općine.

Ako se po prirodi posla ne može utvrditi nadležnost prema stavku 1. ovog članka, nadležno je Općinsko Vijeće.

Ako se radi o izvršnim poslovima, a nije određeno koje je izvršno tijelo nadležno za njihovo obavljanje, nadležan je Općinski Načelnik ili tijelo koje ono ovlasti.

OPĆINSKO VIJEĆE

Članak 29.

Općinsko Vijeće, predstavničko je tijelo građana Općine Donji Lapac koje donosi akte u okviru prava i dužnosti Općine, te obavlja poslove u skladu sa Ustavom, Zakonom i ovim Statutom.

Općinsko Vijeće ima 9. (devet) vijećnika izabranih u skladu sa odredbama posebnog zakona.

Zastupljenost hrvatskog naroda osigurava se biranjem 1. (jednog) vijećnika.

Članak 30.

Općinsko Vijeće Općine Donji Lapac: 

1. donosi Statut Općine Donji Lapac,

2. donosi odluke i druge opće akte kojima se uređuju pitanja iz samoupravnog djelokruga općine,

3. donosi proračun, odluku o izvršenju proračuna i godišnji obračun proračuna,

4. odlučuje o općinskim porezima, prirezima, naknadama, pristojbama i drugim prihodima,

5. donosi odluke o upravljanju i raspolaganju imovinom Općine,

6. odlučuje o povjerenju Općinskom Načelniku u slučaju povrede Ustava i Zakona.

7. osniva radna tijela Općinskog Vijeća,

8. donosi programe javnih potreba,

9. odlučuje o zaduživanju i davanju jamstva,

10. donosi Poslovnik o radu Općinskog Vijeća,

11. odlučuje o pristupanju međunarodnim udruženjima lokalnih jedinica i suradnju i sa drugim jedinicama lokalne samouprave u skladu sa zakonom,

12. raspisuje lokalni referendum,

13. uređuje unutarnje ustrojstvo i djelokrug Jedinstvenog upravnog odjela Općine,

14. odlučuje o osnivanju, prestanku i statusnim promjenama javnih ustanova, te obavljanju gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti,

15. odlučuje o zajedničkom obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga drugim jedinicama lokalne samouprave,

16. odlučuje o stjecanju i prijenosu (kupnji i prodaji), dionica i udjela u trgovačkim društvima, ako zakonom, ovim Statutom, odnosno odlukom Općinskog Vijeća nije drugačije određeno,

17. odlučuje o prijenosu i preuzimanju osnivačkih prava u skladu sa zakonom,

18. obavlja i druge poslove koji su mu Zakonom, ovim Statutom i drugim propisima stavljeni u djelokrug rada predstavničkog tijela.

Članak 31.

Općinsko vijeće bira i razrješuje:

-predsjednika i potpredsjednika Općinskog Vijeća,

-predsjednika, potpredsjednika i članove radnih tijela Općinskog Vijeća,

-druge osobe u skladu sa Zakonom i ovim Statutom.

Članak 32.

Općinsko Vijeće donosi odluke većinom glasova ako je sjednici nazočna većina članova Općinskog Vijeća.

Statut, Proračun i izvještaj o izvršenju proračuna donose se većinom glasova svih članova Općinskog Vijeća.

Članak 33.

Način rada Općinskog Vijeća uređuje se Pravilnikom  o radu Općinskog Vijeća Općine Donji Lapac u skladu sa Zakonom i ovim Statutom.

Poslovnikom Općinskog Vijeća propisuje se konstituiranje Općinskog Vijeća, prava i dužnosti vijećnika, sazivanje, vođenje i tijek sjednice, glasovanje i vođenje zapisnika, javnost rada i održavanje rada na sjednicama.

Poslovnik o radu Općinskog Vijeća donosi se većinom glasova svih članova Općinskog Vijeća Općine Donji Lapac.

Članak 34.

Općinsko Vijeće ima predsjednika i do dva potpredsjednika.

Ako je predloženo više kandidata za predsjednika i potpredsjednika Općinskog Vijeća pristupa se tajnom glasovanju koje se provodi na način i po postupku propisanim Poslovnikom o radu Općinskog Vijeća. Za predsjednika i potpredsjednike izabrani su kandidati za koje je glasovala većina ukupnog broja vijećnika.

Prijedlog za izbor predsjednika i potpredsjednika mogu podnijeti odbor za izbor i imenovanja i jedna trećina izabranih vijećnika Općinskog Vijeća.

Članak 35.

Predsjednik Općinskog Vijeća:

-predstavlja i zastupa Općinsko Vijeće,

-saziva i predsjedava sjednicama Općinskog Vijeća,

-predlaže dnevni red sjednice Općinskog Vijeća,

-upućuje prijedloge ovlaštenih predlagatelja u daljnji postupak,

-vodi postupak donošenja odluka i općih akata,

-usklađuje rad radnih tijela,

-potpisuje odluke i akte koje donosi Općinsko Vijeće,

-brine o poštovanju prava vijećnika,

-obavlja i druge poslove određene Zakonom i Poslovnikom o radu Općinskog Vijeća.

Članak 36.

Predsjednik Općinskog Vijeća saziva sjednice Općinskog Vijeća prema potrebi, a najmanje jednom u 3. (tri) mjeseca.

Predsjednik je dužan sazvati sjednicu na obrazloženi zahtjev 1/3 članova Općinskog Vijeća u roku od 15. (petnaest) dana, od dana primitka zahtjeva.

Ako predsjednik ne sazove sjednicu u roku iz stavka 2. ovog članka, sjednicu će sazvati Općinski Načelnik u roku od 8. (osam) dana.

Ako Općinski Načelnik ne sazove sjednicu u roku iz stavka 3. ovog članka, 1/3 vijećnika Općinskog vijeća može predložiti čelniku tijela državne uprave nadležnog za poslove lokalne i područne (regionalne) samouprave da sazove sjednicu.

Članak 37.

Potpredsjednici Općinskog Vijeća pomažu predsjedniku, zamjenjuju ga u slučaju odsutnosti ili spriječenosti i obavljaju druge poslove koje im povjeri Općinsko Vijeće ili njegov predsjednik u skladu sa Zakonom i ovim Statutom.

Članak 38.

Općinsko Vijeće osniva stalna i povremena radna tijela za razmatranje, pripremu i predlaganje odluka iz svog djelokruga, odnosno za obavljanje drugih poslova.

Sastav, broj članova, djelokrug i načina rada radnih tijela utvrđuje se Poslovnikom o radu Općinskog Vijeća i posebnom odlukom o osnivanju radnog tijela

Članak 39.

Stalna radna tijela Općinskog Vijeća su: 

1.Mandatno povjerenstvo,

2.Odbor za izbor i imenovanja,

3.Odbor za statutarno-pravna pitanja,

4.Odbor za proračun i financije.

Općinsko vijeće može osnovati i druga stalna radna tijela posebnom odlukom u skladu sa poslovnikom.

Članak 40.

Mandat vijećnika Općinskog Vijeća izabranog na redovnim lokalnim izborima traje do dana stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju slijedećih redovnih izbora, koji se održavaju svake četvrte godine sukladno odredbama zakona kojim se uređuju lokalni izbori, odnosno do dana stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju predstavničkog tijela, sukladno odredbama Zakona.

Mandat vijećnika Općinskog Vijeća izabranog na prijevremenim izborima traje do isteka tekućeg mandata općinskog vijeća izabranog na redovnim izborima koji se održavaju svake četvrte godine,sukladno odredbama zakona kojim se uređuju lokalni izbori, odnosno do dana stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju predstavničkog tijela sukladno odredbama Zakona.

Mandat vijećnika može prestati i prije isteka vremena na koje je izabran u skladu sa posebnim zakonom kojim se uređuje izbor članova predstavničkih tijela lokalnih jedinica.

Raspuštanje predstavničkog tijela kao i istovremeno raspuštanje predstavničkog tijela i razrješenje Općinskog Načelnika uređeno je Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Članak 41.

Vijećnik Općinskog Vijeća nema obvezujući mandat i ne može biti opozvan.

Vijećnik koji prihvati obnašanje nespojive dužnosti mandat miruje, a zamjenjuje ga zamjenik u skladu sa odredbama posebnog zakona.

Nastavak obnašanja dužnosti vijećnika na temelju prestanka mirovanja mandata može se tražiti jednom u tijeku mandata.

Članak 42.

Vijećnik ima prava i dužnosti:

-sudjelovati na sjednicama Općinskog Vijeća i njegovih radnih tijela,

-podnositi prijedloge i postavljati pitanja,

-biti izabran član radnih tijela,

-vijećnik ima i druga prava i dužnosti u skladu sa zakonom, ovim statutom i poslovnikom.

Član predstavničkog tijela ima pravo na opravdani neplaćeni izostanak sa posla radi sudjelovanja u radu predstavničkog tijela i njegovih radnih tijela.

Članak 43.

Član predstavničkog tijela dužnost obavlja počasno i za to ne prima plaću.

Član predstavničkog tijela ima pravo na naknadu u skladu sa odlukom predstavničkog tijela.

Član predstavničkog tijela ima pravo na opravdani izostanak sa posla radi sudjelovanja u radu predstavničkog tijela i njegovih radnih tijela sukladno sporazumu sa poslodavcem.

Članovi predstavničkog tijela imaju pravo uvida u registar (popis) birača, za vrijeme dok obavljaju dužnost.

Naknada iz članka 43. stavak 2. ovoga Statuta može se odrediti za rad u predstavničkom tijelu i radnim tijelima predstavničkog tijela, a određuje se u netoiznosu po članu predstavničkog tijela tako da ukupna godišnja nadoknada po članu predstavničkog tijela ne smije iznositi više od 796,34 Eura.

Ostala prava i dužnosti članova predstavničkog tijela utvrđuju se Zakonom, Statutom jedinice lokalne samouprave i Poslovnikom o radu predstavničkog tijela.

II. OPĆINSKI NAČELNIK

Članak 44.

Općinski Načelnik zastupa Općinu i nositelj je izvršene vlasti u Općini Donji Lapac.

Članak 45.

Pripadnici hrvatskog naroda imaju pravo na zamjenika Općinskog Načelnika.

Ako na izborima ne bude ostvareno pravo iz stavka 1. ovoga članka raspisat će se dopunski izbori za Zamjenika Općinskog Načelnika iz reda pripadnika hrvatskog naroda osim ako je Općinski Načelnik iz reda pripadnika hrvatskog naroda.

Na dopunskim izborima iz stavka 2. ovoga članka za pravovaljanost kandidature potrebno je sakupiti 35 potpisa pripadnika hrvatske nacionalnosti.

Na dopunskim izborima iz stavka 2. ovoga članka pravo glasa imaju samo pripadnici (građani) hrvatske nacionalnosti. 

Ako budu provedeni dopunski izbori Općinski Načelnik imat će zamjenika iz reda pripadnika hrvatskog naroda.

Zamjenik Općinskog Načelnika iz reda hrvatskog naroda odlučit će hoće li dužnost obavljati profesionalno ili volonterski i o tome u pisanom obliku obavijestiti Općinskog Načelnika.

Članak 46.

Općinski Načelnik odgovoran je za zakonito i pravilno obavljanje povjerenih poslova državne uprave tijelu državne uprave nadležnom za upravni nadzoru u odgovarajućem upravnom području.

Članak 47.

Općinski Načelnik u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine:

1. predlaže Općinskom Vijeću donošenje općih i drugih akata,

2. izvršava ili osigurava izvršenje općih akata predstavničkog tijela,

3. utvrđuje prijedlog proračuna Općine Donji Lapac i izvršenje proračuna,

4. odgovara za izvršenje općinskog proračuna,

5. upravlja i raspolaže nekretninama i pokretninama u vlasništvu Općine Donji Lapac kao i njenim prihodima i rashodima u skladu sa Zakonom, ovim Statutom i općim aktima Općinskog Vijeća,

6. odlučuje o stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina i drugom raspoloživom imovinom Općine Donji Lapac, te o raspolaganju ostalom imovinom čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5 % iznosa prihoda, bez primitka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina, odnosno drugom raspolaganju imovinom. Ako je taj iznos veći od 1.000.000,00 kuna, Općinski Načelnik može raspolagati najviše do 1.000.000,00 kuna, a ako je taj iznos manji od 70.000,00 kuna, tada može odlučivati najviše do 70.000,00 kuna, te ako je stjecanje i otuđivanje, te raspolaganje ostalom imovinom planirano u proračunu i provedeno u skladu sa zakonskim propisima.

7. upravlja prihodima i rashodima Općine Donji Lapac,

8. upravlja raspoloživim novčanim sredstvima na računu proračuna Općine Donji Lapac, 

9. zaključuje ugovore i druge pravne poslove u skladu sa zakonom i drugim propisima, te daje punomoći za zastupanje općine,

10. osigurava izvršenje općih akata općinskog vijeća i daje upute za rad Jedinstvenog upravnog odjela,

11. nadzire zakonitost rada i pravodobno izvršavanje poslova Jedinstvenog upravnog odjela i poduzima mjere za osiguravanje učinkovitosti njegovog rada,

12. imenuje i razrješuje pročelnike upravnih tijela,

13. utvrđuje plan prijema u službu u Jedinstvenom upravnom odjelu, na prijedlog Pročelnika,

14. predlaže izradu prostornog plana, kao i njegove izmjene i dopune, na temelju obrazloženih i argumentiranih prijedloga fizičkih i pravnih osoba,

15. daje mišljenje o prijedlozima, koje podnose drugi ovlašteni predlagatelji,

16. obavlja nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnih odbora,

17. imenuje i razrješava predstavnike Općine, u tijelima javnih ustanova, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u vlasništvu Općine Donji Lapac i

18. obavlja druge poslove, predviđene ovim Statutom i drugim propisima.

Odluku o imenovanju i razrješenju iz stavka 1. točke 18. ovoga članka, Općinski Načelnik dužan je objaviti je u prvom broju „Županijskog glasnika“ Ličko-senjske županije, koji slijedi nakon donošenja te odluke.

Članak 48.

Općinski Načelnik u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine ima pravo obustaviti primjenu općeg akta Općinskog Vijeća ako ocijeni da je tim aktom povrijeđen zakon ili drugi propis

Općinski Načelnik donijet će odluku o obustavi općg akta u roku od 8 dana od dana donošenja općeg akta, te zatražiti od općinskg vijeća da u roku od 8 dana od donošenja odluke o obustavi otkloni uočene nedostatke u općem aktu.

Ako Općinsko Vijeće ne otkloni uočene nedostatke iz stavka 3. ovoga članka, Općinski Načelnik dužan je bez odgode o tome obavijestiti nadležno tijelo državne uprave u čijem je djelokrugu opći akt i dostaviti mu odluku o obustavi općeg akta.

Članak 49.

Općinski Načelnik dužan je u roku od 8 (osam) dana, od dana stupanja na dužnost obavijestiti Pročelnika jedinstvenog upravnog odjela da će dužnost Načelnika obavljati profesionalno, u suprotnom će se smatrati da će dužnost Načelnika obavljati volonterski.

Načelnik koji dužnost obavlja volonterski, zadnjih 6 (šest) mjeseci mandata ne može početi dužnost Načelnika obavljati profesionalno.

III. JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Članak 50.

Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga jedinice lokalne samouprave kao i povjerenih poslova državne uprave ustrojavaju se upravni odjeli i službe (upravna tijela).

Općinsko Vijeće uređuje unutarnje ustrojstvo Jedinstvenog upravnog odjela i druga pitanja važna za njegov rad.

Članak 51.

Jedinstveni upravni odjel Općine u okviru svog djelokruga i ovlasti:

1. neposredno izvršava i osigurava provedbu zakona, odluka, općih i pojedinačnih akata Općinskog Vijeća i Općinskog Načelnika,

2. prati stanje u područjima iz svog djelokruga i o tome izvještava Općinskog Načelnika,

3. priprema nacrte odluka i drugih općih akata koje donosi Općinsko Vijeće, nacrte akata koje donosi Općinsko Vijeće i Općinski Načelnik, te izvješća, analize i druge materijale iz svog djelokruga za potrebe Općinskog Vijeća i Općinskog Načelnika,

4. pruža stručnu pomoć građanima u okviru prava i ovlasti Općine,

5. podnosi izvješće Općinskom Načelniku o svom radu,

6. obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Članak 52.

Jedinstvenim upravnim odjelom upravlja Pročelnik, kojeg na temelju javnog natječaja imenuje Općinski Načelnik.

Pročelnik je za svoj rad odgovoran Općinskom Načelniku.

Općinski Načelnik može razriješiti pročelnika u skladu sa zakonom.

Članak 53.

Sredstva za rad Jedinstvenog upravnog odjela osiguravaju se u proračunu Općine Donji Lapac, državnom proračunu Republike Hrvatske i iz drugih izvora utvrđenih zakonom. 

IVMJESNA  SAMOUPRAVA

Članak 54.

Na području Općine osnivaju se mjesni odbori kao oblik neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana.

U ostvarivanju prava na mjesnu samoupravu, mjesni odbori dužni su uvažavati interes Općine kao cjeline.

Članak 55. 

Mjesni odbor osniva se za jedno naselje, više međusobno povezanih manjih naselja ili za dio većeg naselja koji čini zasebnu cjelinu.

Mjesni odbori pravne su osobe.

Mjesne odbore zastupaju predsjednici njihovih vijeća.

Mjesni odbori imaju pravila koja sadrže odredbe o:

1. nazivu i sjedištu;

2. zastupanju;

3. tijelima;

4. načinu stjecanja i raspolaganja imovinom;

5. upotrebi žiga;

6. simbolu mjesnog odbora i načinu njegove uporabe;

7. drugim pitanjima od značenja za mjesni odbor.

Imovinu mjesnog odbora čine: novčana sredstva, pokretne stvari, nekretnine, te prava i obveze mjesnog odbora.

Novčanim sredstvima koja se mjesnim odborima osiguravaju u općinskom proračunu, vijeća mjesnih odbora dužna su raspolagati u skladu s Odlukom iz članka 73. stavka 3. ovoga Statuta.

Članak 56.

Na području Općine Donji Lapac mjesni odbori su: 

1. Mjesni odbor Donji Lapac (pripada mu naselje Donji Lapac)

2. Mjesni odbor Nebljusi/istok Općine (pripadaju mu naselja: Nebljusi, Donji Štrbci, Gornji Štrbci, Kestenovac, Bušević, Mišljenovac, Meljinovac, Kruge)

3. Mjesni odbor Oraovac/sjever Općine (Oraovac, Dnopolje, Birovača, Gajine)

4. Mjesni odbor Doljani/ jug Općine ( Doljani, Dobroselo, Brezovac Dobroselski, Gornji Lapac, Boričevac). ”

Općinsko Vijeće utvrđuje broj i područja mjesnih odbora posebnom odlukom, u skladu sa ovim Statutom.

Članak 57.

Prijedlog za promjenu područja mjesnog odbora i prijedlog za osnivanje novog mjesnog odbora mogu dati 20% građana mjesnog odbora, te članovi predstavničkog tijela.

Prijedlozi iz stavka 1. ovog članka moraju sadržavati podatke o predlagatelju, rezultate izjašnjavanja građana o predloženim promjenama, mišljenja i stajališta mjesnih odbora na koje se promjena odnosi i obrazloženje opravdanosti predloženih promjena.

Članak 58.

Prijedlozi za promjene područja mjesnog odbora i osnivanje novog mjesnog odbora dostavljaju se Općinskom Načelniku na prethodno mišljenje i ocjenu opravdanosti.

Općinsko Vijeće statutarnom će odlukom promijeniti područja mjesnog odbora ili osnovati novi mjesni odbor ako je Općinski Načelnik pozitivno ocijenio opravdanost promjene.

Članak 59.

Tijela mjesnog odbora su vijeća mjesnog odbora i predsjednik vijeća mjesnog odbora.

Članak 60.

Članove vijeća mjesnog odbora biraju građani s prebivalištem na području mjesnog odbora upisani u popis birača.

Članovi vijeća biraju se neposredno tajnim glasovanjem, a na postupak izbora shodno se primjenjuju odredbe zakona koji uređuje izbor članova predstavničkih tijela lokalnih jedinica.

Dužnost člana vijeća mjesnog odbora je počasna.

Članak 61.

Izbore za članove vijeća mjesnog odbora raspisuje predstavničko tijelo.

Izbore za članove vijeća novoosnovanog mjesnog odbora raspisuje predstavničko tijelo, nakon isteka redovitog četverogodišnjeg mandata vijeća mjesnih odbora na svom području.

Članak 62.

Mandat članova vijeća mjesnog odbora traje 4. (četiri) godine.

Vijeće mjesnog odbora koji ima do 200. stanovnika ima 3. (tri) člana, vijeće mjesnog odbora, a koje ima 200. do 500. stanovnika ima 5. (pet) članova i vijeće mjesnog odbora, koje ima više od 500. stanovnika ima 7. (sedam) članova vijeća mjesnog odbora.

Članak 63.

Vijeće mjesnog odbora donosi:

1. donosi plan uređenja dijelova naselja i malih komunalnih akcija i utvrđuje prioritete u realizaciji,

2. donosi pravila mjesnog odbora,

3. donosi poslovnik o radu u skladu s ovim Statutom,

4. donosi financijski plan i godišnji izvještaj o izvršenju godišnjeg plana,

5. donosi program rada i izvješće o radu mjesnog odbora,

6. bira i razrješuje predsjednika i potpredsjednika vijeća mjesnog odbora,

7. osniva radna tijela vijeća i bira i razrješuje njihove članove,

8. saziva mjesne zborove građana,

9. surađuje s drugim vijećima mjesnih odbora na području Općine,

10. surađuje s udrugama na svom području o pitanjima važnim za građane mjesnog odbora,

11. obavlja druge poslove u skladu s propisima.

Članak 64.

Vijeće mjesnog odbora predlaže:

1. rješenja u postupku izrade i donošenja prostornih planova i drugih dokumenata prostornog planiranja važna za područje mjesnog odbora,

2. razvoj komunalne infrastrukture,

3. mjere za zaštitu unapređenja okoliša i poboljšanje uvjeta života,

4. mjere za učinkovitiji rad komunalnih službi,

5. imenovanje ulica, parkova, športskih terena i drugih objekata na svom području,

6. promjena područja mjesnog odbora.

Članak 65.

Općinsko Vijeće može posebnom odlukom povjeriti mjesnom odboru obavljanje pojedinih poslova iz samoupravnog djelokruga općine od neposrednog i svakodnevnog interesa za život i rad građana na području mjesnog odbora.

Članak 66.

Vijeće mjesnog odbora može održati sjednicu ako je prisutna većina članova vijeća, a odlučuje većinom glasova prisutnih članova.

Pravila mjesnog odbora, poslovnik o radu vijeća mjesnog odbora, plan malih komunalnih akcija, financijski plan, godišnji obračun i odluku o izboru predsjednika i potpredsjednika vijeća, vijeće mjesnog odbora donosi većinom glasova svih članova vijeća.

Vijeće mjesnog odbora poslovnikom može odrediti i druga pitanja o kojima odlučuje većinom glasova svih članova vijeća.

Članak 67.

Vijeće mjesnog odbora bira predsjednika i potpredsjednika vijeća iz reda svojih članova većinom glasova svih članova tajnim glasovanjem na vrijeme od 4. (četiri) godine, u skladu sa pravilima mjesnog odbora.

Vijeće mjesnog odbora može izglasati nepovjerenje predsjedniku i potpredsjedniku vijeća u skladu sa pravilima mjesnog odbora.

Članak 68.

Predsjednik vijeća mjesnog odbora:

1. predstavlja mjesni odbor i vijeće mjesnog odbora,

2. saziva sjednicu vijeća, predlaže dnevni red, predsjedava sjednicama vijeća i potpisuje akte vijeća,

3. provodi i osigurava provedbu odluke vijeća,

4. surađuje s Općinskim Načelnikom i predsjednikom Općinskog vijeća,

5. informira građane o pitanjima vezanim uz mjesni odbor i rad vijeća mjesnog odbora,

6. obavlja druge poslove koje mu povjeri vijeće.

Predsjednik odgovara vijeću mjesnog odbora za svoj rad, a Općinskom Načelniku za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine povjerenih vijeću mjesnog odbora.

Članak 69.

Članovi vijeće mjesnog odbora imaju prava i dužnosti.

1. prisustvovati sjednicama vijeća mjesnog odbora,

2. predlagati vijeću mjesnog odbora razmatranje pitanja iz njegova djelokruga,

3. raspravljati i izvještavati o svim pitanjima dnevnog reda vijeća.

Članovi vijeća mjesnog odbora imaju i druga prava i dužnosti utvrđena poslovnikom o radu vijeća mjesnog odbora.

Članak 70.

Provedba izbora i druga pitanja u vezi sa izborima uređuju se odlukom Općinskog Vijeća o izboru članova vijeća mjesnih odbora.

Članak 71.

Općinski Načelnik, predsjednik Općinskog Vijeća i Predsjednici Vijeća mjesnih odbora čine koordinaciju.

Općinski Načelnik predsjedava koordinacijom.

Koordinacija raspravlja o svim važnim pitanjima za mjesne odbore, a saziva se najmanje 2. (dva) puta godišnje.

Članak 72.

Sredstva za rad vijeća mjesnih odbora osiguravaju se u općinskom proračunu.

Sredstva se iskazuju posebno za svaki mjesni odbor prema namjenama kao sredstva za rad vijeća mjesnog odbora i sredstva za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine povjerenih vijeću mjesnog odbora.

Članak 73.

Općinsko vijeće posebnom odlukom utvrđuje kriterije za utvrđivanje visine sredstava u općinskom proračunu za mjesne odbore i kriterij za podjelu sredstava.

Općinski Načelnik i Općinsko vijeće brinu o osiguranju uvjeta za rad mjesnih odbora i obavljanju administrativnih i drugih poslova.

Općinsko vijeće posebnom će odlukom utvrditi kriterije za utvrđivanje ukupne visine sredstava u općinskom proračunu za mjesne odbore i kriterije za podjelu tih sredstava na mjesne odbore te način i uvjete korištenja i raspolaganja sredstvima, a na temelju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine Donji Lapac koji su im povjereni.

Nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnog odbora obavlja Općinski Načelnik te na njegov prijedlog predstavničko tijelo može raspustiti vijeće mjesnog odbora ako ono učestalo krši odredbe ovog Statuta, pravila mjesnog odbora ili ne izvršava povjerene mu poslove.

VI. IMOVINA  I  FINANCIRANJE  OPĆINE

Članak 74.

Imovinu Općine čine sve nepokretne i pokretne stvari, kao i imovinska prava koja pripadaju Općini.

Članak 75.

Općinski Načelnik upravlja imovinom prema načelima dobrog gospodarenja, na temelju općeg akta Općinskog Vijeća o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu općine.  

Općinski Načelnik donosi pojedinačne akte o kupnji i prodaji nekretnina, pokretnina i imovinskih prava, davanju nekretnina ili pokretnina na korištenje uz naknadu ili bez naknade, te o zakupu i podzakupu nekretnina i pokretnina.

Gubici u poduzećima, društvima, javnim ustanovama čiji je osnivač Općina nadoknađuju se iz proračuna Općine.  

Pojedinačne akte u slučaju potrebe pokrića gubitka donosi Općinski Načelnik.

Članak 76.

Općina ima svoje prihode kojima slobodno raspolaže.

Prihodi Općine razmjerni su poslovima koje Općina obavlja u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Rashodi Općine razmjerni su prihodima Općine ostvarenim u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Članak 77.

Prihodi Općine Donji Lapac su:

– prihodi od nepokretne i pokretne imovine i imovinskih prava Općine,

– općinski porezi, prirezi, naknade, doprinosi i pristojbe,

– prihodi od stvari u njezinom vlasništvu i imovinskih prava,

– prihodi od trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u njezinom vlasništvu, odnosno u kojima ima  udio ili dionice,

– prihodi od naknade za koncesije,

– novčane kazne i oduzeta imovinska korist, za prekršaje, koja sama propiše u skladu sa zakonom,

– udio u zajedničkom porezu,

– sredstva pomoći Republike Hrvatske, predviđene u državnom proračunu i

– drugi prihodi određeni Zakonom.

Članak 78.

Temeljni financijski akt Općine je proračun. Općinski načelnik kao jedini ovlašteni predlagatelj dužan je utvrditi prijedlog proračuna i podnijeti ga općinskom vijeću na donošenje na način i u rokovima utvrđenim posebnim zakonom. Proračun donosi općinsko vijeće u skladu s posebnim zakonom.

Proračun Općine i odluka o izvršenju proračuna donose se za proračunsku godinu i vrijede za godinu za koju su doneseni. Proračunska godina je razdoblje od 12. (dvanaest) mjeseci koje počinje 1. siječnja, a završava 31. prosinca.

Ukoliko se proračun za sljedeću proračunsku godinu ne može donijeti u propisanom roku, Općinsko vijeće donosi odluku o privremenom financiranju na način i postupku propisanim zakonom i to najduže za razdoblje od prva tri mjeseca proračunske godine.

VII. AKTI OPĆINE DONJI LAPAC

Članak 79.

Općinsko Vijeće donosi Statut, Poslovnik o radu, Proračun, godišnji obračun proračuna, odluke, preporuke, rješenja, zaključke, upute, naputke, i druge akte, te daje vjerodostojna tumačenja Statuta u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Članak 80.

Općinsko Načelnik donosi odluke, pravilnike, preporuke, rješenja, zaključke, upute, naputke i druge akte u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Članak 81.

Protiv pojedinačnih akta Općinskog Vijeća i Općinskog Načelnika kojima se rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba ne može se izjaviti žalba, već se može pokrenuti upravni spor ako posebnim zakonom nije drugačije propisano.

Članak 82.

Radna tijela Općinskog Vijeća donose zaključke, preporuke i rješenja na temelju posebnih propisa.

Članak 83.

Jedinstveni upravni odjel Općine Donji Lapac u izvršavanju općih akata donosi pojedinačne akte kojima rješava o pravima, obavezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba.

Na donošenje pojedinačnih akata shodno se primjenjuju odredbe zakona o općem upravnom postupku ako posebnim zakonom nije drugačije propisano.

Protiv pojedinačnih akata iz stavaka 1. ovog članaka može se izjaviti žalba nadležnom upravnom tijelu Ličko-senjske županije ako posebnim zakonom nije drugačije propisano.

Članak 84.

Nadzor zakonitosti općih akata koje u samoupravnom djelokrugu donosi predstavničko tijelo općine, obavljaju nadležna tijela državne uprave, svaka u svojem djelokrugu, sukladno posebnim zakonima.

VIII. JAVNOST  RADA

Članak 85.

Rad Općinskog Načelnika, Općinskog Vijeća, radnih tijela Općinskog Vijeća i Jedinstvenog upravnog odjela javan je.

Javnost rada osigurava se javnim održavanjem sjednica, odnosima s javnošću i objavljivanjem općih akata i drugih dokumenata na način propisan posebnim zakonom i ovim Statutom.

Članak 86.

Općinsko Vijeće posebnom odlukom određuje koji se podaci iz rada i nadležnosti Općinskog Vijeća, Općinskog Načelnika i Jedinstvenog upravnog odjela ne mogu objavljivati jer predstavljaju tajnu, te određuju način njihovog čuvanja.

IX.OSTVARIVANJE  PRAVA  PRIPADNIKA  NACIONALNIH  MANJINA

Članak 87.

Zastupljenost pripadnika srpske nacionalne manjine u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Donji Lapac utvrđuje se proporcionalnom zastupljenosti u ukupnom broju stanovnika Općine Donji Lapac.

Članak 88.

U Općini Donji Lapac ravnopravna je službena upotreba jezika i pisma kojim se služe pripadnici srpske nacionalne manjine, a odnose se na:

-oznake mjesta i lokaliteta,

-oznake ulica i trgova, 

-natpisne ploče na općinskim i ostalim javnim objektima i ustanovama,

-svakodnevna upotreba u javnom životu pravnih osoba i pojedinaca, a u skladu sa posebnim Zakonom o upotrebi jezika i pisma nacionalnih manjina.

Članak 89.

Pripadnicima srpske nacionalne manjine omogućuje se očuvanje tradicijskih oznaka i naziva, te davanje naziva naselja, ulica i trgova po imenima osoba značajnih za povijest i kulturu srpske nacionalne manjine.

Članak 90.

Slobodna je upotreba znamenja i simbola, te obilježavanje praznika srpske nacionalne manjine.

Prilikom isticanja nacionalnih simbola i znamenja srpske nacionalne manjine ističu se i znamenja i simboli Republike Hrvatske, a što se odnosi i na upotrebu nacionalne himne.

Znamenja, simbole, praznike i himnu određuje koordinacija Vijeća srpske nacionalne manjine.

Članak 91.

U cilju unapređenja, očuvanja i zaštite položaja srpske nacionalne manjine, tijela općine Donji Lapac dužna su:

-razmatrati prijedloge Vijeća srpske nacionalne manjine općine Donji Lapac u svrhu očuvanja identiteta i tradicije,

-razmatrati prijedloge radi unapređenja položaja manjina,

-davati obavijesti o svakom pitanju koja se tiču položaja srpske nacionalne manjine,

-tražiti od Vijeća srpske nacionalne manjine mišljenje i prijedloge o odredbama općih akata kojima se uređuju prava i slobode srpske nacionalne manjine,

-financirati rad Vijeća srpske nacionalne manjine općine Donji Lapac, a mogu osigurati i sredstva za provođenje pojedinih programa.

X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 92.

Odluke i drugi opći akti što ih donosi Općinsko vijeće, objavljuju se u „Županijskom glasniku“ Ličko-senjske županije.

Opći akt stupa na snagu najranije osmi dan od dana njegove objave.

Iznimno, općim se aktom može iz osobito opravdanih razloga odrediti da stupa na snagu prvog dana od dana objave.

Članak 93.

Prijedlog za promjenu Statuta mogu podnijeti trećina vijećnika Općinskog Vijeća.

Obrazloženi prijedlog se podnosi predsjedniku Općinskog Vijeća.

Članak 94.

Općinsko vijeće odlučuje da li će pristupiti raspravi o promjeni Statuta.

Ako se ni nakon ponovljene rasprava ne donese odluka o pristupanju raspravi o promjeni Statuta isti se prijedlog ne može ponovno staviti na dnevni red sjednice Općinskog Vijeća prije isteka roka od 6. (šest) mjeseci, od dana zaključivanja rasprave o prijedlogu.

Odredbe stavka 1. i 2. ovog članka neće se primijeniti u slučaju potrebe usklađivanja odredba Statuta sa zakonom.

Članak 95.

Danom stupanja na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut Općine Donji Lapac („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 7/21).

Članak 96.

Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Županijskom glasniku“ Ličko-senjske županije.

KLASA: 024-03/23-01/4

URBROJ: 2125-7-02-23-01

Donji Lapac, 15.05.2023. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DONJI LAPAC

Predsjednik Vijeća:

Milojko Obradović, mag.oec. v.r.